12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально- виконавчі засади запобігання домашньому насильству в Україні. Criminal-legal, criminological and criminal-executive principles of domestic violence prevention in Ukraine.
  (2024-01-22) Тичина Дмитро Михайлович
  У дослідженні реалізовано доктринальний підхід до формування в їх єдності кримінально-правових, кримінологічних та кримінально-виконавчих засад запобігання домашньому насильству в Україні з визначенням шляхів розв’язання низки фундаментальних і праксеологічних проблем в цій криміногенній надзвичайно чутливій соціальній сфері. The study implements a doctrinal approach to the formation of criminal-legal, criminological and criminal-executive principles for the domestic violence prevention in Ukraine with the development of proposals and recommendations aimed at improving legislation, departmental (interdepartmental) regulation and relevant law enforcement practice.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах. Criminally-legal characteristic of illegal seizure of lands of the water fund in especially large quantities.
  (2023-09) Сівак, Олександра Вікторівна; Sivak, Oleksandra
  Дослідження питань кримінально-правової характеристики незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах є актуальним та необхідним, оскільки ст. 239-2 КК України є відносно новою нормою у кримінальному законі та мало дослідженою науковим колом. У свою чергу, вперше здійснено дослідження та розкрито такі питання як стан наукового дослідження та кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, а також відмежування досліджуваного складу злочину від суміжних злочинних посягань та адміністративних правопорушень. Investigation of the criminally legal characteristics of illegal seizure of land in the water fund in particularly large quantities is relevant and necessary, since Art. 239-2 of the Criminal Code of Ukraine is a relatively new norm in the criminal law and has been less investigated in a scientific circle. In its turn, first time the research was conducted and disclosed such issues as the stage of scientific research and the criminally legal characterization of illegal seizure of water fund lands in especially large quantities, as well as the delimitation of the investigated crime from the adjacent criminal offenses and administrative offenses.
 • Item
  Теорія та практика запобігання кримінальним правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту в Україні. Theory and practice for criminal offenses prevention in the field of traffic safety and road transport operation in Ukraine.
  (2023-09) Рудик, Микола Миколайович; Rudyk, Mykola
  У дослідженні реалізовано доктринальний підхід до формування кримінологічних засад запобігання криміналь¬ним правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту в Україні з визначенням шляхів розв’язання низки фундамен¬тальних і прикладних проблем. Розроблено наукову концепцію кримінологічного запобігання кримінальним право¬порушенням у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту в Україні, яка ґрунтується на апробованій вітчизняною і зарубіжною практикою системі скоорди¬нованих заходів кримінологічної та віктимологічної профілактики дорожньо-транспортного травматизму та настання інших тяжких наслідків, із розробленням та впровадженням в діяльність уповноважених інституцій сектору безпеки комп¬лек¬су науково обґрунтованих правових, інформа¬цій-них, аналі¬тич¬них і тех¬ніч¬них інструментів (рішень, методик, рекомендацій), спря¬мо¬ваних на моніторинг дорожньої аварійності, виявлення та усунення (нейтралі¬зацію, послаблення негативного впливу) криміногенних (віктимогенних) чинників, прийняття на цій основі упов¬новаженими суб’єктами ефективних правових і регуляторних організаційно-управлінських рішень, у тому числі відомчого (міжвідомчого) характеру. The study implemented a doctrinal approach to the formation of criminological principles for the prevention of criminal offenses in the field of road traffic safety and road transport operation in Ukraine, with the determination of ways to solve a number of fundamental and applied problems.
 • Item
  Кримінально-правова та кримінологічна характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. Criminal law and criminological characteristics of threat or violence against a law enforcement officer.
