Монографії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Prevention of illegal possession of a passport or other important personal document
  (2023-12-29) Гетьман Анастасія Дмитрівна; HETMAN Anastasia Dmitrivna; Левченко Юрій Олександрович; LEVCHENKO Yury Oleksandrovich; Василевич Віталій Вацлавович; VASYLEVICH Vitaliy Vatslavovych
  Монографію присвячено дослідженню незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. В роботі розкрито зміст елементів кримінологічної характеристики та кримінологічних детермінант незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом. Здійснено кримінологічну характеристику значущих ознак злочинців, які посягають на паспорт або інший важливий особистий документ. Розглянуто заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Окремий підрозділ монографії відведено на висвітлення особливостей віктимологічних заходів запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Зокрема, розглянуто віктимологічну характеристику жертв (потерпілих) від незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом. Видання адресовано правникам – науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом.The monograph is devoted to the study of illegal possession of a passport or other important personal document. The work reveals the content of the elements of criminological characteristics and criminological determinants of illegal possession of a passport or other important personal document. A criminological characterization of the significant features of criminals who encroach on a passport or other important personal document has been carried out. Measures of general social, special criminological and individual prevention of illegal possession of a passport or other important personal document are considered. A separate section of the monograph is dedicated to highlighting the specifics of victimological measures to prevent illegal possession of a passport or other important personal document. In particular, the victimological characteristics of victims (victims) from the illegal possession of a passport or other important personal document were considered. The publication is addressed to lawyers - scientists and practitioners, teachers, graduate students, students of higher legal educational institutions, as well as everyone who is interested in the problem of illegal possession of a passport or other important personal document.
 • Item
  Запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства в Україні. Prevention of misappropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position in the field of housing and communal services in Ukraine
  (2023-12-29) Шубіна Світлана Анатоліївна; SHUBINA Svitlana Anatolyivna; Хуторянський Олександр Васильович; KHUTORYANSKY Oleksandr Vasyliovych; Левченко Юрій Олександрович; LEVCHENKO Yury Oleksandrovich
  У монографії досліджено одна із найменш розроблених проблем кримінології – запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства. Проведено аналіз теоретичних та праксеологічних джерел, сучасного стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та правоохоронної діяльності, отримано емпіричні дані та надано кримінологічну характеристику і розроблено систему заходів запобігання вказаній злочинності. У роботі обґрунтовано низку нових концептуальних положень, висновків і рекомендацій. Обґрунтовано наукові основи комплексної кримінологічної методики запобігання та розроблений інструментарій кримінологічної діяльності з виявлення латентних розкрадань. Запропоновано типологію правопорушників, які причетні до вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері ЖКГ за посадово-рольовими функціями. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання вказаній злочинності. Запропоновані заходи запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства на загальносоціальному рівні. Для науковців, студентів, слухачів, курсантів, ад’юнктів й аспірантів вищих юридичних навчальних закладів, а також працівникам правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблематикою запобігання привласненню, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства. The monograph examines one of the least developed problems of criminology - prevention of appropriation, waste of property or possession of it by abuse of official position in the field of housing and communal services. An analysis of theoretical and praxeological sources, the current state of criminal, criminal procedural legislation and law enforcement activities was conducted, empirical data was obtained and criminological characteristics were provided, and a system of measures to prevent the specified crime was developed. The work substantiates a number of new conceptual provisions, conclusions and recommendations.The scientific basis of the complex criminological method of prevention was substantiated and the toolkit of criminological activities for the detection of latent embezzlement was developed. A typology of offenders who are involved in embezzlement, embezzlement of property or possession of it by abusing their official position in the field of housing and communal services by position-role functions is proposed. The international and foreign experience of preventing the specified crime is considered. Proposed measures to prevent misappropriation, waste of property or taking possession of it by abuse of official position in the field of housing and communal services at the general social level. For scientists, students, trainees, cadets, adjuncts and post-graduate students of higher legal educational institutions, as well as law enforcement officers and those interested in the problems of preventing appropriation, waste of property or taking possession of it through abuse of official position in the field of housing and communal services.
 • Item
  Запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives
  (2022-06-30) Кучер Василь Михайлович; KUCHER Vasyl Mykhailovych; Василевич Віталій Вацлавович; VASYLEVICH Vitaliy Vatslavovych
  Монографію присвячено дослідженню незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному явищу. У роботі надано визначення незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами як одна з чотирьох альтернативних дій з викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, або заволодіння ними шляхом шахрайства, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце в структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначено типологізацію осіб та запропоновано класифікацію способів вчинення незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Сформульовано низку заходів загальносоціального і спеціального-кримінологічного запобігання вказаній злочинності. Видання адресовано правникам – науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. The monograph is dedicated to the study of illegal possession of firearms, ammunition, explosives, its criminological nature, solving a complex of theoretical and applied problems related to the determination and prevention of this negative phenomenon. The work defines the illegal possession of firearms, ammunition, explosives as one of four alternative acts of theft, appropriation, extortion of firearms (except for smooth-bore hunting), ammunition, explosives, or their acquisition by fraud, identified characteristic features, the place in the structure of crime is determined. Based on the analysis of quantitative and qualitative indicators, trends in the development of this crime, as well as the level of its latency, have been established. With the help of the "systemic-structural approach", the typology of persons was determined and the classification of methods of illegal possession of firearms, ammunition, and explosives was proposed. The international and foreign experience of preventing the illegal possession of firearms, military supplies, and explosives was considered. A number of general social and special criminological measures for the prevention of this crime have been formulated. The publication is addressed to lawyers - scientists and practitioners, teachers, graduate students, students of higher legal educational institutions, as well as everyone who is interested in the issue of illegal possession of firearms, ammunition, explosives
 • Item
  Булінг в Україні – кримінологічна характеристика та запобігання
  (2021) Запорожець, А.К.; Миронюк, Тетяна Василівна; Левченко, Юрій Олександрович
 • Item
  Запобігання кримінальним правопо рушенням, що посягають на життя та здоров’я дитини в Україні.
  (2021) Зеленяк, Поліна Анатоліївна; Кулакова, Наталія Володимирівна
 • Item
  Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика. Combating crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis: theory and practice
  (2022-08-01) Севрук, Володимир Геннадійович; Sevruk, Volodymyr
  У монографії розглянуто правові, теоретичні та практичні проблеми протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. На підставі результатів аналізу наукових джерел, присвячених теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесуального доказування, норм національного та іноземного кримінального процесуального й оперативно-розшукового законодавства, вітчизняної практики судових і правоохоронних органів та практики Європейського суду з прав людини, у монографії обґрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі.. Монографію рекомендовано для курсантів, ад’юнктів закладів освіти системи МВС України, науковців, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти та практичних працівників правоохоронних органів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі.