#05/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ІНТЕРНЕТ -БАНКІНГ – ЕКОНОМІЯ ЧАСУ У ХХІ СТОЛІТТІ. INTERNET BANKING IS A SAVING TIME IN THE XXI CENTURY
  (2020) ЖАМ, Олена Юріївна; ZHAM, Olena Yuriivna; ПИРОЖЕНКО, Юлія Володимирівна; PYROZHENKO, Yuliia Volodymyrivna
  Статтю присвячено тлумаченню, аналізу, історії розвитку інтернет-банкінгу. Розглянуто декілька варіантів розвитку технологічної сторони фінансово-кредитних установ: мобільні додатки, POS-термінали, термінали для безготівкових платежів. Також зазначено актуальний стан розвитку системи інтернет-банкінгу в Україні, пояснені переваги дистанційного обслуговування клієнтів, наведено статистику. The paper is devoted to the interpretation, analysis, history of Internet banking development. Several options of technological side development of financial and credit institutions are considered: mobile applications, POS-terminals, terminals for cashless payments. The current state of development of the Internet banking system in Ukraine is also indicated, the advantages of remote customer service are explained, statistics are given. The development of financial relations, a significant breakthrough in technology in recent years, the emergence of plastic payment cards, the improvement of the Internet - all this has given a great impetus to financial institutions, their cooperation with customers, improved service. The new generation of banking allows to improve the work not only of financial and credit institutions, but also of clients. This scientific research deserves attention and is relevant in today's conditions. In the XXI century, the question of the importance of time and efficiency of its use becomes very relevant. Thus, the banking system of Ukraine allows people to use as little time as possible to solve important issues, such as: payment for utilities, purchase of tickets for any transport, transfer of funds to the card, replenishment of mobile account, interest on the loan and more.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА. STRATEGIC APPROACHES FOR INCOME MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
  (2020) ПАНЧЕНКО, Марія Олександрівна; PANCHENKO, Mariia Oleksandrivna; ТРУБАЄВА, Анна Олексіївна; TRUBAIEVA, Anna Oleksiivna
  У статті розглядаються стратегічні підходи щодо управління доходами підприємства. Розглянута економічна сутність категорії «дохід» та «управління доходами». Визначено важливість підтримки високої ефективності системи управління доходами для промислових підприємств. Описано процес формування стратегії управління доходами. Обґрунтовано доцільність орієнтації такої тактики підприємства на отримання встановленого цільового рівня доходу. Проаналізовано синергетичний підхід як стратегію досягнення максимізації доходу. Development of market economy requires from Ukrainian enterprises a rational and economically sound approach to planning their activities, the definition of a strategy to increase the company's income, analysis and evaluation of the results obtained. One of the most important components of the company's financial policy strategy is to maximize income. The category of income is one of the most difficult in economic science. It remains one of the most controversial today, which requires its deepening and specification. Revenue plays a leading role in the financial mechanism of socio-economic development management. For increase of efficiency of activity of the enterprise and its strategic development in the future, there is a necessity for development of strategy of management of the enterprise directed on improvement of the mechanism of reception and use of incomes. It has been determined that the income of the enterprise is the most important category on which the enterprise will continue to function.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПЕРЕВАГ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. RESEARCH OF PECULIARITIES AND ADVANTAGES OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIC PLANNING
  (2020) СЄРЄБРЯК, Ксенія Ігорівна; SIERIEBRIAK, Kseniia Ihorivna; БЄЛОУСОВ, Ярослав Ігорович; BIELOUSOV, Yaroslav Ihorovych
  У статті досліджувалися особливості та переваги стратегічного планування розвитку регіону, які реалізуються через такі інструменти, як завчасне планування заходів, скерованих на пошук нових механізмів побудови стратегії розвитку. Стратегічне планування, яке передбачає позитивні та негативні наслідки використання тих чи інших форм фінансування має певні переваги, враховує прогнозні показники попередження або ймовірності виникнення криз, є більш реалістичним, якісним та прогнозованим, здатним сприяти прискоренню реалізації загальної стратегії розвитку регіону. The paper researches and highlights the advantages of regional development strategic planning, which is implemented through such tools as advance planning of activities aimed at the development and search for new additional economic mechanisms to regulate the regional development strategy building. In the changing external environment, the availability of the regional development strategic planning has undeniable advantages. It contributes to the achievement of the regional sustainable development, competitiveness, the ability to develop new markets and integration processes, stability and balance; rationalization of the location of production resources, ensuring a resource-targeted balance of the development of the industrial complex of the region’s cities and districts, rational use of resources, preservation of environmental and production balance, overcoming disparities in the development of interregional and intersect oral economic complexes and industries.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. IMPROVEMENT OF THE METHOD OF FACTOR ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USING THE MATERIAL RESOURCES