  (2021-12) Беленок, Володимир Павлович; Belenok, Volodymyr
  У роботі комплексно досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику погроз або насильства щодо працівника правоохоронного органу (підстави кримінальної відповідальності, передбачені ст. 345 КК України, відповідну практику правозастосування, рівень, структуру, динаміку, латентність, причини й умови вчинення цих деліктів, особу злочинця та потерпілого), на підставі чого розроблено систему заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання цим деліктам. В работе комплексно исследована уголовно-правовая и криминологическая характеристика угроз или насилия в отношении работника правоохранительного органа (основания уголовной ответственности, предусмотренные ст. 345 УК Украины, соответствующая практика правоприменения, уровень, структура, динамика, латентность, причины и условия совершения данных деликтов, преступника и потерпевшего), на основании чего разработана система мероприятий общесоциального и специально-криминологического предотвращения этих деликтов. The research work comprehensively examines criminal law and criminological characteristics of threats or violence against a law enforcement officer (grounds for criminal liability under Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine, relevant law enforcement practice, level, structure, dynamics, latency, causes and conditions of these crimes, identity of the offender and the victim) on the basis of which a system of measures of general social and special criminological prevention of these torts has been developed. According to results of study of criminal law characteristics, the provisions on qualifying and especially qualifying elements of threat or violence against a law enforcement officer, which are related to commission of these crimes in complicity, repeatedly, by an official, using firearms or other weapons, specially adapted or pre-prepared for infliction of bodily harm have been improved. Provisions on objective and subjective elements of crime under Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine (victims, forms of the objective part of the crime, elements of a common subject, motive, criteria for distinguishing from related criminal offenses), as well as proposals to improve the mechanism of criminal liability for threat or violence against law enforcement officers by optimizing the punishment system for the commission of such encroachments, as well as the reasonable application of criminal law and criminal procedural incentives have been further developed. Within the criminological characteristics of threats or violence against law enforcement officers, the state of commission of crimes under Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine for the period of 2013–2020, which covers information on their structure (in the vast majority of cases it is a task for law enforcement officers of minor injuries, much less – threats to such authorities), dynamics (growth by an average of 8.4% annually for the past 8 years), the share (during 2014-2020, these torts averaged 50.2% of encroachments on the authority of law enforcement agencies), as well as the type, causes and level of latency (mostly medium and high level of natural latency, which is usually due to reasons related to the reluctance of victims to report a crime or incorrect qualification of the perpetrator). The system of determinants of crimes provided by Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine, which includes socio-economic, socio-political, moral and psychological, medical, legal, organizational and managerial reasons and conditions and allows a differentiated and comprehensive approach to the formation of tactics and strategies to counter threats or violence against law enforcement, especially police, in the form of systems of adequate measures to prevent these socially dangerous acts has been formulated. A modern criminological portrait of a person who commits threats or violence against a law enforcement officer in connection with the performance of his official duties (a 25-50 years old male, a citizen of Ukraine, a local resident of the city, with general secondary or vocational education) who is not officially employed, abuses alcohol and has previously committed an administrative or criminal offense, in some cases previously convicted). Typology of persons who commit threats or violence against law enforcement officers, covering such criteria as the resilience of antisocial orientation of offender, his relationship with victim, motive, purpose, type (method) of socially dangerous acts, experience of committing other criminal offenses, state of intoxication at time of committing a criminal offense, type of offense that precedes threats or violence against a law enforcement officer, as well as the number of subjects of crime and form of complicity has been improved. The characteristic of victims of the crimes provided for by Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine, on grounds of sex, age, citizenship, marital status, information about the relationship with the criminal offender, service, position, responsibilities, positive and negative characteristics and traits of these persons has been revealed. Typology of victims of the crimes provided by Art. 345 of the Criminal Code of Ukraine, depending on type of its behavior – socially useful (lawful, positive), reckless (reckless), illegal, antisocial (immoral), which allows to determine the role of the victim in the mechanism of threats or violence against law enforcement, as well as to determine victimhood and development of these subjects has been proposed. Within the system of measures to prevent these offenses at general social level, the most promising are: completion of reforming law enforcement system and elimination of shortcomings in this process; improving the forms and methods of combating alcoholism, drug addiction; taking measures to overcome economic crisis; improving the system of personnel selection in law enforcement agencies and their training system; elimination of staff shortage; improving financing of the law enforcement system; raising the level of legal culture of citizens, etc. Also, at the special criminological level, it is proposed to focus on increasing level of authority of law enforcement officers and trust in them; taking measures to prevent professional deformation of these subjects; raising the level of discipline of government officials; improving forms and methods of combating crime; improvement, within relevant part, of the criminal legislation and its practical application; ensuring compliance with the principle of inevitability of criminal liability, etc.
 • Item
  Земельні відносини в Україні як об’єкт кримінально-правової охорони. Land relations in Ukraine as an object of criminal law protection.
  (2021-04) СИНГАЄВСЬКА, МАРИНА ІВАНІВНА; Singaevska, M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. Дисертація є комплексним науковим дослідженням питань кримінально правової охорони земельних відносин. Проаналізовано теоретико-методологічні основи дослідження особливостей кримінальної відповідальності за посягання на земельні відносини. Вивчено зарубіжний досвід установлення кримінальної відповідальності за посягання на земельні відносини. Установлено характерні особливості земельних відносин як об’єкта кримінального правопорушення. Визначено основні та додаткові об’єкти кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, охарактеризовано ознаки об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони таких правопорушень. Досліджено критерії розмежування інституту відповідальності за порушення у сфері земельних відносин у галузі кримінального права та інституту такої ж відповідальності у галузі адміністративного права. Висвітлено питання проблем реформування інституту кримінальної відповідальності у сфері земельних відносин, розроблено та запропоновано основні критерії розмежування кримінальних та адміністративних правопорушень у цій сфері. Окреслено правила кваліфікації зловживання владою або службовим становищем і службового підроблення у разі вчинення їх у сфері земельних відносин. Запропоновано внести зміни й доповнення до відповідних положень Кримінального кодексу України, що встановлюють відповідальність за кримінально протиправні посягання на земельні відносиниCandidate thesis in legal sciences in 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal enforcement law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation is a comprehensive scientific research of the issues of criminal and legal protection of land relations. It analyzes the theoretical and methodological bases of research of features of criminal liability for violation of land relations. The foreign experience of establishing criminal liability for violation of land relations has been studied. The characteristic features of land relations as an object of criminal offense have been established. The paper identifies the main and additional objects of criminal offenses in the field of land relations, describes the features of the physical elements, the subject and the mental elements of such offences. It examines the distinguishing features between the institute of criminal liability for violations in the field of land relations and the institute of the administrative liability. The thesis highlights the issues of reforming the institute of criminal liability in the field of land relations, develops and proposes the main criteria for distinguishing between criminal and administrative offenses in this field. The rules on how to qualify abuse of power or official position and official forgery in case of their commission in the field of land relations have been defined in the present paper. It has been proposed to amend and complement the relevant provisions of the Criminal Code of Ukraine establishing liability for criminally unlawful violation of land relations
 • Item
  Кримінальна відповідальність за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Criminal responsibility for the publication of regulatory acts that reduce budget revenues or increase budget expenditures contrary to the law.
