#12/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ. TAX CONTROL AS A TYPE OF STATE FINANCIAL CONTROL
  (2020) ГРИЦЕНКО Марина Віталіївна; HRYTSENKO Maryna Vitaliivna
  У статті розглянуто місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю. Проаналізовано значення фінансового контролю, виокремлені його характерні риси, і, відповідно, характерні риси податкового контролю. Розглянуто податковий контроль, його цілі, завдання та способи реалізації. Досліджена діяльність Державної податкової служби України як контролюючого органу в частині адміністрування податків і зборів. Відзначено проблемне місце для податкового контролю та можливі способи підвищення його ефективності. The control of financial and tangible resources using is one of the key tasks of management. The paper is devoted to tax control as a control of the legality of the formation and use of financial resources. It is scientifically substantiated that the proper tax control is the one of the main factors of security and economic well-being of the state is substantiated. That is why this topic is important and deserves attention.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА ТВАРИННИЦТВІ В УКРАЇНІ. CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES SPECIALIZING IN LIVESTOCK IN UKRAINE
  (2020) ПОЛЕНКОВА Марина Володимирівна; POLENKOVA Maryna Volodymyrivna
  У статті охарактеризовано сучасний стан галузі тваринництва та проблеми, що її супроводжують. Проаналізовано обсяги вирощування та реалізації на забій сільськогосподарських тварин, а також обсяги виробництва молока, яєць, вовни, меду. Виявлено вагомі структурні зміни упродовж 2000-2019 рр. у виробництві м’яса аграрними підприємствами. Проведено кластеризацію регіонів України за схожими умовами розвитку підприємств аграрного сектору, що спеціалізуються на тваринництві. За результатами аналізу виокремлено 4 кластери, що дало привід стверджувати про можливість формування (розроблення) спільних ефективних організаційно-економічних механізмів стосовно активізації розвитку підприємств тваринництва, сприятливих для впровадження в межах кластера. The paper describes the current state of the livestock industry and the problems that accompany it. The volumes of cultivation and sale for slaughter of farm animals, as well as the volumes of production of milk, eggs, wool, honey are analyzed. Significant structural changes during 2000-2019 in meat production by agricultural enterprises were revealed. The clustering of regions of Ukraine under similar conditions of development of the enterprises of the agricultural sector specializing in animal husbandry is carried out. According to the results of the analysis, 4 clusters were identified, which gave rise to the possibility of forming (developing) joint effective organizational and economic mechanisms to intensify the development of livestock enterprises, favorable for implementation within the cluster.
 • Item
  ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ. TAX DECENTRALIZATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
  (2020) ПЕТИК Любов Орестівна; PETYK Liubov Orestivna; ПЕТРОВИЧ Андрій Зенонович; PETROVYCH Andrii Zenonovych; ПЕДЧЕНКО Іванна Ігорівна; PEDCHENKO Ivanna Ihorivna
  У статті досліджено сутність поняття «податкова (фіскальна) децентралізація» згідно з різними поглядами вчених. Досліджено динаміку власних доходів місцевих бюджетів упродовж 2014-2019 рр. Розглянуто динаміку та структуру податкових надходжень до місцевих бюджетів протягом періоду проведення реформи децентралізації в Україні. Розраховано та проаналізовано динаміку частки доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України. Здійснено порівняння доходів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів протягом періоду проведення реформи децентралізації. Визначено проблеми податкової децентралізації та запропоновано заходи стосовно удосконалення процесу податкової децентралізації в Україні. The paper examines the essence of the concept of “tax (fiscal) decentralization” according to different views of domestic and foreign scholars. The theoretical concept of tax (fiscal) decentralization is analyzed and defined. The stages of the legislative basis for tax decentralization reform in Ukraine are studied, in particular, the norms of the Law “On Amendments to the Budget Code of Ukraine on Reform of Intergovernmental Relations” and “The Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power” are considered and analyzed.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. ON THE LEGAL REGIME OF VIRTUAL ASSETS IN UKRAINE AND THE WORLD
  (2020) МАТВІЄНКО Владислава Владиславівна; MATVIIENKO Vladyslava Vladyslavivna; КОТЕНКО Артем Михайлович; KOTENKO Artem Mykhailovych
  Проаналізовано існуючі підходи до визначення цифрового активу серед науковців. Аналіз показав, що єдиного підходу до визначення віртуальних активів та криптовалют наразі не існує. Наявна підміна понять у дефініції та пропонована тема потребує доопрацювання науковцями–практиками. Окрім цього, аналізуються наявні законопроєкти, що мали на меті врегулювання правовідносин стосовно обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалюти. Визначаються основні чинники застосування ефективних регулятивних підходів до здійснення операції з криптовалютою. Доводиться, що створення прозорої та ефективної системи регулювання правовідносин у сфері застосування віртуальних активів має призвести до позитивного інвестиційного клімату в Україні. The development of the digital economy leads to the emergence of a new concept of “digital asset”. It is very important to ensure state regulation of relations related to the use of digital currency and their involvement in civil and commercial legal relations today. Thus, Ukraine will get closer to the technological leaders of the economic sphere. In addition, the IT sector will create additional motivation for Ukrainian and foreign professionals based on the favorable conditions that are created.
