Міждисциплінарні та філософські підходи до інтерпретації поняття «безпека».Interdisciplinary and Philosophical Approaches to the Interpretation of the Concept of «Security»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Констатовано наявність множинності підходів до інтерпретації поняття безпеки. Висвітлено результати їх аналізу та систематизації. Обґрунтовано плюралізм тлумачення цього поняття, виокремлено підходи вчених до розв’язання проблем безпеки в контексті формування її міждициплінарного поняття шляхом: 1) систематизації дисциплінарних трактувань безпеки, з’ясування спільного та відмінного між ними, подальшого розроблення теорії безпеки (теорії національної безпеки, інституційної теорії безпеки тощо); 2) дослідження проблем сутності безпеки, що притаманно її філософському осмисленню (висвітлення сутності безпеки через природу речей, категорії існування або відображення, аксіологічний підхід); 3) прийняття за основу найбільш уживаного в науковому та законодавчому полі тлумачення безпеки; 4) утворення та розроблення безпекознавства як соціально-гуманітарної науки, основним предметом дослідження якої є безпека в усіх аспектах її вияву. Обґрунтовано багатоаспектність філософського пізнання безпеки, доцільність розмежування філософського підходу та галузевих філософських засад інтерпретації безпеки. Здійснено порівняльний аналіз інтерпретацій поняття «безпека» у філософських науках, виокремлено онтологічні, гносеологічні, аксіологічні й інші аспекти філософського тлумачення цього поняття.The article points to the complexity of the notion of security and the existence of a plurality of approaches to its interpretation, even within one of the research areas. The results of the analysis and systematization of scientific interpretations of the concept of «safety» are described, pluralism and multiplicity of its understanding are substantiated, scientistsʼ approaches to solving security problems in the context of the formation of its interdisciplinary concept are based on: 1) systematization of disciplinary understanding of safety, finding out the general and distinct of them, further developing the theory of safety (national safety theory, institutional safety theory); 2) studying the essence of safety, inherent in its philosophical comprehension (disclosure of the essence of safety through the nature of things, categories of existence or reflection, axiological approach); 3) adoption of the most widely used scientific and legislative understanding of safety; 4) formation and development of safety science as a social and humanitarian science, the main subject of research is safety in all aspects of its manifestation. The multifaceted philosophical knowledge of safety, the expediency of distinguishing the philosophical approach and the branch philosophical principles of the interpretation of safety is substantiated. A comparative analysis of the plurality of interpretations of the notion of safety in philosophical sciences is conducted, the ontological, epistemological, axiological and other aspects of the philosophical interpretation of this notion are singled out.
Description
Keywords
безпека, онтологія, гносеологія, аксіологія, методологічні підходи, міждисциплінарні дослідження, safety, ontology, gnoseology, axiology, methodological approaches, interdisciplinary research
Citation