  (2021-04) КОНСТАНТИНОВ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ; Konstantinov, O. O.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням, у якому висвітлено питання кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують його витрати всупереч закону. Проаналізовано теоретичні, методологічні та правові засади предмета дослідження. Здійснено історичний аналіз законодавства України та порівняльно правове дослідження норм КК зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за вказані протиправні діяння. Схарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК України, висвітлено особливості їх відмежування від суміжних кримінальних правопорушень. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, а також рекомендації щодо практики його застосування. Dissertation for the Candidate of Legal Sciences degree on specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; penal law. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. This dissertation is a comprehensive scientific monographic study of issues of criminal responsibility for the publication of regulatory acts that reduce budget revenues or increase budget expenditures contrary to the law. A research of theoretical, methodological and legal principles of the subject of research has been done. The historical analysis of the legislation of Ukraine and comparative study of norms of Criminal Codes of foreign countries with regard to criminal responsibility for the publication of regulatory acts that reduce budget revenues or increase the budget expenditures contrary to the law has been accomplished. Objective and subjective features of the body of criminal offense stipulated by Art. 211 of the Criminal Code of Ukraine, peculiarities of their separation from adjacent criminal offenses have been highlighted. Suggestions to improve criminal responsibility for the publication of regulatory acts that reduce budget revenues or increase budget expenditures contrary to the law as well as recommendations on the practice of its application have been formulated.
 • Item
  Кримінологічні засади індивідуалізації покарання неповнолітніх в Україні. Criminological principles of individualization of juvenile punishment in Ukraine.
  (2021-05-05) Кідіна, Наталія Володимирівна; Kidina, N.
  Дисертація є одним із перших комплексних монографічних досліджень, в якому з використанням сучасних методів пізнання, розроблено систему кримінологічних засобів індивідуалізації покарання неповнолітніх, в результаті чого сформульовано низку інноваційних положень, висновків і пропозицій, які можуть слугувати подальшому розвитку державної політики у сфері попередження злочинності неповнолітніх, удосконаленню у цій сфері законодавчої бази і правозастосовної практики. Диссертация является одним из первых комплексных, монографических исследований, в котором с использованием современных методов познания, разработано систему криминологических средств индивидуализации наказания несовершеннолетних, в результате чего сформулировано ряд инновационных положений, выводов и предложений, которые могут служить дальнейшему развитию государственной политики в сфере предупреждения преступности несовершеннолетних, совершенствованию в этой сфере законодательной базы и правоприменительной практики.The dissertation is one of the first comprehensive monographic studies, in which using modern methods of cognition, developed a system of criminological means of individualization of juvenile punishment, resulting in a number of innovative provisions, conclusions and proposals that can serve further development of public policy in juvenile delinquency. improving the legal framework and law enforcement practices in this area.
 • Item
  Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному праві України.Theоretіcal grоunds and іmрlementatіоn рractіce оf bіоethіcs рrіncірles іn the crіmіnal law оf Ukraіne
  (2021) Триньова, Яна Олегівна; Trynova, I.
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, у якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і розв’язано актуальну наукову проблему, яка полягає у розробці теоретичних засад та внесенні обґрунтованих пропозицій щодо практики реалізації принципів глобальної біоетики (далі – біоетика) в кримінальному праві України. В роботі представлено напрацювання щодо біоетичного вектору розвитку доктрини кримінального права, удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування, наслідком чого має стати підвищення ефективності кримінально-правового забезпечення прав та свобод людини і громадянина, а також посилення гармонізації національної системи права з європейськими традиціями законотворення.The prerequisite for choosing a research topic was the existence of a global topical problem for humanity - the threat of self-destruction. This topic has been actively discussed at international and national bioethics congresses for several decades. The main factors contributing to this problem have been the concept of anthropocentrism that has dominated society for thousands of years. Thanks to this concept, «dangerous knowledge» emerged, which created bioethical problems that required their legal support by criminal legal means. Another factor contributing to the process of self-destruction is the positivist approach to understanding the law. This approach creates «gaps» in legal regulation that are too difficult to fill. «Gaps» contribute to the growth of crime, which threatens the existence of society - creates a state of danger.
