№2(40)/2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПОВІДОМЛЕННЯ 2 1994–2000 рр.: ПОБУТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КУПОНОКАРБОВАНЦЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ГРИВНІ, ФАЛЬШУВАННЯ БАНКНОТ ГРИВНІ ТА МОНЕТ КОПІЙОК; ПОЯВА СЕРЕД ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЄВРО, НОВІ МЕТОДИ ШАХРАЙСТВА. COUNTERFEITING IN INDEPENDENT UKRAINE: HISTORICAL ASPECT MESSAGE 2 1994–2000: THE CIRCULATION OF THE UKRAINIAN KARBOVANETS COUPONS AND THE ISSUE OF HRYVNIA, COUNTERFEITS OF HRYNVIA COINS AND BANKNOTES, THE BEGINNING OF EURO CURRENCY CIRCULATION, THE NEW METHODS OF CHEETINGS AND FRAUD
  (2023) Бойко-Гагарін А.С.; Boiko-Haharin A.
  У науковій статті акцентовано увагу переважно на історичному аспекті проблеми фальшивомонетництва в сучасній Україні, не вдаваючися до деталей проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробленням грошей, судової експертизи чи експертного дослідження фальшивих грошей або засобів протидії підробленню грошей. Схарактеризовано у контексті зміцнення економічного суверенітету України й уведення в обіг національної грошової одиниці (період 1994–2000 рр.) основні тенденції підроблення грошей, а також деякі напрями протидії фальшивомонетництву, що й зумовлює мету статті. This article focuses mainly on the historical aspect of money counterfeiting problem in modern Ukraine without going into the details of conducting a pre-trial investigation of criminal offenses related to money counterfeiting, forensic examination or expert research of counterfeit money or means of countering the counterfeiting. In the context of strengthening the economic sovereignty of Ukraine and introducing the national currency into circulation (the period 1994–2000), the main trends of counterfeiting money, as well as some directions of combating the counterfeiting, are characterized.
 • Item
  «СПРАВА БЕЙЛІСА» (1911–1913): ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ І КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ (до 110-ї річниці судового процесу). "THE BAILIS CASE" (1911–1913): OPERATIONAL, INVESTIGATIVE AND FORENSIC ANALYSIS (to the 110th anniversary of the trial)
  (2023) Чисніков В.М.; Chysnikov V.; Юсупов В.В.; Yusupov V.
  Ґрунтуючись на аналізі архівних матеріалів кримінальної справи щодо вбивства Андрія Ющинського, оприлюднених спогадів учасників цього процесу про проведення розшукових заходів, слідчих дій і судового розгляду у «справі Бейліса», у контексті наукового осмислення оперативно-розшукових та криміналістичних аспектів кримінального провадження у зазначеній справі, що становить мету цієї статті, розглянуто вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес розслідування та судового розгляду справи, висунення версій за фактом виявлення трупа Андрія Ющинського та проведених слідством заходів для їх перевірки, заналізовано негласні заходи, слідчі (розшукові) дії, проведені експертизи у «справі Бейліса», головні положення судового процесу, у якому взяли участь видатні експерти того часу. Based on the analysis of the archival materials of the criminal case regarding the murder of Andriі Yushchynskyi, the published memories of the participants in this process about the conduct of investigative activities, investigative actions and the trial in the «Baіlis case», in the context of a scientific understanding of the operativeinvestigative and forensic aspects of the criminal proceedings in the specified case, that is the purpose of this article. The influence of external and internal factors on the process of the investigation and trial of the case, the proposed versions of the discovery of the corpse of Andriі Yushchynskyi and the measures taken by the investigation to verify them were considered, covert measures, investigative (search) actions were analyzed, examinations were carried out in the «Bailis case», the main provisions trial, in which prominent experts of that time took part.
 • Item
  АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ПЛОСКИХ ОБ’ЄКТІВ ЗІ СКЛАДНИМ КОНТУРОМ ПОВЕРХНІ ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ОЗНАКИ У КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. AUTOMATION OF DETERMINING DENSITY OF FLAT OBJECTS WITH COMPLEX SURFACE CONTOURS AS A GENERAL FEATURE IN FORENSIC INVESTIGATIONS
  (2023) Ромбовський М.Ю.; Rombovsky M.; Коваль В.В.; Koval V.
