Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Прокурор за чинним КПК: обвинувач чи наглядач? Is the Prosecutor under the Current Criminal Procedure Code:Prosecutor or Supervisor?
  (2020) Рогатюк, І. В.; Rohatiuk, I.
  Турбулентні зміни законодавства останніми роками є плідним підґрунтям для наукових досліджень. Інколи закони, які регулюють кримінальні процесуальні відносини, приймають так швидко й дивно, що згодом вони тільки завдають шкоди інтересам держави й ускладнюють роботу прокурора –процесуального керівника під час розслідування кримінального провадження. З огляду на це, актуальним є питання щодо ролі та місця прокурора в механізмі забезпечення прав і свобод громадян під часздійснення кримінального судочинства, реалізації його функцій і повноважень.Підтвердженням цього є зміни доКонституції України, прийняті влипні 2016 року, які вже протягом чотирьох років не імплементовані до інших законів України.Закріплений Основним Законом оновлений статус прокурора створює новий базис для процесуальної тактики розслідування кримінальних проваджень. Отже, варто дослідити нову законодавчу регламентацію, емпіричні результати та практичну складову діяльності прокурора. У роботі розглянуто функціональний алгоритм дій прокурора –процесуального керівника щодо розслідування кримінальних правопорушень. Turbulent changes in legislation in recent years have laid fertile ground for scientists. Sometimes, for some time, laws governing criminal procedural relations are passed so quickly and strangelythat they only harm the interests of the state and complicate the work of the prosecutor-procedural manager during the investigation of criminal proceedings. In this regard, the question of the role and place of the prosecutor in the mechanism of ensuringthe rights and freedoms of citizens in the criminal proceedings, the implementation of its functions and powers remains open.This is confirmed by the amendments to the Constitution of Ukraine adopted in July 2016, which are still not implemented in otherlaws of Ukraine four years later. The updated status of the prosecutor enshrined in the Basic Law of Ukraine creates a new basis for the procedural tactics of investigating criminal proceedings. In view of the above, it is necessary to investigate the newlegislation, empirical results and the practical component of the prosecutor’s activities. The paper considers the functional algorithm of actions of the prosecutor-procedural manager on the investigation of criminal offenses.The purposeof the article is to characterize the features of the procedural status of the prosecutor as a subject of criminal proceedings in the investigation of crimes, the component of this activity as a supervisor or prosecutor in criminal proceedings, comparing such powers and determining the nature of such activities by their number in law.
 • Item
  Основні напрями розвитку місцевого самоврядування в Україні. Main Directions of Development of Local Self-Government in Ukraine
  (2020) Чернеженко, О. М.; Chernezhenko, O.
  Метоюстатті є виявлення актуальних проблем іпитань, пов’язаних із формуванням ірозвитком місцевого самоврядування в Україні, а також аналіз концепції місцевого самоврядуваннята визначення її особливостей. У статті використано комплекс науковихметодів: термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці українських та іноземних учених, Конституція України та Європейська хартія місцевого самоврядування. Наукова новизнастаттіполягає в тому, що в ній здійсненокомплексне дослідженнязасад розвитку місцевого самоврядування у контекстійого модернізації та інтеграції, з огляду на останні міжнародні тенденції муніципального управління та внутрішніх соціальних перетворень. Запропонованорішення для розбудови оперативного йефективного місцевого самоврядування в Україні. За результатами здійсненого дослідження сформульовано такі висновки:1) з огляду надосвід інших західноєвропейських країн, питання здійснення економічних, соціальних іполітичних реформ в Україні слід розглядати в аспекті європейської інтеграції; 2) для ефективного впровадження цього курсу необхідні такі скоординовані заходи влади на всіх рівнях: здійснення основних інституційних змін; реформування принципів і методів роботи, а також підготовка, перепідготовката підвищення кваліфікації персоналу; надання фінансово-економічних можливостей для стимулювання розвитку місцевого самоврядування; 3)дефектність правових інструментів ібракчіткого фінансового механізму реалізації реформи місцевого самоврядування (остання має формальний, імітаційний характер), корупція в органах державної влади та місцевого самоврядування,несформованістьстратегічного бачення розвитку країни –це фактори, що стримуютьмодернізацію місцевого самоврядування в Україні.Thepurposeof the article is to identify current problems and issues related to the formation and development of local self-governance in Ukraine, as well as to analyze the concept of local self-government and its features. The article uses a set of