 • Item
  Кримінальне законодавство України: механізм створення та реалізації. Criminal legislation of Ukraine: mechanism of creation and realization.
  (2021-03) Бабаніна, Вікторія Вікторівна; Babanina, Viktoria
  У роботі висвітлено сучасний стан наукової розробленості окресленої проблематики; вивчено генезу кримінального законодавства України; розкрито співвідношення кримінального права та кримінального закону, кримінального закону та кримінального законодавства, кримінального права та кримінального законодавства; досліджено систему кримінального законодавства та її складові елементи; проаналізовано механізми створення та реалізації кримінального законодавства, їх зміст, сутність, елементи; визначені причини виникнення та шляхи подолання й усунення прогалин, колізій та конкуренції в кримінальному законодавстві України. Розроблено ефективний цілісний механізм створення та реалізації кримінального законодавства України. Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності процедури створення кримінального законодавства України та практики його реалізації. В работе освещено современное состояние научной разработанности обозначенной проблематики. An efficient cohesive mechanism of creation and realization of criminal legislation of Ukraine has been developed in this dissertation. Suggestions to improve the procedure of origination of criminal legislation of Ukraine and practice of its realization have been formulated.
 • Item
  Кримінологічна характеристика та запобігання пошкодженню шляхів сполучення і транспортних засобів. Criminological characteristics and prevention of damage to roads and vehicles.
  (2021-03) Челпан, Олег Вікторович; Chelpan, Oleh
  За своїм змістом та структурою дисертація є одним із перших у вітчизняному кримінальному праві та кримінології комплексним дослідженням пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, їх кримінально-правової та кримінологічної характеристики та запобігання. У дисертації досліджено комплекс теоретичних та прикладних проблем кримінально-правової, кримінологічної характеристики та запобігання пошкодженню шляхів сполучення і транспортних засобів. Здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем, що виникають у процесі запобігання пошкодженню шляхів сполучення і транспортних засобів, розроблення на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на запобігання та припинення пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, підвищення ефективності існуючих форм і методів запобігання досліджуваним кримінальним правопорушенням. Охарактеризовано стан наукового дослідження пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, окрему увагу приділено періодизації правової охорони безпеки руху та експлуатації транспорту, яка відбувалася з розвитком нових видів транспорту. Виділено періоди формування юридичної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Також досліджено особливості кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Установлено, що кількість пошкоджень шляхів сполучення і транспортних засобів з 2010 до 2014 роки характеризувалася постійним зростанням (у середньому на 10,4 %), а з 2015 року чисельність досліджуваних кримінальних правопорушень суттєво знизилась (зростання відбувалося в середньому на 1,5 %), що обумовлено відсутністю даних на тимчасово непідконтрольних територіях. Також важливим є те, що зменшення кількості зареєстрованих досліджуваних кримінальних правопорушень пояснюється недосконалістю їх кваліфікації. Значна частина таких дій кваліфікується за ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується аналізом вироку суду за ст. 277 та результатами опитування співробітників слідчих підрозділів. У дослідженні надано кримінологічну характеристику осіб, що пошкодили шляхи сполучення і транспортні засоби. Доведено, що дії винних осіб характеризуються прагненням отримання матеріальної вигоди (72,7 %) і бажанням покращити власне матеріальне становище (27,3 %). Виправдання своїм діям знаходить незначна частка осіб (4,1 %), 89,7 % засуджених визнає провину та розкаюється, серед них 9,6 % –тільки після консультацій із захисником. Особливістю цих злочинів є те, що переважна частина вчиняється чоловіками (96,8,0 %,) Установлено, що специфіка причин та умов пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів має соціальний, економічний, правовий характер: 1) недоліки забезпечення безпеки шляхів сполучення; 2) низький економічний розвиток; 3) неефективність заходів соціального забезпечення громадян; 4) недоліки в організаційно-управлінській діяльності; 5) проблеми правозастосовної діяльності; 6) особистісні фактори. За результатами дослідження сукупності всіх обставин, які вплинули на рішення особи обрати протиправний варіант поведінки в певній ситуації і, розглядаючи ситуацію як складовий елемент механізму протиправної поведінки, вчинення досліджуваного правопорушення обумовлено взаємодією причин соціального, економічного, організаційно-управлінського характеру. Розроблено комплекс заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання пошкодженню шляхів сполучення і транспортних засобів. In terms of the content and structure, in domestic criminal law and criminology, this dissertation is one of the first comprehensive studies of damage to roads and vehicles, their criminal law, criminological characteristics, and prevention. The dissertation investigates a set of theoretical and applied problems of criminal law, criminological characteristics, and prevention of damage to roads and vehicles. The author carries out a comprehensive analysis of theoretical and practical issues arising in the process of preventing damage to roads and vehicles, the development of scientifically based recommendations aimed at preventing and stopping damage to roads and vehicles, improving the effectiveness of existing forms and methods of preventing criminal offenses. The state of scientific research of damage to roads and vehicles is explored; special attention is paid to the periodization