  Висвітлено особливості роботи започаткованого працівниками Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України та Сумського державного університету програмного продукту на основі платформи програмування та числових обчислень MATLAB, який дозволяє досліджувати густину плоских об’єктів зі складним контуром поверхні як загальної ознаки під час криміналістичних досліджень, обґрунтовано доцільність його використання. The paper explores the peculiarities of the software developed by the staff of the Sumy Scientific and Research Expert-Criminalistic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and Sumy State University, based on the programming platform and numerical computations of MATLAB. This software enables the investigation of the density of flat objects with complex surface contours as a general feature during forensic examinations.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВИРОБИ З БУРШТИНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. FEATURES OF PRICING OF AMBER PRODUCTS IN MODERN CONDITIONS
  (2023) Баранов П.М.; Baranov P.; Коротаєв В.М.; Korotaiev V.; Сливна О.В.; Slyvna O.
  Виявлення закономірностей ціноутворення бурштину-сирцю та виробів із нього в сучасних умовах на основі аналізу ринку та інтерпретації інформації з огляду на декоративні та споживчі властивості, технологічні процеси оброблення є метою цієї наукової статті. The purpose of the scientific article is to identify the pricing patterns of raw amber and amber products in modern conditions based on market analysis and interpretation of information in terms of decorative and consumer properties, technological processes of processing.
 • Item
  FEATURES OF PRICING OF AMBER PRODUCTS IN MODERN CONDITIONS. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВИРОБИ З БУРШТИНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  (2023) Baranov P. Korotaiev V. Slyvna O.; Баранов П.М.; Korotaiev V.; Коротаєв В.М.; Slyvna O.; Сливна О.В.
  The purpose of the scientific article is to identify the pricing patterns of raw amber and amber products in modern conditions based on market analysis and interpretation of information in terms of decorative and consumer properties, technological processes of processing. Виявлення закономірностей ціноутворення бурштину-сирцю та виробів із нього в сучасних умовах на основі аналізу ринку та інтерпретації інформації з огляду на декоративні та споживчі властивості, технологічні процеси оброблення є метою цієї наукової статті.
 • Item
  ІНСТИТУТ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ДТП НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. THE INSTITUTION FOR THE USAGE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN CRIMINAL PROCEEDING AS THE TOOL FOR THE ACTIVITY OF THE VICTIM OF THE TRAFFIC ACCIDENT’S REPRESENTATIVE AT THE STAGE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
  (2023) Червінський В.В.; Chervinskyi V.
  Розроблення засад впливу представника потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди на використання спеціальних знань експертів і спеціалістів у кримінальному провадженні, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій частині становлять мету цього дослідження. Для її досягнення поставлено такі завдання: визначити загальні юридичні проблеми впливу представника потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди на використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та запропонувати напрями вирішення цих проблем; окреслити коло завдань, які можуть бути вирішені за допомогою конкретних експертиз представником потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди; визначити типові ситуації, в яких представнику потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди потрібно проявляти активність у питаннях організації залучення спеціалістів і призначення експертиз; запропонувати перелік та послідовність можливих дій представника потерпілого від дорожньо-транспортної пригоди у згаданих ситуаціях; розробити основи тактики зазначених дій. The purpose of this study is to develop principles of the victim of the traffic accident’s representative influence on the usage of the special knowledge of experts and specialists in criminal proceedings, as well as to make proposals for improving the current legislation in its, corresponding to this case, part. To achieve the abovementioned goal the following tasks have been set: to determine the general legal problems of the victim of the traffic accident’s representative influence on the usage of special knowledge in criminal proceedings and to propose directions for solving these problems; to outline the range of tasks which can be solved with the help of specific examinations by the representative of the victim of the traffic accident; to determine typical situations in which the representative of the traffic accident’s victim needs to be active in the questions conserning organization of the specialists’ involvement and the examinations’ appointment; to offer a list and a sequence of possible actions of the victim of the traffic accident’s representative in the abovementioned situations; to develop the basics of the specified actions’ tactics
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМАНТИКО-ТЕКСТУАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ. PECULIARITIES OF SEMANTIC-TEXTUAL EXAMINATION IN THE INVESTIGATION OF ACCEPTANCE OF AN OFFER, PROMISE OR RECEIPT OF AN UNLAWFUL BENEFIT BY AN OFFICIAL
  (2023) Бондарчук В.В.; Bondarchuk V.; Босак І.А.; Bosak I.