scientificmethods, namely: terminological, system-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study are the works of Ukrainian and foreign scientists, the Constitution of Ukraine and the European Charter of Local Self-Government. Thescientific noveltyof the article is that it highlights a comprehensive study on the development of local government in the light of its modernization and integration, taking into account the latest international trends in municipal governance and domestic social transformations. The paper also proposes some solutions for building efficient and effective local self-government in Ukraine. According to the results of the study, the following conclusionswere drawn: 1) based on the experience of other West European countries, the issue of implementing economic, social and political reforms in Ukraine should be considered in the light of European integration; 2) effective implementation of this course requires the following coordinated measures from the authorities at all levels: implementation of major institutional changes; reforming the principles and methods of work, including training, retraining and the professional development of personnel; providingfinancial and economic opportunities for stimulating the development of local self-government; 3) the defectiveness of legal instruments and lack of a clear financial mechanism for implementing local self-government reform (the latter is formal, imitativenature), corruption in state authorities and local self-government bodies, no strategic vision of the country’s development –all of these delay the modernization of local self-government in Ukraine.
 • Item
  Права жінок у контексті прав людини: упровадження результатів фундаментальних досліджень. Women’s Rights in the Context of Human Rights: Implementation of Basic Research Results
  (2020) Словська, І. Є.; SlovskaI, I.; Царенко, О. М.; Tsarenko, O.
  Висвітленоключові характеристики проведення фундаментальних досліджень, особливості їх упровадження в практику правотворення. Проаналізовано діяльність Верховної Ради України дев’ятого скликання, зокрема визначено кількісні та якісні показники законодавчої роботи.Аргументовано значущість феміністичного руху для оптимізації прав та інтересів жінок. Досліджено форми вияву фемінізму. Мета дослідження–вивчення методології вдосконалення прав та інтересів жінок, а також упровадження результатів фундаментальних досліджень із цієї проблематики в практику державотворчих процесів. Завданнями статтіє: визначення значущості прав жінки для сучасного суспільства й держави; аналіз суті наукових досліджень; з’ясування особливостей упровадження наукових досліджень у законодавство України. Методологію дослідження становлять гносеологічний та онтологічний підходи до предмета аналізу. Наукова новизнапублікації зумовлена предметом дослідження та передбачає: подальший науковий розвиток доктрини прав жінок у сучасному суспільстві й державі; удосконалення теоретичного матеріалу щодо суті фундаментальних досліджень і процедури його впровадження; здійснення аналізу ефективності діяльності Верховної Ради України за останні роки її роботи (на підставі показників внесених і прийнятих законопроєктів іпроєктів постанов); обґрунтування доцільності й можливості впливу на правотворчу діяльність органів публічної влади феміністичного руху. The article analyzes the main characteristics of basic research. Emphasis is placed on the peculiarities of their implementation in law-making practice. The activity of the Verkhovna Rada of Ukraine of the 9th convocation, quantitative and qualitative indicators of legislative work aroused special interest. The importance of the feminist movement for optimizing the rights and interests of women is emphasized. Forms of manifestation of feminism are studied. The purposeof the article is to study the methodology of improving the rights and interests of women, as well as the implementation of the results of basic research on this issue in the practice of state-building processes. The tasks are: to determine the importance of women’s rights for modern society and the state; analysis of the essence of scientific research; clarification of the introduction of scientific research into the legislation of Ukraine. The research methodologyis epistemological and ontological approaches to the subject of analysis. The scientific noveltyis due to the subject of research and provides that: 1) the doctrine of women’s rights in modern society and the state has received further scientific development; 2) improved theoretical material on the essence of basic research and the procedure for its implementation; 3) attention is focused on the analysis of the effectiveness of the Verkhovna Rada of Ukraine for the last years of its work (based on the indicators of introduced bills and draft resolutions and the number of adopted ones); 4)the necessity and possibility of influencing the law-making activity of the public authorities by the feminist movement are emphasized.