of the legal protection of traffic safety and transport operation, which occurred with the development of new modes of transport. Periods of formation of legal liability for damage to roads and vehicles are highlighted. The current study also investigates the peculiarities of criminal liability for damage to roads and vehicles. It is established that the amount of damage to roads and vehicles from 2010 to 2014 is characterized by constant growth (on average by 10.4 %), and since 2015 the number of investigated criminal offenses has decreased significantly (on average by 1.5 %), due to lack of data in temporarily uncontrolled areas. It is also important that the decrease in the number of registered investigated criminal offenses is caused by the imperfection of their qualifications. A significant part of such actions is qualified under part 1 of art. 185 of the Criminal Code of Ukraine, which is confirmed by the analysis of the court verdict under art. 277 and the survey results of employees of investigative units. Extensive coverage is given to the criminological profiles of individuals who damaged roads and vehicles. The author proves that the actions of the perpetrators are characterized by the desire to obtain material benefits (72.7 %) and the motivation to improve their own financial situation (27.3 %). A small proportion of individuals (4.1 %) justify their actions, 89.7 % of convicts pleaded guilty and repented, among them, 9.6 % did so only after consultation with a lawyer. The peculiarity of these crimes is that most of them are committed by men (96.8.0 %). It is established that the specifics of the causes and conditions of damage to roads and vehicles have a social, economic, legal nature: 1) shortcomings in ensuring the safety of roads; 2) low economic development; 3) ineffectiveness of measures for social security of citizens; 4) shortcomings in organizational and managerial activities; 5) problems of law enforcement activities; 6) personal factors. According to the results of the study of all the circumstances that influenced a person's decision to choose illegal behavior in a particular situation and, investigating the situation as an integral part of the mechanism of illegal behavior, the offense resulted from the interaction of social, economic, organizational and managerial reasons. A set of measures for general social, special criminological, and individual prevention of damage to roads and vehicles has been developed.
 • Item
  Теоретико-прикладні засади кримінологічної політики України. Theoretical and applied principles of criminological policy in Ukraine.
  (2021-03) Василевич, Віталій Вацлавович; Vasylevych, Vitalii
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем забезпечення формування та реалізації кримінологічної політики України, яка ґрунтується на розробленні рекомендацій щодо створення на засадах загальної теорії кримінології доктринальної моделі боротьби зі злочинністю; формування комплексу політико-правових, соціально-економічних рішень, спрямованих на виявлення та усунення причин й умов учинення злочинів; забезпечення інтеграційних зав’язків взаємодії з кримінально-правовою, кримінальною процесуальною та кримінально-виконавчою політикою; удосконалення правових інститутів, окремих юридичних норм і практики їх застосування компетентними органами; упровадження в кримінологічну теорію та практику наукових досягнень, передового вітчизняного й зарубіжного досвіду; підтримки на державному рівні ефективної діяльності науково-дослідних установ і закладів освіти з підготовки фахівців у сфері кримінологічної практики; створення умов для розвитку інституцій громадянського суспільства у сфері захисту прав людини, кримінологічних центрів, асоціацій тощо; формування суспільної думки щодо неприпустимості злочинної діяльності, а також оперативне реагування держави на обставини, фактори та соціальні відхилення (алкоголізм, наркоманію тощо), що сприяють злочинності. Диссертация посвящена проблеме разработки целостного доктринального подхода к формированию и реализации криминологической политики Украины, что позволило использовать положения современной криминологической теории, законодательства и правоприменительной практики для обоснования путей решения стратегических задач борьбы с преступностью. The dissertation is devoted to a complex research of theoretical and practical problems of formation and realization of criminological policy in Ukraine, which is based on: the developed recommendations on creation on the basis of the general theory of criminology of the doctrinal model of crime combating; formation of a number of political and legal, socio-economic decisions aimed at identifying and eliminating the causes and conditions of crimes; ensuring integration ties for interaction with criminal law, criminal procedural and executive policy; improvement of legal institutions, separate legal norms and practice of their application by competent bodies; introduction into criminological theory and practice of scientific achievements, advanced domestic and foreign experience; support at the state level for the effective operation of research institutions and educational institutions for the training of specialists in the field of criminological practice; creating conditions for the development of civil society institutions in the field of human rights protection: criminological centers, associations, etc.; formation of public opinion on the inadmissibility of criminal activity, as well as the prompt response of the state to the circumstances, factors and social deviations (alcoholism, drug addiction, etc.) that contribute to crime.
 • Item
  Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного працівника за вчинення злочину, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків.Criminal liability of a medical or pharmaceutical worker for an offense connected with performance of professional duties
  (2020-09-02) Шопіна, Юлія Олегівна; Shopina, Yu.
