Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Особливості професійної комунікації в діяльності педагогічних працівників галузевої освіти Національної поліції України. Peculiarities of Professional Communication in the Activities of Pedagogical Employees of Industrial Education National Police of Ukraine
  (2021) Воят, Л. І.; Voiat, L.
  Метоюстатті є вивчення особливостей професійної комунікації в діяльності педагогічних працівників галузевої освіти Національної поліції України. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта тапредмета дослідження. Методологічну основу статті становили наукові концепції вивченняокремихаспектів педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти. Розглянуто особливості професійної комунікації в діяльності педагогічних працівників галузевої освіти Національної поліції України. Визначено роль комунікативних навичок викладача й передумови їх формування, які є складовими професійного успіху. Проаналізовано значення педагогічної комунікації під час підготовки поліцейських. Окреслено основні детермінанти формування професійної компетентності й педагогічної майстерностівикладача, їх роль у забезпеченні освітнього процесу. З’ясовано сутність комунікативнихбар’єрів і культури мовлення, їх вплив на реалізацію завдань комунікативного процесу. Висвітлено роль гуманістичної позиції викладача в процесі діалогічної взаємодії. Наукова новизнастатті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо особливостей ефективної професійної комунікації педагогічних працівників Національної поліції України під час забезпечення освітнього процесу. Висновки.Визначено низку практичних рекомендацій, які варто використовувати під час організації та реалізації освітнього процесу. Обґрунтовано ефективність підходів, що використовують у системі формування педагогічної майстерності педагогічних працівників галузевої освіти Національної поліції України. Встановлено сутність педагогічної праці викладача закладу вищої освіти як особливої форми висококваліфікованої розумової діяльності творчого характеру. Визначено роль компонентів професійно-педагогічної комунікативності викладача в процесі підготовки поліцейських і подальшому формуванні в їхній професійній діяльності. The purposeof the article is to study the issue of the peculiarities of professional communication in the activities of pedagogical workers of branch education of the National Police of Ukraine. Methodology.The methodological toolkit was chosen in accordance with the intended purpose, the specifics of the object and subject of research. The methodological basis of the article was formed by the scientific concepts of studying certain aspects of the pedagogical skill of the teacher of the HEI. The features of professional communication and in the activities of pedagogical workers of branch education of the National Police of Ukraine are considered. Therole of the teacher's communication skills and the prerequisites for their formation, which are the components of professional success, have been determined. The importance of pedagogical communication in the preparation of police officers is analyzed. The main determinants of the formation of professional competence and pedagogical skill of a teacher and their role in ensuring the educational process have been determined. The essence of communication barriers and culture of speech and their influence on the implementation of the goals of the communicative process have been clarified. The role of the humanistic position of the teacher in the process of dialogical interaction is highlighted. Scientific novelty of the article lies in the generalization and systematization of research results on the features of effective professional communication of teachers of the National Police of Ukraine, while ensuring the educational process. Conclusions.A number of practical recommendations have been identified that should be used in the organization and implementation of the educational process. The effectiveness of the approaches used in the system of formation of pedagogical skills of pedagogical workers of branch education of NPU has been substantiated. The essence of the pedagogical work of a teacher of a higher education institution as a special form of highly qualified mental activity of a creative nature has been established.The role of the components of the teacher's professional and pedagogical communication in the process of training police officers and further formation in their professional activities has been determined.
 • Item
  Гендерні відмінності у ставленні до корупції в Україні та інших країнах.Gender Differences in Attitudes Towards Corruption in Ukraine and Other Countries
  (2021) Волуйко, О. М.; Voluiko, O.
