Системність як ідентифікуюча ознакакорупції.System as identifying evidence of corruption

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Застосування системного підходу створює можливості для об’єктивного вивчення феномену корупції, а відтак, і теоретичного розв’язання проблеми її протидії, а також практичного застосування відповідних заходів. Якщо ж такі заходи не є відповідними сутності об’єкта протидії, очевидно, що вони неспроможні й дієво впливати на цей об’єкт. Відповідно до зазначеного підходу явища, об’єкти дослідження розглядаються як системи, між частинами якої існують взаємозв’язки. Усі складові такої системи взаємодіють між собою та взаємозалежні.
Description
Системність як ідентифікуюча ознакакорупції / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму» Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – С. 58-60.
Keywords
корупція, протидія корупції, соціальне явище, системність, дисфункція процесів соціального управління у всіх сферах життя суспільства як наслідок корупції, прояв як множинність корисливих зловживань службовими повноваженнями в державному, муніципальному і приватному секторах, різних форм підкупу-продажності службовців, прихований, таємний характер, соціально-конструктивний характер, системний підхід, corruption, counteraction to corruption, social phenomenon, systematic, dysfunctional processes of social management in all spheres of society as a consequence of corruption, manifestation as a plurality of mercenary abuses of official authority in the state, municipal and private sectors, various forms of bribery-corruption of employees, hidden, secret nature, social constructive character, system approach, коррупция, противодействие коррупции, социальное явление, системность, дисфункция процессов социального управления во всех сферах жизни общества как следствие коррупции, проявление как множественность корыстных злоупотреблений служебными полномочиями в государственном, муниципальном и частном секторах, различных форм подкупа-продажности служащих, скрытый, тайный характер, социально-конструктивный характер, системный подход
Citation