Judicial proceedings within a reasonable time: European experience and Ukrainian realities. Судовий розгляд у розумні строки: європейський досвід та українські реалії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Abstract The study addresses the increasing number of appeals against Ukraine to the European Court of Human Rights, most of which highlight violations of the right to a fair trial within a reasonable time. The purpose of the study is to clarify the content of procedural time limits for criminal proceedings and conduct a comparative analysis of legislative approaches in European countries to regulate the mentioned issues. The methodological basis of the study is the principle of consistency, within which the methods of comparative and system-structural analysis, synthesis, logical-legal, statistical and heuristic methods were used. The study explores the existing legislative shortcomings related to ensuring reasonable time frames for criminal justice and investigates problematic issues for its improvement. It is noted that the previous criminal procedural legislation did not declare the principle of reasonable time for criminal proceedings and lacked means for its enforcement. The necessity of ensuring judicial proceedings within a reasonable time is declared in Articles 21, 28, and 318 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Emphasis is placed on the interconnection between reasonable time and the continuous nature of judicial proceedings, considering the proceedings as a whole to ensure their prompt conclusion. The absence of procedural safeguards in Ukrainian legislation against unjustified delays in the trial of criminal proceedings in the first-instance court is highlighted. The study analyses the legal provisions of national criminal procedural legislation and the regulatory framework of European countries (Bulgaria, Estonia, Italy, Croatia). The necessity of strengthening guarantees for timely justice is substantiated. A set of measures to ensure the time parameters of the trial in the first-instance court is proposed, encompassing both organisational and procedural guarantees. The need for establishing a justified legislative procedure for expediting judicial proceedings in case of violations of the accusedʼs and the victimʼs right to a reasonable time for conducting criminal proceedings is justified. The practical value of the study lies in the fact that its results and recommendations can be utilised for the reform of the judicial system. Анотація Дослідження проблематики актуалізується у звʼязку зі збільшенням кількості звернень проти України до Європейського суду з прав людини, у більшості з яких констатовано порушення права на справедливий судовий розгляд у розумні строки. Метою статті є зʼясування змісту процесуальних строків судового розгляду кримінального провадження та проведення порівняльного аналізу законодавчих підходів європейських країн до врегулювання анонсованої проблематики. Методологічну основу наукової статті становить принцип системності, у межах якого було використано методи порівняльного й системно-структурного аналізу, синтезу, логіко-юридичний, статистичний та евристичний методи. У статті на основі окреслення наявних у законодавстві недоліків, що стосуються забезпечення розумних строків кримінального судочинства, досліджено проблемні питання його вдосконалення. Зʼясовано, що попереднє кримінальне процесуальне законодавство не декларувало принципу розумних строків кримінального провадження та не містило засобів його дотримання. Зауважено, що необхідність здійснення судового розгляду в розумні строки задекларовано в статтях 21, 28, 318 Кримінального процесуального кодексу України. Акцентовано на взаємозвʼязку розумного строку судового розгляду з його безперервністю, що дає підстави розглядати провадження як одне ціле й тим самим забезпечувати якнайшвидше завершення його розгляду. Констатовано відсутність в українському законодавстві процесуальних запобіжників від невиправданої затримки розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції. Проаналізовано правові приписи національного кримінального процесуального законодавства й досвід нормативно-правового забезпечення європейських країн (Болгарія, Естонія, Італія, Хорватія). Обґрунтовано необхідність посилення гарантій, що забезпечують своєчасне правосуддя. Запропоновано комплекс засобів забезпечення часових параметрів розгляду провадження в суді першої інстанції, який повинен передбачати гарантії як організаційного, так і процесуального характеру. Доведено необхідність встановлення обґрунтованої законодавчої процедури прискорення судочинства в разі порушення права обвинуваченого, потерпілого на розумний строк здійснення кримінального провадження. Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати й надані рекомендації можна буде використати для реформування системи судочинства.
Description
Keywords
Keywords: justice; judiciary; criminal proceedings; procedural time limits; judicial proceedings; procedural discipline; правосуддя; судочинство; кримінальне провадження; процесуальні строки; судове провадження; процесуальна дисципліна
Citation
Collections