Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Аналіз концептуальних підходів до методології принципів громадянства.Contemporary Conceptual Methodology Analysis of the Principles of Citizenship
  (2018) Кінаш, Н. Б.; Kinash, N.
  Висвітлено теоретичний підхід до аналізу методології інституту «принципи громадянства» в контексті сучасної політико-правової ситуації в державі. Запропонований підхід забезпечує формування комплексу методів пізнання, які в сукупності становлять методологію наукового аналізу інституту «принципи громадянства», й окреслює сучасні напрями вдосконалення традиційної для національної науки конституційного права методології аналізу конституційно-правових явищ. The article presents the theoretical approach to the analysis of the Instituteʼs methodology «principles of citizenship» taking into account the current political and legal situation in the state. The proposed approach provides identification and disclosure of a set of cognitive methods that in combination formulate the methodology of scientific analysis of the institute «principles of citizenship» and aims at identifying modern areas for improving the traditional method for the analysis of constitutional and legal phenomena of the traditional for national science of constitutional law.
 • Item
  Верховенство права як принцип сучасної держави. The Rule of Law as а Principle of the Modern State
  (2018) Копча, Василь Васильович; Kopcha, V.
  Досліджено принцип верховенства права в сучасній державі. Увагу акцентовано на обсягу верховенства права, який охоплює: законність, що передбачає прозорий, підзвітний і демократичний процес введення в дію приписів права; юридичну визначеність; заборону свавілля; доступ до правосуддя; дотримання прав людини; заборону дискримінації; рівність перед законом. У концептуальному аспекті верховенство права полягає в обмеженні свавілля публічної влади щодо суспільства та окремої особи.The article is devoted to the study of the rule of law in the modern state. Particular attention is paid to the extent of the rule of law, which encompasses: legality, including a transparent, accountable and democratic process for the enforcement of legal requirements; legal certainty; prohibition of arbitrariness; access to justice; observance of human rights; the prohibition of discrimination and equality before the law.
 • Item
  Наукові підходи до визначення організованої транснаціональної злочинності.Scientific Approaches to the Definition of Organized Transnational Crime
  (2018) Жаровська, Галина Петрівна; Zharovska, H.
  Здійснено наукове дослідження поняття «транснаціональна організована злочинність». Встановлено, що транснаціональна злочинність є одним із різновидів злочинності загалом і передбачає різні трактування. У широкому значенні це поняття охоплює як політичні, зокрема терористичні, злочини, так і загальнокримінальні транснаціональні злочини.Scientific research of the concept of «transnational organized crime» was carried out. It is established that transnational crime is one of the types of crime in general and provides for various interpretations. In a broad sense, this concept covers both political, in particular terrorist, crimes, as well as ordinary transnational crimes.
 • Item
  Основні види діяльності народу з реалізації безпосередньої демократії.The Main Forms of Public Activity in Direct Democracy
  (2018) Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, N.
  Розглянуто проблему участі народу в обговоренні та прийнятті рішень з метою втілення в життя конституційного принципу народовладдя в Україні. Прямою демократією в цьому контексті визнано не стільки демократичне врядування, скільки способи участі народу в процесі державного управління. Доведено, що важливе значення в цьому процесі має участь громадськості в управлінні державою, вихованні населення, контролі за діяльністю посадових осіб, співпраці посадовців з населенням.The article is devoted to the problem of involving people to the process of discussion and acceptation of state decisions which leads to the realization of the constitutional principle of democracy in Ukraine. Direct democracy in this context is not only democracy governance but also ability for people to participate in management of government.
 • Item
  Проблемні аспекти кримінологічної ювенології.Problematic Aspects of Criminological Juvenology
  (2018) Джужа, Олександр Миколайович; Dzhuzha, O.
  Розглянуто особливості захисту прав і законних інтересів неповнолітніх, злочинності неповнолітніх як складного соціального явища та запобігання злочинам, що вчиняють неповнолітні або стосовно них. Досліджено понятійний апарат кримінологічної ювенології, питання ювенальної кримінальної політики, ювенальної кримінальної юстиції, а також методи віктимологічного запобігання злочинам проти неповнолітніх.The article provides the aspects of protection of the rights, juvenile offenders as a complex social phenomenon and the prevention of crimes committed by minors, and in relation to them. The conceptual apparatus of criminological juvenology, the issue of juvenile criminal policy, juvenile criminal justice, as well as methods of victimological prevention of crimes against minors are disclosed.