ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ. BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF THE LEGAL SYSTEM

Abstract
У статті проаналізовано методологію дослідження правової системи. Розкрито основні підходи до розуміння поняття правової системи як автономної, цілісної, взаємоузгодженої сукупності правових явищ, метою якої є осягнення суспільних ідеалів-цінностей справедливості, рівності, свободи та гуманізму та досягнення кінцевого результату свого функціону- вання, а зокрема, стану правопорядку. Підтримано позицію видатних науковців, відповідно до якої правова система розгля- дається з позиції тих функцій, які вона виконує, а зокрема, своєї основної функції – правового регулювання. The article analyzes the methodology of the legal system research. The basic approaches to understanding the concept of the legal system as an autonomous, coherent and coherent set of legal phenomena, aiming to comprehend social ideals- values of justice, equality, freedom and humanism and to achieve the end result of its functioning, in particular, the state of law and order. The position of eminent scientists is supported according to which the legal system is considered from the point of view of the functions it performs, and in particular its main function - legal regulation. The legal system is an autonomous, coherent, coherent set of legal phenomena, the purpose of which is to comprehend the social ideals-values of justice, equality, freedom and humanism and to achieve the end result of its functioning, and in particular the state of law and order.
Description
Keywords
правова система, юридична надбудова, законність, правопорядок, правотворчість, legal system, legal superstructure, legality, law and order, lawmaking
Citation
Collections