 • Item
  РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОСТІ. THE ROLE OF INTERNATIONAL MARKETING RESEARCH TODAY
  (2020) МАШОШИНА Наталія Вікторівна; MASHOSHYNA Nataliia Viktorivna; ПУРІХОВ В’ячеслав Максимович; PURIKHOV Viacheslav Maksymovych; ШВАГІРЕВА Власта Сергіївна; SHVAHIREVA Vlasta Serhiivna
  Ті компанії, які виходять на експорт, крім збільшення своїх обсягів реалізації товару і зниження уразливості від внутрішнього ринку, мають доступ до нових сучасних практик і технологій розвитку бізнесу. Усе це задає темпи розвитку міжнародного ринку. Головне призначення міжнародних маркетингових досліджень полягає в тому, щоб за допомогою виявлення актуальних потреб споживачів на закордонних ринках сформувати напрямок розвитку підприємства для задоволення цих потреб, таким способом обходячи конкурентів. Дослідження ринку є тільки складовим елементом цього процесу, хоч і найбільш важливою його частиною. Пов’язано це з необхідністю враховувати насамперед вимоги ринку, що може створити передумови для усунення існуючих недоліків у зовнішньоекономічній діяльності й позитивно відбитися на перспективі розвитку фірм. The main purpose of international marketing research is to identify the current needs of consumers in foreign markets to set the direction of enterprise development to meet them, thus bypassing competitors. Market research is only an integral part of this process. Although, the most important part of it. This is due to the need to take into account primarily the requirements of the market, which can create the conditions for eliminating existing shortcomings in foreign economic activity and have a positive impact on the prospects of companies. International marketing is an independent branch of the enterprise when entering foreign markets and includes a set of measures to organize the production and sale of products, services focused on meeting the needs of specific foreign consumers based on research and forecasting of international markets.
 • Item
  СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ. MODERN FINANCIAL CONTROL OF OPERATIONS AT THE ENTERPRISE: ITS ESSENCE AND FEATURES
  (2020) КОВТУНЕНКО Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO Kseniia Valeriivna; БОНДАРЕНКО Катерина Олегівна; BONDARENKO Kateryna Olehivna
  На сучасному етапі в Україні питання встановлення уніфікації управління державними фінансами залишається невирішеним. Існують розбіжності у законодавстві держави. Зростання української економіки на сучасному етапі призводить до додаткової потреби у фінансовому контролі. У статті представлено дослідження концепції фінансового контролю. Досліджено основні типи фінансового контролю, його цілі та завдання. Автори підкреслюють важливість внутрішнього фінансового контролю організацією та ключові етапи його розвитку. Також досліджено типи зовнішнього контролю та особливості їх застосування. The purpose of the paper is to improve institutions and legislation on public finance management in Ukraine, to define the concept of "financial control", to consider the process of development and formation of financial control, to highlight the financial control`s features, to justify the need for long-term financial control. Financial control and financial management in the enterprise are very important for every state. The current state of economic improvement in Ukraine should increase the role of the state in regulating the economy in order to identify differences between the law, recognizing the standards and functioning of financial control. At the present stage in Ukraine, the issue of establishing unification of public finance management remains unresolved: there is a discrepancy in state legislation. The Ukrainian economy`s growth leads to an additional need for financial control in a moment. Thus, its role and importance in securing the assets of different types of members’ organizations, the equipment`s efficiency, labour and finance.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕТИНУ ТОВАРАМИ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ. SPECIFIC FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION UNDER THE CROSSING OF CUSTOMS BORDER OF UKRAINE BY GOODS
  (2020) БОРТНІКОВА Мар’яна Григорівна; BORTNIKOVA Mariana Hryhorivna; СТАСЮК Назар Романович; STASIUK Nazar Romanovych; КРОХМАЛЬНА Ярина Олегівна; KROKHMALNA Yaryna Olehivna
  У роботі досліджено проблеми захисту прав інтелектуальної власності при перетині товарами митного кордону України. Доведено необхідність реформування національної системи захисту прав інтелектуальної власності та приведення її до відповідності з міжнародним законодавством. Розглянуто запропоновані проєкти змін вітчизняного законодавства, що сприятимуть імплементації механізмів ЄС стосовно захисту прав інтелектуальної власності на митниці та дозволить посилити боротьбу з контрафактною та піратською продукцією в умовах її переміщення через митний кордон України. У роботі описані найбільш поширені порушення у сфері прав інтелектуальної власності, серед основних, авторами виділені проблеми паралельного імпорту та патентного тролінгу. Зазначається, що важливим кроком у напрямі захисту прав інтелектуальної власності стало створення відповідного митного реєстру об’єктів таких прав у складі Єдиної автоматизованої системи Державної митної служби. The paper investigates the problems of protecting intellectual property rights when goods crossing the customs border of Ukraine. The necessity of reforming the national system for the protection of intellectual property rights and bringing it into line with international legislation has been proved. The proposed projects of changes in domestic legislation, contributing to the implementation of the EU mechanisms for the protection of intellectual property rights at customs, and will allow to strengthen the fight against counterfeit and pirated products during their movement across the customs border of Ukraine are considered. Analyzed the main normative legal acts on the research problem, and developed a methodology for customs control and customs clearance of goods containing intellectual property.