#11

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. ANALYSIS OF THE HEALTHCARE SYSTEM STATE OF UKRAINE
  (2018) ДАХНОВА Олена Євгенівна; КУЦЕНКО В’ячеслав Олександрович
  У статті проаналізовано динаміку кількісних показників системи охорони здоров’я України за період 2010-2017 рр., а також динаміку видатків на охорону здоров’я у 2013-2017 рр.. Результати дослідження свідчать про скорочення кількості лікарняних закладів, а також чисельності медичних працівників. ьтати дослідження свідчать про скорочення кількості лікарняних закладів, а також чисельності медичних працівників. Обсяги фінансування сфери охорони здоров’я України протягом останніх п’яти років скорочувались і залишалися нижчим від середньосвітових витрат на медико-санітарну допомогу. Незважаючи на поступове впорядкування мережі лікарняних закладів, існуюча система охорони здоров’я не задовольняє в повному обсязі потребу населення в доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Таким чином, сьогодні необхідно сприяти подальшому вдосконаленню державної політики в охороні здоров’я шляхом впровадження нової стратегії та програми розвитку галузі. he functioning of the health care system is directed at perform of the main strategic task – saving and strengthening the health of the population and improving the quality of medical care. The existing health care system in Ukraine does not fully the needs of the population. That is why the reform of the healthcare sector is an urgent need of our time. During the research period there was a decrease in the quantity of hospitals and the quantity of medical workers (doctors of all specialties and medical staff). Despite a certain decrease in the bed fund, which occurred during 2010-2017, its level exceeds the existing standard and remains higher than in the countries of the European Union. The volume of financing of the health care sector in Ukraine during the last five years declined and remained below the average world expenditure on health care.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE KHERSON REGION
  (2018) ШАНДОВА Наталія Вікторівна; ШУЛЬГА Марина Олександрівна; БИЛИМ Олена Сергіївна
  На основі дослідження закордонного й вітчизняного досвіду розвитку екологічного туризму розроблена програма розвитку в регіоні екологічного туризму, реалізація якої буде сприяти переходу від кількісного до нового якісного розвитку, дозволить сформувати довгострокову стратегію розвитку регіону й забезпечити йому конкурентоспроможність у майбутньому. The purpose of the article is the development of methodological recommendations for the management of ecological tourism in the Kherson region for further formation of the long-term strategy of the region's development.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. THE ORETICAL BASES OF THE MANAGEMENT OF THE ASSETS AND PASSIVES OF THE ENTERPRISE
  (2018) НАСІБОВА Ольга Вікторівна; ДЗЮБА Вікторія Миколаївна
  Досліджено теоретичні питання ефективності управління активами та пасивами підприємства. Розглянуто поняття пасиву і активу підприємства, як управлінських категорій. Систематизовано класифікаційні ознаки активів підприємства. Визначено переваги і недоліки власного та позичкового капіталу при формуванні його структури на підприємстві. The asset and liability management is important for effective work of any entity. An enterprise, which aims to create conditions for sustainable development and increase profitability, should use not only steady rules of economic theory when making managerial decisions, but also be guided by time trends in market relations. Asset management of an enterprise is a complex process, which consists in the correct formation and use of assets by volume, composition, structure with taking into account the influence on them of numerous factors of the internal and external environment.
 • Item
  CУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВИХ [email protected] ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. ESSENCE AND FEATURES OF ENTERPRISE CASH FLOWS
  (2018) КРЕМЕНЬ Ольга Іванівна; ЛАВРЕНТЬЄВА Тетяна Михайлівна
  Стаття присвячена вивченню сутності, підходів до класифікації та ключових особливостей грошових потоків підприємства. У роботі проведено критичний аналіз існуючих науково-методичних підходів до розуміння грошових потоків та систематизовано їхні ключові риси. The article is devoted to the study of the essence, approaches to the classification and key features of the cash flows of the enterprise. The purpose of the work is to study the essence of cash flows of the enterprise and their features from the point of view of financial management.
 • Item
  АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ANALYSIS OF WEAKNESS OF THE MODELS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE AND THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION
  (2018) КРАМЧАНІНОВА Майя Джемалівна; БУРКО Ярослав Валерійович; ВОРОТНЄВА Марія Юріївна
  У статті ключовим аспектом є визначення основних вимог до вибору критеріїв оцінки ефективності управління підприємством та розкриття проблем оцінки ефективності управління підприємством при використанні існуючих моделей. В рамках дослідження було доведено важливість оцінки ефективності управління та виявлено, що найкраще сформованим вимогам до вибору критеріїв відповідає система збалансованих показників. he article is devoted to the analysis of weakness of models for assessing the efficiency of enterprise management. Many enterprises do not pay due attention to the assessment of management efficiency, which leads to a decrease in both management and economic efficiency of the enterprise. The general weaknesses of existing models were identified, as well as the requirements for the selection of criteria for assessing the effectiveness of enterprises management.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТУРИСТА НА ПРИКАРПАТТЯ. PROBLEMS AND PROSPECTS OF EUROPEAN TRAVELER IN CARPATIAN REGION
  (2018) ДМИТРИШИН Марта Василівна
  У статті розкрито причини, необхідність та значення залучення європейця до туристичних принад Прикарпаття. Окреслено певні всеукраїнські та регіональні труднощі надання й поширення якісних туристичних послуг. The course of Ukraine's rapprochement with Europe in the context of the implementation of the Association agreement with the EU set new tasks in various spheres of economic life. The tourist industry in Western Ukraine based on its natural and cultural wealth becomes a direction of deepening the cooperation with European neighbors.
 • Item
  "ЗРУЧНИЙ ПРАПОР" СУДНА: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ПОЯВИ. "CONVENIENT FLAG" SHIP: ESSENCE AND CAUSES OF APPEARANCE
  (2018) ГОНЧАРЕНКО Віталій Валентинович
  У статті розглянуто доцільність політики «зручного» прапора, її позитивні і негативні сторони. Окрему увагу приділено історичним передумовам виникнення практики користування судновласниками «зручних прапорів». The «flag of convenience» is the flag of a country that allows the registration of vessels on its territory under foreign control in conditions that are convenient and favorable for those registering a vessel for certain reasons. Today, the term «flag of convenience» is a consumer term for flags registered in public registries.