Посилення ролі мови й мовної освіти в умовах воєнного стану. Strengthening the role of language and language education under the conditions of marital state

Abstract
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі мови й мовної освіти в умовах воєнного стану для консолідації українського суспільства, послідовної повної відмови від послуговування громадянами мовою країни-агресорки в усіх сферах суспільного життя, позбавлення російської федерації головного аргументу щодо початку повномасштабного вторгнення – так званого «захисту російськомовного населення України». Продемонстровано спроби України вирішити мовне питання на законодавчому рівні. Зокрема, йдеться про введення після Революції Гідності норми щодо обов’язкового використання державної мови під час виконання посадових обов’язків держслужбовцями всіх рівнів, про ухвалення поправок до Закону «Про телебачення та радіомовлення», згідно з якими встановлено 35-відсотковий мінімум щодо звучання україномовного музичного продукту в радіоефірі (2016 р.) та 75-відсотковий мінімум щодо вживання державної мови на загальнонаціональних каналах телебачення (2017 р.). Проаналізовано Закон України «Про функціонування української мови як державної» (2019 р.), прийняття якого так само наштовхувалося на численні перешкоди з боку проросійських чиновників. Цим Законом було чітко визначено, де домінуватиме українська мова, хто має вільно нею володіти, було передбачено введення штрафних санкцій за порушення норм Закону, створено Національну комісію зі стандартів державної мови, започатковано діяльність Уповноваженого із захисту державної мови тощо. Акцентовано на тенденції щодо небаченого донині пожвавлення інтересу громадян до вивчення української мови, що є свідченням піднесення національного духу українців, їх прагнення до самозбереження як нації й рішучості в боротьбі з агресором. З огляду на це, держава, освітні й наукові установи, громадські й благодійні організації започатковують безкоштовні курси з вивчення української мови різної спрямованості. Зокрема, у статті презентовано досвід організації і проведення безкоштовних курсів з державної мови «Переходь на українську!» для внутрішньо переміщених осіб та всіх охочих громадян у Донецькому державному університеті внутрішніх справ, який наразі дислокується у місті Кропивницькому Кіровоградської області. The article is devoted to the reasoning of the role of language and language education under the conditions of martial law for the consolidation of Ukrainian society, consistent complete refusal of citizens to use the language of the aggressor country in all spheres of public life, depriving the russian federation of the main argument for the start of a full-scale invasion - the so-called "protection of the Russian-speaking population of Ukraine ". Ukraine's attempts to solve the language issue at the legislative level have been demonstrated. In particular, it is about the introduction after the Revolution of Dignity of the norm regarding the mandatory use of the state language during the performance of official duties by civil servants of all levels, about the adoption of amendments to the Law "On Television and Radio Broadcasting", according to which a 35 percent minimum is established for the sounding of Ukrainian-language musical product on the radio (2016) and a 75 percent minimum for the use of the state language on national television channels (2017). The Law of Ukraine "On the Functioning of the Ukrainian Language as a State Language" (2019) was analyzed, the adoption of which also encountered numerous obstacles from pro-Russian officials. This Law clearly defined where the Ukrainian language would dominate, who should speak it fluently, it provided the introduction of fines for violating the provisions of the Law, created the National Commission for State Language Standards, the activity of the Commissioner for the Protection of the State Language was initiated, etc. Emphasis is placed on the trends of an unprecedented revival of citizens' interest in learning the Ukrainian language, which is the evidence of the rise of the national spirit of Ukrainians, their desire for self-preservation as a nation and determination in the fight against the aggressor. With this in mind, the state, educational and scientific institutions, public and charitable organizations are launching free courses on studying the Ukrainian language of various orientations. In particular, the article presents the experience of organizing and conducting free courses on the state language "Switch to Ukrainian!" for internally displaced people and all willing citizens held at the Donetsk State University of Internal Affairs, which is currently located in the city of Kropyvnytskyi, Kirovohrad Region.
Description
Keywords
Державна мова, українська мова, нація, курси державної мови, воєнний стан, state language; Ukrainian language; nation; state language courses; martial law
Citation