  Дисертація є комплексним науковим дослідженням питань кримінальної відповідальності медичного або фармацевтичного працівника за вчинення злочину, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків. Проаналізовано теоретикометодологічні та правові засади дослідження злочинів, передбачених ст. 131, 132, 134, 138–145 КК України. Диссертация является комплексным научным исследованием вопросов уголовной ответственности медицинского или фармацевтического работника за совершение преступления, связанного с выполнением профессиональных обязанностей.The thesis is a comprehensive scientific monographic study of criminal liability of a health care or pharmaceutical worker for an offense connected with performance of professional duties. The theoretical, methodological and legal foundations of the investigation of offences set forth in Art. 131, 132, 134, 138–145 of the Criminal Code of Ukraine have been analyzed.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика службової недбалості. Criminal-low characteristics official negligence.
  (2013-11-23) Худякова, Наталія Юріївна
  В дисертації розглянуто питання особливостей кримінально-правової характеристики службової недбалості, враховуючи історичний розвиток кримінального законодавства, зміни кримінально-правових доктрин та їх сучасний стан, порівняння із зарубіжним законодавством. Здійснено комплексний підхід до аналізу особливостей складу злочину службова недбалість.В диссертации на основе анализа исторического опыта, зарубежного законодательства, теоретических разработок отечественных и зарубежных учёных, с использованием практического и эмпирического материала комплексно исследован вопрос о преступлении служебная халатность.The complex thesis considered peculiarities of criminal negligence performance characteristics. The historical development of criminal law, changes in criminal law doctrines and their current status, comparison with foreign law are given. An integrated approach to the analysis of the corpus delicti negligence is made.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. The criminal legal characteristic of the obstruction to the activity of the People's Deputy of Ukraine and the deputy of the local council.
  (2020-06) Ладнюк, Вікторія Ростиславівна; Ladniuk, Viktoriia R.
  Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань кримінально-правової характеристики перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Проаналізовано теоретичні, методологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історичний аналіз законодавства України та порівняльно-правове дослідження норм КК зарубіжних країн у контексті захисту діяльності народного депутата та депутата місцевої ради. Охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 351 КК України, висвітлено особливості їх відмежування від суміжних злочинів та адміністративного правопорушення. З огляду на конструкцію досліджуваних норм, запропоновано правила її кваліфікації за сукупністю та при конкуренції кримінально-правових норм. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства за перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради та рекомендації щодо практики його застосування. This dissertation is a complex scientific monographic research of problems of criminal legal characteristic of the obstruction to the activity of the People's Deputy of Ukraine and the deputy of the local council. Theoretical-methodological and legal basis of its research have been analyzed. Historical and comparative legal analysis of legislation of Ukraine and foreign countries in the context of People's Deputy of Ukraine and deputy of the local council professional activity protection has been carried out. The objective and subjective features of the crime stipulated by Art. 351 of the Criminal Code of Ukraine, peculiarities of its separation from contiguous crimes have been characterized. With regard to complicated structure of the norm under research the rules of its qualification in cases of repetition of crimes and competition of criminal legal norms have been developed. Suggestions to improve current legislation and practice of its application have been formulated.
 • Item
  Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні. Preventing the use of a minor child for begging in Ukraine.
  (2020-06) Дан, Ганна Василівна; Dan, Hanna V.
  Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні. Проаналізовано теоретико-методологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історичний, порівняльно-правовий аналіз вітчизняного законодавства та законодавства зарубіжних країн у контексті покращення захисту волі, честі та гідності дитини. У роботі визначено соціально-правову природу дитячого жебрацтва. Запропоновано систему заходів запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, що являє собою комплекс загальносоціальних спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів морально-виховного; економічного; правового та морально-психологічного характеру. Проведене дослідження має чітко виражений прикладний аспект. Запропоновано низку змін до адміністративного та кримінального законодавства з метою вдосконалення правового захисту волі, честі та гідності дитини. У процесі дослідження розроблено алгоритм дій працівника поліції при виявленні фактів використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Визначено особливості віктомологічного напряму запобігання даному виду злочину. Окреслено перспективи вдосконалення заходів запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом з урахуванням досвіду зарубіжних країн. The dissertation is a complex scientific monographic study of the issues of prevention of the use of a minor child for begging in Ukraine. The theoretical and methodological and legal principles of its research are analyzed. The historical, comparative legal analysis of the domestic and foreign law in the context of improving the protection of the will, honor and dignity of the child has been carried out. The social and legal nature of child begging is defined in the paper.
 • Item
  Кримінологічна характеристика та запобігання завідомо неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Criminological characteristic and prevention of a knowingly false report on the threat to citizens’ safety, destruction or damage to property.
  (2020-06) Азарова, Анна Андріївна; Azarova, Anna A.