  (2020) РУБАН, Ліна Олегівна; RUBAN, Lina Olehivna
  У статті досліджено різні авторські підходи до формування системи показників аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів, у результаті якого було виявлено, що більшість фахівців роблять акцент на оцінці ефективності виробничого споживання матеріальних ресурсів. Значна увага також приділяється прибутковості використання матеріалів (матеріалорентабельності). Однак здатність матеріальних ресурсів, трансформуючись у матеріальні витрати, генерувати дохід (матеріалодохідність), майже не досліджується. У роботі досліджено зв'язок між показниками прибутку, доходу від реалізації продукції та обсягу матеріальних та побудовано факторну модель матеріалорентабельності. It is necessary to carry out systematic accounting and qualitative analysis to maintain a sufficient level of provision of the enterprise with material resources and their efficient use. Issues of analysis of material resources are of great practical importance and significant impact on production activities, as it is a prerequisite for further development of production in enterprises. For effective management of resource potential of the enterprise it is necessary to solve the following tasks: to estimate the level of efficiency of use of material resources; to study the change of generalized and private indicators that affect the efficiency of material resources; to investigate the influence of individual factors on the level of efficiency of materials use. The presented factor model of material profitability allows to reveal the reasons of change of this indicator and to draw qualitative conclusions of use of material resources at the enterprise.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. THE IMPROVEMENT OF CUSTOMS AUTHORITIES INTERACTIONS WITH ENTERPRISES ON THE BASE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION
  (2020) ПЕТРИШИН, Наталія Ярославівна; PETRYSHYN, Nataliia Yaroslavivna; МЕДВІДЬ, Роман Володимирович; MEDVID, Roman Volodymyrovych
  Проведене дослідження підтвердило, що проникнення та швидке поширення інформаційних технологій призвело до диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків, де митні відносини набули іншого характеру, а використання інноваційних технологій набуває щоразу більшого значення. У роботі вперше запропоновано класифікацію інноваційних митних технологій митного контролю з виокремленням продуктових та процесних; розроблено модель взаємодії митних органів з підприємствами на основі впровадження інноваційних технологій; сформовано критерії присвоєння підприємству спеціального коду, що дає «зелене світло» і можливість для прийняття швидкого рішення в пункті пропуску низовими підрозділами митної служби. Establishment of foreign economic relations between the countries in the field of customs activity involves the mutual use of methods of foreign economic activity regulation. The penetration and rapid spread of information technologies, the development of the transport system, and scientific research have led to the diversification of foreign economic relations, where customs relations have acquired a different character and the use of innovative technologies is becoming increasingly important. The main factor of the improvement of the interaction of customs authorities with enterprises based on the introduction of innovative technologies is the complete computerization and informatization of the entire customs process, as well as the accumulation and use of customs history to identify goods and participants of the FEA, which create a potential threat to the security of the FEA.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ІТ ПІДПРИЄМСТВ). INVESTMENT MANAGEMENT UNDER THE LEGISLATIVE REGULATION OF UKRAINE (THE CASE OF IT COMPANIES)
  (2020) КУЗНІК, Андрій Юрійович; KUZNIK, Andrii Yuriiovych
  Актуальність дослідження управління інвестиціями в умовах еволюції норм законодавства підтверджується історичним розвитком країн в умовах економічних криз. У статті узагальнено характеристики, що визначають норми інвестиційного законодавства та впливають на його розвиток. Підсумовані переваги та розбіжності (суперечності) у правовому регулюванні інвестиційних процесів в Україні, визначено їх вплив на розвиток інвестицій. Дослідження управління інвестиціями на прикладі ІТ підприємства дозволило запропонувати модель управління інвестиціями, що враховує компоненти інвестиційного процесу від ідеї створення, реалізації інноваційного ІТ продукту до звітування перед інвесторами. Development of the information technology industry in Ukraine under economic crisis proves the relevance of research on further increase in investment in this area. The proper management of investment processes requires sophisticated methods fostering the information and technological revolution and being a decisive factor in overcoming the crisis. As established, under the proper investment process management for the innovative product development, IT enterprises can achieve their strategic development goals and enhance competitiveness. The investment management model for IT enterprise is suggested, which contains four stages of the investment process: research of potential investment market in the field of IT, preparatory work to introduce investments in production, investing in innovative product development (IT), displaying of investment results. Internal factors (components) are provided for each of the steps to ensure the result of investment development.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТА ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ. THEORETICAL PRINCIPLES OF BUDGET TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC WELFARE FINANCIAL REGULATION
