#02

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ГАРМОНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: БАЗОВІ ПОСТУЛАТИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ HARMONIZATION APPROACH TO STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE INDUSTRY: BASIC POSTULATES, ADVANTAGES, DISADVANTAGES
  (2020) ШЕВЧЕНКО, Інна Юріївна; SHEVCHENKO, Inna Yuriivna; ПЛАХТІЙ, Анастасія Олександрівна; PLAKHTII, Anastasiia Oleksandrivna
  У статті викладено базові постулати гармонізаційного підходу до державного регулювання розвитку автомобільної промисловості на прикладі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізації з державними стратегічними імперативами та стратегіями розвитку автомобілебудівних підприємств. Виявлено потенційні переваги та недоліки застосування гармонізаційного підходу до державного регулювання розвитку автомобільної промисловості в порівнянні з реалізацією традиційних прийомів публічного управління розвитком автомобілебудівного комплексу. The automotive industry is an integral and strategically important part of the national economy. Today, in Ukraine, the mechanism of state regulation of development of the automotive industry includes a wide range of legal, administrative, economic and social-psychological methods that potentially have significant effectiveness in stimulating the development of the automotive industry. In practice, domestic automakers are actually left alone by the government with their problems. In view of the fact that the application of the harmonization approach can distort the competitive environment in the automobile market in view of the strengthening of the state protectionism of the domestic automakers, it is recommended that the mandatory limitation in time and systematically control the implementation of state strategies for the development of the automotive industry. The prospect of further research is the development of organizational and information support for the application of the harmonization approach to the state regulation of development of the automotive industry.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ. THEORETICAL ASPECTS OF THE SOCIAL PROTECTION OF THE STATE
  (2020) ТУР, Ірина Юріївна; TUR, Iryna Yuriivna
  В економіці система соціального захисту розглядається як важлива частина соціальної політики держави, але існують деякі розбіжності між визначеннями поняття «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». У статті проаналізовано сучасні визначення соціального захисту, за різними ознаками, окреслено їх особливості. За результатами проведеного дослідження доведено необхідність розгляду соціального захисту як частини соціального політики держави з позиції макро- та мікроекономіки. Узагальнення та систематизація теоретичних засад із цієї проблематики має практичну цінність та сприятиме окресленню основних шляхів щодо удосконалення та формування ефективної системи соціального захисту держави. In the economy, the social protection system is regarded as an important part of the social policy of the state, but there are some differences between the definitions of the concept of "social protection" and "social security". The article analyzes the modern definitions of social protection, on various grounds, outlines their features. According to the results of the research, the necessity to consider social protection as part of the social policy of the state from the point of view of macro- and microeconomics was proved. Generalization and systematization of theoretical bases on these issues is of practical value and will help to outline the main ways to improve and form an effective system of social protection of the state. The main parameters of social policy implementation in society are determined by many objective factors: the level of development of productive forces, the structure of the economy, the state of social life, the nature of political power, the spiritual and moral maturity of the population of the country, etc. The maturity of the subjective factor - the ability and willingness of the administrative structures and other entities to ensure the social orientation of the economy, decent working conditions and life of citizens; civilized nature of social relations. Social protection is directly associated with social policy, with the activities of the state and non-state actors aimed at combating social risks and their various manifestations, through the possible prevention of socially adverse events or compensation for their consequences. The market economy is traditionally considered in the coordinates of profit and consumption, and the person in it is human capital, but, and social protection and social security that help the person for the purpose, must be viewed from the point of post-classical studies, where the person is his core, and at the same time and the purpose of development.
 • Item
  РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ У НІМЕЧЧИНІ. DEVELOPMENT OF TOURISM IN GERMANY
  (2020) ТАБЕНСЬКА, Оксана Ігорівна; TABENSKA, Oksana Ihorivna
  Досліджено ефективний розвиток однієї з основних форм міжнародних економічних відносин – міжнародної торгівлі товарами та послугами, зокрема структурної одиниці ринку послуг – туризму. У статті розглянуто розвиток міжнародного та внутрішнього туризму, сукупність причин, які сприяють розвитку внутрішнього туризму у Німеччині, а також величні палаци, музеї, вражаючі картинні галереї міста Дрезден. Розглянуто відомі туристичні атракції у німецькому місті Котбусі, а саме: історичну будівлю – Casper Gewerbehof, замок Бранітц, кінотеатр, Художній музей, зоопарк – Tierpark Cottbus. The service sector is constantly and dynamically developing, creating jobs. With the important structural element of the international tourism services market, travelers are able to change previous perceptions of threats and challenges on our planet and to offer possible conditions for crisis management. . In the development of international and domestic tourism, a set of reasons that contribute to the development of domestic tourism in Germany. Famous tourist attractions in the German city of Cottbus were explored, namely: the historic building – Casper Gewerbehof, the Branitz Castle, a cinema, the Museum of Art, the Zoo – Tierpark Cottbus.