  Метоюстатті є дослідження гендерних відмінностей у ставленні до корупції в Україні та інших країнах для подальшого використання отриманих результатів під час профілактики корупційних деліктів.У статті використано комплекс наукових методів,а саме: порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-логічний. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці українських та іноземних учених. Наукова новизнастатті полягає в тому, що в ній висвітлено погляди на гендерні відмінності у ставленні до корупції в Україні та в інших країнах, виявлено неоднозначні закономірності в цій сфері, а також сформульовано рекомендації щодо їх урахування в удосконаленні механізму протидії корупційним деліктам.За результатами здійсненого дослідження сформульовано такі висновки,щогендерні відмінності у ставленні до корупції в Україні та інших країнах є незначними. З огляду на це можна висловити припущення, що досягнення значних успіхів у протидії корупції виключно шляхом встановлення гендерної рівності на підприємствах, установах, організаціях є неможливим. Хоча збільшення частки жінок насамперед в органах державної влади та місцевого самоврядування, очевидно, матиме позитивний ефект уконтексті протидії корупції, оскільки в такий спосіб можна підвищити ефективність і прозорість роботи органів державної влади. Водночас не можна виключати ймовірність того, що жінки, які негативно сприймають корупцію, обіймаючи певні посади, будуть змушені адаптуватися до системи корупційних відносин. Є певна залежність наявності чи відсутності гендерних відмінностей у сприйнятті корупції від проживання в певній країні, що зумовлює необхідність дослідження причин різного сприйняття корупції особами чоловічої та жіночої статей.The purposeof the article is to study gender differences in attitudes towards corruption in Ukraine and other countries for further use of the results obtained in the prevention of corruption offenses. The article uses a set of scientific methods, namely: comparative law, system-structural, formal-logical. The theoretical basis of the study are works of Ukrainian and foreign scientists. The scientific noveltyof the article is that it highlights views on gender differences in attitudes to corruption in Ukraine and other countries, reveals ambiguous patterns in this area, and formulates recommendations for their consideration in improving the mechanism for combating corruption offenses. According to results of the study, following conclusionswere drawn that gender differences in attitudes towards corruption in Ukraine and other countries are insignificant. In view of this, it can be assumed that it is impossible to achieve significant success in combating corruption solely by establishing gender equality in enterprises, institutions and organizations. Although the increase in share of women primarily in public authorities and local self-government will obviously have a positive effect in context of combating corruption, as it can increase the efficiency and transparency of public authorities. At the same time, it cannot be ruled out that women who have a negative perception of corruption in certain positions will be forced to adapt to the system of corrupt relations. There is a certain dependence of presence or absence of gender differences in the perception of corruption on the country, which obviously necessitates the study of reasons for different perceptions of corruption by men and women.
 • Item
  Кримінальна психологія: історія становлення та сучасний стан. Criminal Psychology: History of Formation and Current State
  (2021) Шепітько, В. Ю.; Shepitko, V.
  Стаття присвячена історії становлення, розвитку й сучасному стану кримінальної психології як окремої галузі юридичної психології. Висвітлено історичну генезу, етапи формування та наукові школи кримінальної психології. Проаналізовано фундаментальні праці з кримінальної психології, визначено психологічні закономірності, які належать до її предмета. Увагу акцентовано на необхідності дослідження психіки особи злочинця (правопорушника), вивченні механізмів злочинної поведінки та злочинних типів. Метоюстатті є розгляд історії формування кримінальної психології та її сучасного стану в Україні й інших країнах Європи. Методологічним підґрунтямпублікаціїє використання філософських методів пізнання, історичного, порівняльного йнизки психологічних методів дослідження. Наукова новизнаполягає в комплексному дослідженні проблем кримінальної психології, історії її становлення та розвитку. Висновки.Кримінальна психологія є важливою галуззю юридичної психології, яка пройшла складний шлях. У структурі кримінальної психології центральне місце посідає психологічний механізм злочинної діяльності та вивчення психіки особи злочинця. Перспективною в кримінальній психології є типізація злочинних типів і розроблення психологічних профілів невідомих злочинців. The article is devoted to the history of formation, development and current state of criminal psychology as a separate branch of legal psychology. The historical genesis, stages andscientific schools of formation of criminal psychology are covered. Fundamental works on criminal psychology are analyzed and psychological patterns that are related to its subject are determined. Attention is drawn to the need to study the psyche of the offender (offender), the study of mechanisms of criminal behavior and typification of criminal types. The purposeof the article is to consider the history of the formation of criminal psychology and determine its current state in Ukraine and other European countries. The methodological basisof the article is the use of philosophical methods of cognition, historical, comparative and a number of systems of psychological research methods. The scientific noveltylies in a comprehensive study of the problems of criminal psychology, the history of its formation and development. Conclusions.Criminal psychology is an important branch of legal psychology that has come a long way. In the structure of criminal psychology the central place is occupied by the psychological mechanism of criminal activity and the study of the psyche of the offender. Promising in criminal psychology is the typification of criminal types and the development of psychological profiles of unknown criminals.