  (2020) ГОРИН, Володимир Петрович; HORYN, Volodymyr Petrovych; БУЛАВИНЕЦЬ, Вікторія Михайлівна; BULAVYNETS, Viktoriia Mykhailivna
  У ринковій економіці бюджетні трансферти отримують широке застосування як інструмент фінансового регулювання суспільного добробуту. Водночас наукові публікації з цієї тематики мають поодинокий характер, а теоретичний базис застосування соціальних бюджетних трансфертів повною мірою не розроблений. У статті розкриті дискусійні підходи до трактування сутності бюджетних соціальних трансфертів, вказано на їх іманентні ознаки та підходи до класифікації. Запропоновано розмежовувати бюджетні трансферти на зовнішні та внутрішні (міжбюджетні), різновидами яких є соціальні бюджетні трансферти. У складі соціальних бюджетних трансфертів запропоновано виокремлювати конкретні та блокові залежно від чіткості встановлених обмежень до їх цільового використання. The budget transfers are widely used as a tool for financial regulation of public welfare in the market economy. At the same time, there aren't many scientific publications on this problem. The theoretical basis for the use of social budget transfers has not been fully elaborated. There is not the united approach to understanding the nature, features of social budget transfers, their classification. The purpose of the paper is to deepen the understanding of the essence of the social budget transfers, to characterize their immanent features and approaches to their classification. The methodological basis of the paper is a dialectical approach to the scientific knowledge of the social budget transfers, which involves the application of general and specific scientific research methods. The paper reveals the differences between the Ukrainian and foreign science in the study of social budget transfers. It is justified that in the Ukrainian financial science the budget transfers are mainly considered as an instrument of intergovernmental relations and support of local budgets. Instead, the role of budget transfers in public welfare providing is not studied enough. It is proposed to differentiate budget transfers into external and internal (intergovernmental), which are the varieties of social budget transfers. It is found that the key features of social budget transfers are that they have a motivational component and also characterize cash flow from the budget to final recipients, such as individuals or households. As part of social budget transfers, it is proposed to separate the specific and block, depending on the clarity of the established restrictions on their purpose.
 • Item
  АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ. ANALYSIS OF BACKGROUND OF THE OUTPUT OF DOMESTIC FOOD INDUSTRY ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS
  (2020) АВЕРІХІНА, Тетяна Володимирівна; AVERIKHINA, Tetiana Volodymyrivna; ВЛАЄВА, Аліна Юріївна; VLAIEVA, Alina Yuriivna; АВЕРІХІН, Микола Максимович; AVERIKHIN, Mykola Maksymovych
  У статті розглянуто передумови виходу вітчизняних підприємств харчової промисловості на міжнародні ринки. Охарактеризовано сучасний стан зовнішньоторговельних відносин, етапи виходу на зовнішній ринок, визначено можливості та загрози, що можуть постати перед вітчизняними промисловими підприємствами. Сформовано перелік першочергових стратегічних заходів для вітчизняних підприємств на етапі їх виходу на європейські ринки. Проаналізовано переваги та недоліки, виокремлено характер взаємозв’язку господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства. At present, the task of expanding the market for selling Ukrainian products to Ukrainian enterprises is very urgent, as well as establishing foreign relations not only for better profit of the enterprise, but also for attracting additional investments, which will contribute to the rapid development of production. The analysis of the prerequisites for the entry of Ukrainian enterprises into the international market made it possible to distinguish the most important of them: the export of the corresponding product of the enterprise potentially provides higher profitability in comparison with its realization in the domestic market; the company needs the currency to buy the necessary equipment abroad, equipment that is either missing from the domestic market or of poor quality; by means of export the enterprise tries to use the available production capacities or to expand the field of its activity at the expense of those industries whose products are in demand abroad; The company manufactures high quality products that meet the world standards due to the high qualification of personnel and the introduction of advanced technology, and at the same time has overall marketing advantages.