  Дисертація присвячена проблемним аспектам та особливостям кримінологічної характеристики та запобігання завідомо неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. У роботі також надано класифікацію кримінологічно значущих ознак осіб, що завідомо неправдиво повідомляють про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності; визначено особливості заходів загальносоціального запобігання цим злочинам та проведення заходів спеціально-кримінологічного запобігання ним; також визначено деякі аспекти методології дослідження кримінологічної характеристики та запобігання аналізованим злочинним діянням; визначені окремі кримінологічні показники вчинення цих злочинів; представлені пропозиції щодо удосконалення кримінальної відповідальності та запобігання завідомо неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. The dissertation is devoted to the problematic aspects and peculiarities of criminological characteristics and prevention of deliberately false reports about threats to the safety of citizens, destruction or damage to property. The state of scientific development of problems of prevention of deliberately false message about threat to public safety, destruction or damage of property objects is considered, it is defined as an object of criminological study, some aspects of methodology of its study are investigated. In addition, the problematic aspects of criminal liability for these crimes are analyzed. It is noted that deliberately false reports of threats to the safety of citizens, destruction or damage to property objects today represent a high public danger, since their commission causes disruptions to the normal activities of organizations and institutions, and distracts the forces and means of law enforcement agencies and services, which should provide assistance in extreme situations. One of the important aspects that significantly influences the problem of improving the criminal liability for deliberately false reports about threats to the safety of citizens, destruction and damage to property is the study of the nature and occurrence of this crime. It seems to be a derivative of real terrorism, of the real danger of an explosion, from which the entire world community occasionally shudders. And, therefore, this phenomenon will not be completely eradicated in the near future, since real terrorism will not be defeated yet. That is why, in the present, our efforts should be aimed at reducing the number of false reports of explosions committed, and to achieve this goal, one must investigate the reasons why a sufficiently severe criminal penalty does not stop criminals. Determinants of deliberately false reports of threats to the safety of citizens, destruction or damage to property are objectively causally related to these crimes. In general, the list of determinants of deliberately false reports of threats to the safety of citizens, destruction or damage to property can not be exhaustive. Considering them systematically, the study conditionally divided them into the following groups: socio-economic, political-legal, moral and psychological. In each particular case, the perpetrators of the crimes analyzed may be affected to a greater or lesser extent. For the effective prevention of the analyzed crimes at the special-criminological level, it is proposed to use such groups of measures as: general measures (creation of databases of persons involved in committing certain groups of crimes; analysis of existing information in the analytical and information search systems of units of law enforcement agencies; advisory assistance to the population); organizational measures (introduction of reporting to heads of units before the public on the decisions taken in criminal proceedings; holding joint meetings of heads of investigation units and units of the criminal police on the progress of the investigation of identified crimes. In the system of these measures, it is also possible to distinguish measures of organizational and technical nature - internal affairs by means of communication, computer equipment, search and operational equipment, etc.); practical measures (inspections of persons accused of similar crimes, who are exempt from punishment; introduction of video surveillance systems on particularly important objects, etc.). When preventing deliberately false reports of threats to the security of citizens, destruction or damage to property objects, the interior agencies closely cooperate with the bodies of the State Emergency Service of Ukraine. At present, the legal support for preventive action in relation to these crimes remains low. There are several legal acts that regulate this area of law enforcement activities. In order to fulfill the requirements of these documents, complex programs for crime prevention and public order protection have been developed in administrative units. However, they also do not contain a regulatory framework for the interaction of law enforcement units with the aim of preventing a deliberately false report about a threat to citizens’ safety, destruction or damage to property. In order to improve the effectiveness of the prevention of these crimes, it is of utmost importance today to develop an order for such interaction, to define a set of measures in the process of implementation of which various law enforcement agencies will be involved. This will ensure the effective and fruitful identification and elimination of circumstances that create the conditions for committing such crimes.
 • Item
  Суб’єкт злочину у кримінальному праві України: теоретичні та прикладні аспекти. The subject of crime in the criminal law of Ukraine: theoretical and applied aspects.
  (2019-12) Таран, Наталія Григорівна; Taran, Nataliia H.
  У дисертації здійснено теоретико-прикладне комплексне дослідження суб’єкта злочину та його ознак за законодавством про кримінальну відповідальність. Висвітлено низку теоретико-прикладних питань. Ґрунтуючись на вивченні історичного генезису інституту суб’єкта злочину, спираючись на теоретичні основи та враховуючи позитивний та негативний іноземний досвід, запропоновано низку змін до законодавства про кримінальну відповідальність. Передусім вони окреслюють межі вдосконалення ст. 18 «Суб’єкт злочину» КК України. В диссертации проведено теоретико-прикладное комплексное исследование субъекта преступления и его признаков по уголовному законодательству Украины и иностранных государств, результатом чего стало определение общих и отличительных черт соответствующих уголовно-правовых норм. In this Thesis the theoretical and applied complex research of the subject of crime and its features under the legislation on criminal liability was made. A number of theoretical and applied issues are covered. Based on the study of the historical genesis of the institution of the criminal subject, based on theoretical background and taking into account the positive and negative foreign experience, a number of amendments to the legislation on criminal liability have been proposed. Above all, they outline the improvements of Art. 18 "Subject of crime" of the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо журналіста в Україні. The criminal legal characteristic of the threat or violence against a journalist in Ukraine.
