До питання профілактики екологічних правопорушень. Regarding the prevention of environmental crimes

Abstract
Актуальність статті полягає в тому, що важливу роль в охороні навколишнього природ-ного середовища належить профілактиці екологічних правопорушень. Значення профі-лактичних заходів в правові охороні природи визначається загальною спрямованістю природоохоронної політики, яку проводить наша держава. В екологічному законодав-стві існує розгалужена система правових актів і норм направлених на профілактику екологічних правопорушень. Такі норми є в Земельному, Водному, Лісовому кодексах, в Законах України «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України». Профілактика екологічних правопорушень здійс-нюється проведенням екологічного контролю. Проблема профілактики екологічних правопорушень багатогранна. Важливо щоб профілактична роботи проводилась більш масштабно і цілеспрямовано. Проведення профілактичної роботи входить в обов’язки державних органів, але перш за все її зобов’язані проводити правоохоронні органи. The relevance of the article lies in the fact that an important role in the protection of the na-tural environment belongs to the prevention of environmental crimes. The importance of preventive measures in the legal protection of nature is determined by the general orienta-tion of the nature protection policy carried out by our state. In environmental legislation, the-re is an extensive system of legal acts and norms directed at the prevention of environmen-tal offenses. Such norms are in the Land, Water, and Forest Codes, in the Laws of Ukraine "On Protection of Atmospheric Air", "On Animal World", "On Nature Reserve Fund of Ukrai-ne". Prevention of environmental offenses is carried out by carrying out environmental control. The problem of prevention of environmental offenses is multifaceted. It is important that preventive work is carried out on a larger scale and purposefully. Carrying out preven-tive work is part of the responsibilities of state bodies, but first of all, it must be carried out by law enforcement agencies.
Description
Keywords
природне середовище, забезпечення екологічної безпеки, профілактика екологічних порушень, екологічний контроль, natural environment, ensuring environmental safety, prevention of environmental violations, environmental control
Citation
Collections