Засоби вираження конотативного значення у реченні у романі Наталки Доляк «Шикарне життя у Вупперталі». Means of expression of connotative meaning in a sentence in the novel of Natalka Doliak «Shykarne zhyttiа u Vuppertali»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто засоби вираження конотативного значення в архітектоніці речення в романі Наталки Доляк «Шикарне життя у Вупперталі». Різноплановий мовний арсенал в ідіостилі письменниці зумовлений певними комунікативними інтенціями мовця, щоб вплинути на співрозмовника, тобто має прагматичну настанову, у якій варіюються сила й інтенсивність, кількість і якість мовних засобів. Повнота використання інструментів конотації в окресленому творі залежить від інтенції автора тексту чи повідомлення, адже вони формують потужний комунікативний потенціал, створюючи багатофункційні одиниці в архітектоніці речення. Варто наголосити, щоб посилити прагматичний шлейф на співрозмовника, читача чи слухача, виплекати зміни в його емоційному стані, варто застосовувати інтенсифікації висловлювання. У процесі теоретичного осмислення окреслених феноменів потрібно звертати увагу на ступінь вираження емоційної наснаги, яка може бути реалізована завдяки конотативній семантиці, що дбайливо використовує різні шляхи виявлення в художньому дискурсі. Прагматичні компоненти вказують також на настанови та суб’єкта мовлення, охоплюючи вектори експресивності, емотивності й оцінності. Адже конотація передбачає реалізацію своїх рис у контексті, який органічно «віддзеркалює» особливості вживання лексеми, її значення, яке може варіюватися в межах речення чи тексту. У романі «Шикарне життя в Вупперталі» Наталки Доляк нами зафіксовано такі граматико-семантичні засоби: словотворчі (репрезентовані осново- та словоскладанням, які є першопричиною формування нових лінгвоутворень у творі), стилістичні (лінгвістичні одиниці, стилістичні прийоми, мовні фігури, стратегії або тактики, що моделюють колорит твору, його «рамкове» обрамлення), лексичні (лексеми, різні потрактування, запозичення з інших мов, які допомагають урізноманітнити комунікативний контекст персонажів), граматичні (експресивний потенціал частин мови, які гармонійно оформлюють художню канву твору). The article examines the means of expressing connotative meaning in the architecture of sentences in Natalka Dolyak’s novel “Shykarne zhyttiа u Vuppertali”. The multifaceted linguistic arsenal in the writer’s idiostyle is determined by certain communicative intentions of the speaker to influence the interlocutor, that is, it has a pragmatic guideline, in which the strength and intensity, quantity and quality of linguistic means vary. The completeness of the use of connotation tools in the outlined work depends on the intention of the author of the text or message, because they form a powerful communicative potential, creating multifunctional units in the architecture of the sentence. It is worth emphasizing, in order to strengthen the pragmatic train on the interlocutor, reader or listener, to cultivate changes in his emotional state, it is worth using intensification of the statement. In the process of theoretical understanding of the outlined phenomena, one should pay attention to the degree of expression of emotional intensity, which can be realized thanks to connotative semantics, which carefully uses different ways of detection in artistic discourse. Pragmatic components also indicate instructions and the subject of speech, covering the vectors of expressiveness, emotionality and evaluability. After all, connotation implies the realization of its features in a context that organically “reflects” the peculiarities of the use of a lexeme, its meaning, which can vary within the limits of a sentence or text.In the novel “Shykarne zhyttiа u Vuppertali”. by Natalka Dolyak, we recorded the following grammatical and semantic means: word-formative (represented by stem and word formation, which are the root cause of the formation of new linguistic formations in the work), stylistic (linguistic units, stylistic techniques, figures of speech, strategies or tactics , which model the color of the work, its “framework” framing), lexical (tokens, different interpretations, borrowings from other languages that help to diversify the communicative context of the characters), grammatical (expressive potential of parts of the language that harmoniously shape the artistic canvas of the work).
Description
Бортун К. О. Засоби вираження конотативного значення у реченні у романі Наталки Доляк «Шикарне життя у вупперталі». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73) № 1. Ч. 1 2023. С. 1‒7. DOI https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.1.1/01
Keywords
мовна експресивність, конотація, художній дискурс, емотивна функція, ідіостиль, ідеолект, language expressiveness, connotation, artistic discourse, emotional function, idiostyle, ideolect
Citation