  (2019-11) Бондарчук, Анна Сергіївна; Bondarchuk, Anna S.
  Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань кримінально-правової характеристики погрози або насильства щодо журналіста. Проаналізовано теоретико-методологічні та правові засади її дослідження. Здійснено історичний, порівняльно-правовий аналіз законодавства України та зарубіжних країн у контексті захисту законної професійної діяльності журналіста. Охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, розкрито особливості їх відмежування від суміжних злочинів. Ураховуючи ускладнену конструкцією досліджуваної норми вироблено правила її кваліфікації за сукупністю та при конкуренції кримінально-правових норм. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства за погрозу або насильство щодо журналіста та практики його застосування. Диссертация является комплексным научным монографическим исследованием вопросов уголовно-правовой характеристики угрозы или насилия в отношении журналиста. This dissertation is a complex scientific monographic research of problems of criminal legal characteristic of the threat or violence against a journalist. Theoretical-methodological and legal basis of its research have been analyzed. Historical and comparative legal analysis of legislation of Ukraine and foreign countries in the context of journalist’s professional activity protection has been carried out. The objective and subjective features of the crime stipulated in Art. 345-1 of the Criminal Code of Ukraine, distinctions of its separation from contiguous crimes has been disclosed. With regard to complicated structure of the researched crime the rules of its qualification (including repetition of crimes and competition of criminal legal norms) have been developed. Suggestions to improve current legislation and practices of its application have been formulated.
 • Item
  Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України. Prevention of suicide among convicts in correctional colonies of Ukraine.
  (2019-10) Тернавська, Анастасія Андріївна; Ternavska, Anastasiia A.
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України. Визначено поняття та надано загальнонаукову характеристику суїциду серед засуджених, встановлено зумовлюючи його чинники. Розкрито зміст елементів кримінологічної характеристики суїциду серед засуджених у виправних колоніях України, доведено тісний взаємозв’язок суїциду з насильницькою злочинністю та встановлено окремі форми такого взаємозв’язку. Проаналізовано кримінологічно значущі ознаки засуджених, які вчиняють суїцид. Надано характеристику основним загальносоціальним заходами запобігання суїциду серед засуджених, що мають розгортатися в межах єдиної загальнодержавної стратегії запобігання суїциду з відповідною специфікацію до умов відбування та виконання покарань. Розроблено пропозиції щодо удосконалення спеціально-кримінологічних заходів запобігання суїциду серед засуджених, серед яких виокремлено режимні, оперативно-розшукові, освітньо-виховні, медико-реабілітаційні, соціально-психологічні та організаційно-правові заходи. Диссертация посвящена комплексному исследованию предотвращения суицида среди осужденных в исправительных колониях Украины. The dissertation present the solution of the important scientifically applied problem of suicide prevention among prisoners in correctional colonies of Ukraine in particular, defines the concept and describes suicide among prisoners, as a phenomenon that exists at two levels – abstract (mass and statistically stable) and concrete (individual) , determined its causes and socially dangerous consequences, defined and provided a scientific description of the main directions of suicide prevention among prisoners in the correctional colonies of Ukraine.
 • Item
  Запобігання шахрайству, що вчиняється жінками в Україні. Prevention of fraud committed by women in Ukraine.
  (2019-09) Таран, Тетяна Григорівна; Taran, Tetiana H.
  У дисертації викладено теоретичні положення та науково обґрунтовано рекомендації щодо запобігання шахрайству, що вчиняється жінками в Україні. Досліджено ступінь наукового розроблення зазначеної проблематики, проаналізовано праці науковців, які стали теоретичною основою дисертаційного дослідження. Визначено стан, структуру і динаміку шахрайства, що вчиняється жінками в Україні, кримінологічну характеристику особи жінки-шахрая, основні причини й умови, що впливають на вчинення таких злочинів. Висвітлено загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи запобігання шахрайству, що вчиняється жінками в Україні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення заходів запобігання шахрайству, що вчиняється жінками в Україні. Диссертация посвящена исследованию вопросов предотвращения мошенничества, совершаемого женщинами в Украине. Раскрыты теоретико-методологические и правовые основы предотвращения мошенничества, совершаемого женщинами в Украине. The thesis outlines theoretical provisions and scientifically substantiated recommendations for prevention of fraud, committed by women in Ukraine. The degree of scientific development of the mentioned problems has been investigated, the works of scientists, which became theoretical basis of the research have been analyzed. The status, structure and dynamics of fraud, committed by women in Ukraine, the forensic characteristics of the swindler, who commits such crimes, and the main causes and conditions affecting their commitment, have been determined. General social, special forensic and individual measures for prevention of fraud, committed by women in Ukraine have been highlighted. Proposals for improving prevention of fraud, committed by women in Ukraine have been developed.