  У розслідуванні кримінальних правопорушень щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою на стадії досудового розслідування доцільне проведення семантико-текстуальної експертизи. Водночас, засвідчує практика розслідування зазначеного виду кримінальних правопорушень, здійснення повного та об’єктивного дослідження потребує наявності спеціальних знань, що й зумовлює актуальність висвітлення можливостей семантико-текстуальної експертизи як однієї із форм використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, визначаючи мету цієї статті. In the course of investigation of criminal offences involving acceptance of an offer, promise or receipt of an undue benefit by an official at the pre-trial investigation stage, it is advisable to conduct a semantic and textual examination. At the same time, the practice of investigation of this type of criminal offences shows that a complete and objective investigation requires special knowledge, and this makes it relevant to highlight the possibilities of semantic and textual expertise as one of the forms of use of special knowledge in the course of investigation of criminal offences involving acceptance of an offer, promise or receipt of an undue benefit by an official, and thus determines the purpose of this article.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДПОВІДНОСТІ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИНЦИПУ «ВИТЯГНУТОЇ РУКИ». METHODOLOGICAL METHODS AND TECHNIQUES FOR CONDUCT OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION OF THE COMPLIANCE OF CONTROLLED OPERATIONS WITH THE PRINCIPLE OF THE «EXTENDED HAND»
  (2023) Хомутенко В.П.; Khomutenko V.; Хомутенко А.В.; Khomutenko А.
  Систематизація методичних способів і прийомів проведення судової економічної експертизи відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» за узагальненими результатами експертної практики сприятиме вдосконаленню методики проведення експертизи трансфертного ціноутворення, а отже становить мету цієї наукової статті. The article is the systematization of methodical methods and techniques for conducting an expert study of compliance of controlled operations with the principle of «outstretched hand» based on the generalized results of expert practice, which will contribute to the improvement of the transfer pricing examination methodology.
 • Item
  НЕЗГОДА З ВИСНОВКОМ ЕКСПЕРТА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ ЗА ВНУТРІШНІМ ПЕРЕКОНАННЯМ. DISAGREEMENT WITH THE EXPERT'S OPINION AS A RESULT OF THE EVALUATION OF EVIDENCE BY INTERNAL CONVICTION
  (2023) Циганюк Ю. В.; Tsyganyuk Yu.; Шульгін С.О.; Shulgin S.
  Висвітлено, ґрунтуючись на наукових джерелах і правозастосовній практиці, окремі аспекти незгоди з висновком експерта. Зокрема, заналізовано гарантії, які надаються висновку експерта від зловживань з боку суб’єктів оцінки доказів; допит експерта як один зі способів з’ясування (уточнення, роз’яснення) змісту висновку експерта; призначення додаткової або повторної експертизи для оцінки висновків попередньої судової експертизи; рецензії на висновки судових експертиз у кримінальному провадженні; суб’єкта залучення судового експерта для проведення судової експертизи; перевірку висновку експерта як підґрунтя для формування внутрішнього переконання у вигляді згоди або незгоди з висновком експерта. Based on scientific sources and law enforcement practice, the article highlights certain aspects of disagreement with the expert's opinion. The author analyses the guarantees provided to the expert's opinion against the abuse of evidence by the subjects of evidence evaluation; interrogation of an expert as one of the ways to clarify (specify, explain) the content of the expert's opinion; appointment of an additional or repeated examination to evaluate the conclusions of the previous forensic examination; reviews of forensic expert opinions in criminal proceedings; the subject of engaging a forensic expert to conduct a forensic examination; verification of the expert's opinion as the basis for the formation of an internal conviction in the form of agreement or disagreement with the expert's opinion.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, РОЗРАХУНКУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОКУЛЕУЛОВЛЮВАЧІВ. FEATURES OF THE STRUCTURE, CALCULATION AND OPERATION OF HYDROBALL TRAP
  (2023) Ганзюк А.Л.; Hanzi A.; Кравчук О.В.; Kravchuk O.; Гордєєв А.І.; Hordieiev A.
  Науковий прогрес і технологічний розвиток допомагають постійно вдосконалювати техніко-криміналістичні пристрої та методи, що дозволяє криміналістам ефективніше проводити розслідування кримінальних правопорушень і забезпечувати судову практику достовірними доказами. У цьому контексті набуває актуальності порушена проблематика в аспекті обґрунтування конструкції гідрокулеуловлювача та його вузлів за критерієм «ціна – якість», розвитку аналітичних основ розрахунку основних конструктивних параметрів гідрокулеулов-лювача для експертних досліджень під час проведення контрольних відстрілів зброї. Scientific progress and technological development help to constantly improve forensic technical devices and methods, which allows criminologists to more effectively conduct investigations of criminal offenses and provide court practice with reliable evidence. In this context, the problem raised in the aspect of substantiating the design of the hydroball interceptor and its components according to the "price – quality" criterion, the development of analytical bases for the calculation of the main structural parameters of the hydroball interceptor for expert studies during control firings of weapons becomes relevant.