 • Item
  РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У НІМЕЧЧИНІ. ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF TRAFFIC IN GERMANY
  (2020) ГОРКАВА, Вікторія Юріївна; HORKAVA, Viktoriia Yuriivna
  У статті аналізується досвід ФРН пов’язаний з розглядом справ про адміністративні правопорушення на предмет його використання в Україні, відносно реформування процедурних аспектів розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху. Досвід Німеччини свідчить, що судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху проводиться тільки в тому випадку, коли правопорушник (зацікавлена особа) вирішує оскаржити рішення органу адміністративної юрисдикції про застосування санкцій. Зі свого боку для унеможливлення затягування правопорушником розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху суди наділені правом змінювати санкції органів адміністративної юрисдикції у бік їх збільшення, крім того суд може перекваліфіковувати правопорушення у злочин (під час розгляду справи), за наявності обґрунтованих підстав. Такий підхід німецького законодавця до організації судового процесу та обставин справи змушує правопорушників сплатити штраф у рамках досудового провадження і може бути визнаний прийнятним для України. The quality of justice depends on the peculiarities of the judicial process, in one way or another the opinion of the population about the judicial system is formed. This fact actualizes the need for research on the organization of court cases in foreign countries. However, it should be noted that a unified conceptual approach to the organization of litigation has not yet been developed. The automatic transfer of one of the world's existing models into the domestic judicial system can hardly be effective: any legal institute must organically fit into the already existing legal system. At the same time, the study of models of organization of trials of progressive European countries is necessary, since some of their elements can be borrowed and implemented in Ukraine today. The German legislature's approach to the organization of the trial and the circumstances of the case compels the offenders to pay the fine in the pre-trial proceedings. In this regard, the German judicial system is not overloaded with cases of this category, unlike the domestic judicial system.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. FORMATION OF ECOLOGICAL STRATEGIES OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COORDINATES
  (2020) БРОВКОВА, Олена Георгіївна; BROVKOVA, Olena Heorhiivna
  Статтю присвячено проблемі формування екологічної стратегії України та українських підприємств. Розглядаються засади державної екологічної стратегії, аналізуються інструменти реалізації екологічної стратегії держави, які впливають на формування екологічної стратегії українських підприємств, пропонуються заходи щодо ефективного впроваджуння екологічної стратегії держави та українських підприємств. Метою роботи є визначення процесу розробки екологічної стратегії українських підприємств з урахуванням екологічної політики держави. Наведено етапи розробки екологічної політики підприємства. Особливе місце відведено основним інструментам реалізації державної екологічної політики. The article is devoted to the problem of forming the environmental strategy of Ukraine and Ukrainian enterprises, discusses the principles of the state environmental strategy, analyzes the tools of implementation of the state environmental strategy that influence the formation of the environmental strategy of Ukrainian enterprises, proposes measures to effectively implement the environmental strategy of the state and Ukrainian enterprises. For a long time the economic development of the country was accompanied by an unbalanced use of natural resources, insufficient attention was paid to environmental protection, which hindered the achievement of sustainable development of the country.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ. PROBLEM ІSSUES OF PENALTIES EXECUTION IN ADMINISTRATIVE CASES ABOUT EXCISABLE GOODS OFFENSES
  (2020) БЕРНАДІН, Віктор Аркадійович; BERNADIN, Viktor Arkadiiovych
  У статті розглядаються проблемні питання визначення особливостей виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу підакцизних товарів. Визначено нюанси обрахування строків виконання постанови по справі про адміністративні правопорушення, а також підстави відстрочення її виконання на строк до одного місяця. Обґрунтовано, що зміст звернення постанови про накладення стягнення до виконання становить не однократну дію, а певну діяльність органу чи посадової особи, який її виніс. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення має бути здійснено протягом трьох місяців, які визначаються у законодавстві. Цей термін слід вважати загальним строком давності виконання постанов про накладення адміністративних стягнень, а «звернення до виконання» не може розглядатись як факт направлення у тримісячний строк постанови органу виконавцю. Закінчення тримісячного строку з моменту винесення постанови має унеможливлювати подальше її виконання. The article deals with the problematic issues of determining the peculiarities of implementation of rulings on cases of administrative offenses in the sphere of circulation of excisable goods. The nuances of calculating the terms of execution of the resolution in the case of administrative offenses are determined, as well as the reasons for delaying its execution for a term of up to one month. Conclusions state that the enforcement of the decision imposing an administrative penalty should be carried out within three months, which are specified in the legislation. This term should be considered as the general statute of limitations on the enforcement of rulings on imposition of administrative penalties, and "appeal to enforcement" cannot be considered as a fact of sending a decision to the executing authority within three months. The expiry of the three-month period from the date of the ruling should make it impossible to continue its implementation.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS
  (2020) БАШИНСЬКА, Ірина Олександрівна; BASHYNSKA, Iryna Oleksandrivna; ПЕТРОВА, Лаура Саламівна; ПОПОВИЧ, Катерина Федорівна; POPOVYCH, Kateryna Fedorivna
  Проект - це незалежна система з інноваційним змістом, представлена у форматі документа, обмеженим часовим періодом, що характеризується ризиками та високим рівнем невизначеності через зовнішні фактори навколишнього середовища. Ключові характеристики інноваційного проекту – це невизначеність, ексклюзивність, конкретна мета проекту, чітко визначені умови та ризики. У ході дослідження було встановлено, що інтегральний аналіз ризику та розробка якісної системи управління проектними ризиками інноваційного характеру забезпечить максимізацію можливостей для досягнення цілей проекту та мінімізацію витрат чи несприятливих подій. Nowadays, the development of the international economic system is mainly due to the innovation processes associated with the creation and initiation of advanced sciences and technologies, which is why the sphere of innovation becomes the most important resource of the nation, and its effectiveness determines the dynamics and progressive development of the national economy. The process of development and implementation of innovative projects is associated not only with large investments, but also with risks at all stages of design. In this regard, there is always the question of the effectiveness of the formation of project risk management mechanisms that will improve the profitability of the enterprise and its functioning in the direction of innovative development. The methodology of project risk management clearly proved to be a successful form of management activity. A consistent course of action should be developed to determine the risk for each project that meets the requirements of the particular enterprise. Implementation of risk management of an innovative project into the practice of the enterprise will lead to significant savings of the budget of realization of projects, time of their realization and will improve quality of execution.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE CONTENT OF FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE
  (2020) МАРТИНОВА, Лілія Володимирівна; MARTYNOVA, Liliia Volodymyrivna; ЯКІМІВА, Валерія Сергіївна; YAKIMIVA, Valeriia Serhiivna
  У статті досліджено теоретичні аспекти стосовно визначення змісту та сутності поняття «судова економічна експертиза», а також проведено аналіз підходів до його визначення та трактування, як вітчизняними науковцями і практиками, так і закордонними, надано їх оцінку. Зауважено, що серед науковців та практиків не існує єдиної позиції щодо визначення поняття «судова економічна експертиза». Звернено увагу на необхідність законодавчого закріплення поняття «судової економічної експертизи» та його подальшого опрацювання. Виокремлено складові частини судової економічної експертизи; відзначено, що визначення сутності судової економічної експертизи науковці розділяють за наступними категоріями, такими як: наука, складова частина дослідження, спосіб, процес, вид, процесуальна форма. Акцентовано увагу на омонімічність у трактуванні поняття «судова економічна експертиза». Обґрунтовано необхідність у нових теоретичних розробках та диференціації існуючих наукових поглядів й підходів, що зі свого боку дасть змогу розширити спектр її функціонального призначення та підвищити ефективність практичного застосування. На основі аналізу визначень експертизи та судової економіки. Запропоновано власне визначення поняття «судова економічна експертиза». . At the present stage, the reforms being implemented in Ukraine are often accompanied by an increase in crime in the economic and financial spheres. And this poses the greatest and real threat to Ukraine's national security. In order to identify illegal economic activity and gather evidence in criminal proceedings, it is necessary to possess not only legal knowledge, but also special – economic. Therefore, forensic economic examinations can be considered as the most effective measure of gathering evidence on economic crime. Thus, according to the results of the study, there is no common position among scientists and practitioners on the definition of forensic economic expertise; It is noted that the definition of the essence of forensic economic expertise is divided by scientists into the following categories, such as: science, part of the study, method, process, type, procedural form; Attention was drawn to the homonymity in the interpretation of the concept of forensic economic expertise; The need for legislative consolidation of the concept of forensic economic expertise and its further elaboration is proposed and justified; Based on an analysis of the definitions of expertise and judicial economics, an author 's definition of forensic economic expertise has been proposed; The need for new theoretical developments and differentiation of existing scientific views and approaches regarding the interpretation of the content of forensic economic expertise is justified, which, in turn, will allow to expand the range of their functional purpose and increase the efficiency of practical application.