Культурні цінності та їх охорона у вітчизняному і міжнародному праві. Cultural values and their protection in domestic and international law

Abstract
В роботі розглядаються основні загрози знищення культурних пам’яток в Україні. Зокрема, основними з них є: численні прогалини нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері культури; хронічне недофінансування з боку держави та місцевого самоврядування задекларованих програм збереження об’єктів культурної спадщини; відсутність комплексного підходу при формуванні системи забезпечення охорони культурного надбання, а також низький рівень ідеологічної роботи державних органів та громадських організацій серед населення з формування у людей свідомості необхідності відродження та збереження культурного надбання нації. Уточнюється, що культурні цінності є важливим елементом спілкування, взаєморозуміння та взаємозближення народів та держав. Вони виступають головним критерієм підтримки нерозривного духовного зв’язку поколінь, об’єднують їх в єдиний ланцюг історичного розвитку. Кожен об’єкт історико-культурного призначення, кожний витвір мистецтва, пам’ятник культури є однією з ланок такого нерозривного історичного цілого. Тому втрата культурних цінностей, їх відрив від народів та націй, які дали їм життя, мають негативні наслідки для їх повноцінного розвитку. The paper examines the main threats to the destruction of cultural monuments in Ukraine. In particular, the main ones are: numerous gaps in the legal framework regulating relations in the field of culture; chronic underfunding by the state and local governments of the declared programs for the preservation of cultural heritage objects; the lack of a comprehensive approach to the formation of a system for the protection of cultural heritage, as well as a low level of ideological work of state bodies and public organizations among the population to form people's awareness of the need to revive and preserve the nation's cultural heritage. It is clarified that cultural values are an important element of communication, mutual understanding and rapprochement of peoples and states. They act as the main criterion for maintaining the inseparable spiritual connection of generations, uniting them in a single chain of historical development. Each object of historical and cultural purpose, each work of art, cultural monument is one of the links of such an inseparable historical whole. Therefore, the loss of cultural values, their separation from the peoples and nations that gave them life, have negative consequences for their full development.
Description
Кумеда Т.А. Культурні цінності та їх охорона у вітчизняному та міжнародному праві // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – 2011. - № 2. – К., 2011. – С. 118 – 127.
Keywords
Культурні цінності, українське законодавство, міжнародне право, культурні пам’ятки, ЮНЕСКО, Cultural values, Ukrainian legislation, international law, cultural monuments, UNESCO
Citation
Collections