 • Item
  Чинники девіантної поведінки підлітків з позицій різних психотерапевтичних підходів. Factors of Deviant Behavior of Adolescents from the Positions of Different Psychotherapeutic Approaches
  (2021) Романенко, О.В.; Romanenko, O.
  Метоюстатті є висвітлення чинників девіантної поведінки з позицій різних психотерапевтичних підходів.Методологічний інструментарійстановить загальна теорія соціальних відхилень, що ґрунтується як на диференціації, так і на інтеграції наявних знань у різних галузях. Визначено сутність девіантної поведінки як соціально значущої поведінки особистості, що відхиляється від соціальних норм і не відповідає загальноприйнятим у соціумі стандартам поведінки. Описано вияви девіантної поведінки, що стають поширеними в сучасних умовах, зокремакомунікативні девіації, що притаманні соціальним мережам. Проаналізовано різніпсихотерапевтичні напрямироботи з девіаціями. Наукова новизнастатті полягає у висвітленні основних концепцій психотерапії з різноманітними видами пояснення чинників і механізмів девіантної поведінки. Висновкистатті полягають в обґрунтуванні створення інтегративної психотерапевтичної моделі для розуміння причин і корекції такої поведінки. Визначено, що з позицій психодинамічного підходу доцільним є вивчення історії життя клієнта, виявлення внутрішнього конфлікту антисоціальних глибинних інстинктів з моральними установками особистості, що призводить до утворення комплексу неповноцінності. З позицій поведінкової психотерапії девіантну поведінку розглядають як результат неправильного научіння, що може бути усунена так само, як була набута. Метою когнітивно-поведінкової терапії є досягнення особистісного оздоровлення клієнта з девіантною поведінкою шляхом руйнування дисфункційних схем і пов’язаних із ними станів свідомості, усвідомлення та відокремлення хворобливих часток від здорової особистості, що спрямовано на позитивні зміни в різних сферах життя людини. Окреслено перспективу подальших досліджень у цій галузі, що полягає в розробленні психокорекційних програм відповіднодо різних видів девіантної поведінки. The purposeof this article is to study the factors of deviant behavior from the standpoint of different psychotherapeutic approaches. The methodological toolkitwas compiled by the general theory of social deviations, which is based on both differentiation and integration of existing knowledge in various fields. The essence of deviant behavior as a socially significant behavior of a person, which deviates from social norms and does not correspondto generally accepted standards of behavior in society, has been determined. Described are the manifestations of deviant behavior, which are spreading in modern life conditions, in particular, communicative deviations inherent in social networks. Various psychotherapeutic directions of work with deviations are analyzed. The scientific noveltyof the article lies in the consideration of the basic concepts of psychotherapy with various types of explanations for the causes and mechanisms of deviant behavior. The conclusionsof the article are to substantiate the creation of an integrative psychotherapeutic model for understanding the causes and correction of such behavior. It is determined that from the standpoint of the psychodynamic approach, it is advisableto study the history of the client’s life, identify the internal conflict of deep antisocial instincts with the moral attitudes of the personality, which leads to the formation of an inferiority complex. From the standpoint of behavioral psychotherapy, deviant behavior is seen as the result of improper learning, which can be eliminated in the same way as it was acquired. The goal of cognitive-behavioral therapy is to achieve personal recovery of a client with deviant behavior by destroying dysfunctional schemes and related states of consciousness, awareness and separation of painful particles from a healthy person, aimed at positive changes in various areas of a person's life. The prospects for further research in this area, which consist in the developmentof psychocorrectional programs in relation to various types of deviant behavior, have been determined.