КОНФІСКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ОСІБ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЩО ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Confiscation of objects of property rights of the aggressor state and persons related to it to compensate for damage caused as a result of hostilities: foreign experience and ways of implementation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За підсумками дослідження міжнародних стандартів, зарубіжного дос- віду та напрацювань наукового співтовариства з питання конфіскація об’єктів права власності держави-агресора та пов’язаних з нею осіб для покриття за їх рахунок шкоди, що заподіяна внаслідок бойових дій, автор обґрунтовує те, що фундаментальною позицією демократичного міжнародного співтовариства з цього питання має бути непоширення на об’єкти права власності держави-агресора, у тому числі фінансові активи її центрального банку та державних підприємств, юрисдикційного імунітету та будь-яких інших правових гарантій, що випливають з норм та принципів міжнародного публічного права та вимог принципу верховенства права, у тому числі тих, що стосуються недоторканно- сті власності. Держава, яка вчинила неспровоковану повномасштабну агресію з численними випадками геноциду та іншими злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, які прямо та демонстративно заохочуються її військово-політичним керівництвом на найвищому рівні, не може розраховувати на повагу до її права власності з боку міжнародного співтовариства, цивілізованими правилами співіснування якого вона знехтувала найбільш тяжким та очевидним чином, у тому числі не допускаючи навіть перспективи добровільного фінансування нею післявоєнного відновлення держави, яка постраждала від агресії, та компенсаційних виплат її населенню та суб’єктам господарювання. Запровадження механізму конфіскації суверенних активів на рівні міжнародного законодавства та положень національного права держав має стати наступним еволюційним кроком системи міжнародного правопорядку та безпеки людства. Having studied the international standards, foreign experience and developments of the scientific community on the issue of forfeiture of assets linked to the aggressor state to cover at its expense the damage caused as a result of military operations, the author substantiates that the fundamental standpoint of the democratic international community on this issue should be non-extension of jurisdictional immunity and any other legal safeguards arising from the norms and principles of international public law and requirements of the principle of the rule of law on property rights of the aggressor state, including financial assets of its central bank and state enterprises. The aggressor state has committed unprovoked full-scale aggression with numerous cases of genocide and other egregious crimes against international order and security that are directly and demonstrably encouraged by its military-political leadership at the highest level. With regard to this the aggressor state is not entitled to expect the international community to respect its property rights after the aggressor state blatantly dishonored civilized rules of coexistence of international community, including not even conceiving the prospect of voluntary financing the post-war reconstruction of the state that suffered from aggression and compensation payments to its population and business entities. The introduction of the mechanism of forfeiture of sovereign assets at the level of international legislation and the provisions of the national law of democratic states should become the next evolutionary step of the system of international legal order and human security.
Description
Keywords
механізми забезпечення міжнародного правопорядку та безпеки людства, міжнародні фінансові санкції, підстави конфіскації об’єктів права власності держави-агресора, підстави конфіскації об’єктів права власності приватних осіб, пов’язаних з державою-агресором, grounds for forfeiture of the property of aggressor state, international special financial measures, mechanisms for ensuring international peace and security, freezing of property of the aggressor state
Citation
Collections