НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі проведено дослідження питання про об’єктивність і безсторонність судового розгляду цивільних справ. Визначено європейські критерії незалежності правозастосовного органу. Встановлення фактичного стану неупередженості органу судівництва має відбуватися шляхом задіяння об’єктивного та суб’єктивного критеріїв оцінки. Наведені та конкретизовані основні чинники кожного з них. Встановлено, що критерій справедливості правосуддя визначається ступенем дотримання цілої системи гарантій, до числа яких належать механізми як матеріально-правового, так і процесуального характеру. Відтак справедливий судовий розгляд полягає у сукупності послідовних дій щодо розгляду й вирішення по суті справи, яка передана на розгляд суду і належить до його компетенції. Зазначені критерії є результатом імплементації у правову систему держави вимог справедливості, таких як рівність (зокрема перед законом і судом), неупередженість у здійсненні правосуддя, пропорційність юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню тощо. Детально досліджені питання конкретних вчинків правозастосовного органу, аби забезпечити реальну незалежність: від добору та призначення суддів до розподілу судових справ і винесення вердиктів. A study on the objectivity and impartiality of the trial of civil cases was conducted. Defined European criteria for the independence of the law enforcement authority. It is noted that the establishment of the actual state of the impartiality of the judicial authority must occur through the use of objective and subjective evaluation criteria. The main factors of each of them are given and specified. It is established that the criterion of justice is determined by the degree of compliance with the whole system of guarantees, which include both substantive and procedural mechanisms. Consequently, a fair trial consists of a series of consecutive review and decision actions. on the merits of the case referred to the court and which falls within its competence. These criteria are the result of the implementation of the requirements of justice in the legal system of the state – such as equality (in particular before the law and the court), impartiality in the administration of justice, proportionality of legal responsibility to the perfect offense, and the like. The questions of specific actions of the law-enforcement body are examined in detail in order to ensure real independence, starting from the selection and appointment of judges to the distribution of court cases and the issuance of verdicts.
Description
Keywords
незалежний суд, справедливий розгляд справи, independent court, fair trial, disqualification of a judge
Citation
Collections