THE ROLE OF CREDIT RESOURCES IN FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL MANUFACTURERS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS. РОЛЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper examines the relevance of lending to the agricultural sector as an external source of financing for agricultural producers. Using the analysis of commercial banks, the role of bank lending as an important source of financial support for the functioning of agricultural enterprises is revealed. The analysis of the loan portfolio of agricultural enterprises is carried out with the definition of the dominant feature – the Program of reduction of credit resources due to the introduction of new credit programs.It is outlined that the access of agricultural enterprises to credit resources gives them the opportunity to master the innovative technologies needed to ensure the appropriate level of their competitiveness. The actual offers of credit products for financing the development of agriculture in Ukraine through the tools of preferential lending, specialized banking programs are described. Emphasis is placed on the problems that hinder the development of the agricultural sector, the state of lending to agricultural producers, the regulation of lending to agricultural enterprises. The current state of loans by banking institutions to the agroindustrial complex, stimulation of its development by the state are analyzed and researched, special emphasis is placed on modern programs of credit products, their positioning in line with traditional forms of credit. It is substantiated and proved that credit support for the functioning of agricultural producers in the modern economicenvironment is aimed at developing a system of interaction with the agricultural sector of the economy, which is an important factorin economic growth, improving the economic situation in a competitive environment. Suggestions and recommendations for more effective financing of the agricultural sector of Ukraine in modern economic conditions are provided. У статті досліджено питання актуальності кредитування аграрного сектора як зовнішнього джерела фінансування сільськогосподарських виробників. Вдаючись до аналізу діяльності комерційних банків, розкрито роль банківського кредитування як важливого джерела фінансового забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств. Здійснено аналіз кредитного портфеля аграріїв із визначенням домінантної риси – Програми здешевлення кредитних ресурсів завдяки впровадженням нових кредитних програм. Окреслено, що доступ сільськогосподарських підприємств до кредитних ресурсів надає їм можливість освоєння інноваційних технологій, необхідних для забезпечення належного рівня їхньої конкурентоспроможності. Охарактеризовано актуальні пропозиції кредитних продуктів для фінансування розвитку сільського господарства в Україні через інструменти пільгового кредитування, спеціалізовані банківські програми. Акцентовано на проблеми, що гальмують розвиток аграрного сектору стан кредитування сільськогосподарських виробників, регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано й досліджено поточний стан позик банківськими установами агропромисловому комплексу, стимулювання його розвитку з боку держави, особливо акцентовано на сучасні програми надання кредитних продуктів, їх позиціонування поряд з традиційними формами надання кредиту. Обґрунтовано й доведено, що кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських виробників в умовах сучасного економічного середовища спрямоване на розвиток системи взаємодії з аграрним сектором економіки, що є вагомим чинником економічного зростання, поліпшення економічної ситуації в конкурентоспроможному середовищі. Надані пропозиції та рекомендації щодо більш ефективного фінансування аграрного сектору України за сучасних економічних умов.
Description
Keywords
agro and industrial complex,, bank credit, state support, banking products, credit programs, agricultural development programs, агропромисловий комплекс, банківський кредит, державна підтримка, банківські продукти, кредитні програми, програми аграрного розвитку
Citation
Collections