Навчальні посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. THEORY OF THE STATE AND LAW
  (2022) ВЛАСЕНКО, Валерій Павлович; VLASENKO, Valery Pavlovich; КОЛОДІЙ, Олексій Анатолійович; KOLODIY, Oleksiy Anatoliyovych; КРИВИЦЬКИЙ, Юрій Віталійович; KRYVYTSKY, Yury Vitaliyovych; ЛАПКА, Оксана Ярославівна; LAPKA, Oksana Yaroslavivna; ПІКУЛЯ, Тетяна Олександрівна; PIKULYA, Tetyana Oleksandrivna; ПЕНДЮРА, Максим Миколайович; PENDIURA, Maksym Mykolayovych; СТАРИЦЬКА, Ольга Олексіївна; STARYTSKA, Olha Oleksiivna; ТИХОМИРОВ, Денис Олександрович; TYKHOMYROV, Denys Oleksandrovich; ХАРЧЕНКО, Наталія Петрівна; KHARCHENKO, Nataliya Petrivna
  Навчальний посібник охоплює питання курсу «Теорія держави та права», що містяться в робочій програмі навчальної дисципліни та рекомендовані МВС України для закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність». Особливістю навчального посібника є висвітлення в систематизованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських та практичних занять, колоквіумів, ділових ігор, квестів, заліків, екзаменів. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Теорія держави та права», викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться питаннями державотворення. The study guide covers the questions of the "Theory of State and Law" course contained in the work program of the academic discipline and recommended by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for institutions of higher education with specific conditions of study, which prepare students of higher education in the specialties "Law", "Law enforcement activities". A feature of the textbook is the systematized coverage of the most important general theoretical provisions about the state and law, which allows students of higher education to study the educational material independently in an accessible form, to prepare for seminars and practical classes, colloquiums, business games, quests, tests, exams. The study guide is designed for students of higher education studying the "Theory of the State and Law" course, teachers of legal educational institutions, as well, as for all those interested in issues of the state and law.
 • Item
  ПРАВОЗНАВСТВО. SCIENCE OF LAW
  (2022-06-30) Пендюра, Максим Миколайович; PENDІURA, Maksym Mykolayovych; Пікуля, Тетяна Олександрівна; PIKULYA, Tetyana Oleksandrivna; Мироненко, Валентина Петрівна; MYRONENKO, Valentyna Petrovna; Калінюк, Анжела Леонідівна; KALINYUK, Angela Leonidovna; Герасименко, Лариса Володимирівна; GERASYMENKO, Larysa Volodymyrivna; Борцевич, Павло Святославович; BORTSEVYCH, Pavlo Sviatoslavovych; Пастух, Ігор Дмитрович; PASTUKH, Ihor Dmytrovych; Кришевич, Ольга Володимирівна; KRYSHEVYCH, Olga Volodymyrivna; Лапка, Оксана Ярославівна; LAPKA, Oksana Yaroslavivna
  Навчальний посібник охоплює питання курсу «Правознавство», що містяться в робочій програмі навчальної дисципліни та рекомендовані МВС України для закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують здобувачів вищої освіти за спеціальностями«Право», «Правоохо-ронна діяльність», «Психологія». Особливістю навчального посібника є висвітлення в системати-зованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право, галузевих наук, що дозволяє вступникам до закладів вищої освіти, здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі вивчати навчальний матеріал, готуватись до вступної кампанії, семінарських та практичних занять, колоквіумів, ділових ігор, квестів, заліків, екзаменів. Навчальний посібник роз-рахований на абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Правознавство»,викладачів навчальних закладів юридичного профілю, атакож для всіх хто цікавиться питаннями державопра-вознавства. The textbook covers the issues of the course "Science of law", which are contained in the work program of the discipline and recommended by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for higher education institutions with specific training conditions for higher education in "Law", "Law Enforcement", "Psychology". The peculiarity of the textbook is the coverage of the most important general theoretical provisions on the state and law, branch sciences, which allows entrants to higher education institutions, applicants for higher education to study the study material in an accessible form, prepare for the intro-ductory campaign, seminars and practical classes, colloquia. business games, quests, tests, exams. The textbook is designed for entrants, applicants for higher education, studying the course "Science of law", teachers of legal schools, as well as for all who are interested in public law.
 • Item
  План-конспект проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни «ПОЛІЦЕЙСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ»
  (2021-08-31) Пендюра, Максим Миколайович; Старицька, Ольга Олексіївна
 • Item
  Поліцейська деонтологія
  (2021) Пендюра, Максим Миколайович
  Курс лекцій охоплює фундаментальні питання навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія», що містяться в програмі і робочій програмі навчальної дисципліни та, рекомендовані МВС України для закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують здобувачів вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». В цьому навчальному виданні визначаються предмет, принципи, завдання, методи пізнання навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія», а так само розглядаються крізь призму міждисциплінарного підходу складні теоретичні і практичні питання (проблеми) взаємозв’язку та взаємодопомоги представників органів правопорядку (поліції) із громадськими міжнародними (національними / неурядовими) організаціями, окремими соціальними групами (учнями дошкільних закладів, закладів середньої, вищої освіти, територіальними громадами, представниками засобів масової інформації, національними меншинами, мультикультурними групами суспільства тощо), міжнародні (національні) рівні та форми забезпечення прав і основоположних свобод людини та громадянина, дотримання гендерних можливостей всіх груп (об’єднань) громадян до професійної діяльності, формування комунікативної культури поліцейського та, його спілкування з громадянами (з дітьми, іноземцями, людьми з вадами, потерпілими, підозрюваними тощо), системи об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на виконання професійних обов’язків поліцейських.
 • Item
  Правозастосування. Law enforcement
  (2020) Назаренко, Ольга Анатоліївна; Nazarenko, Olha; Мозоль, Наталії Іванівна; Mozol, Nataliia; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii; Білозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Yevhen; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, Nataliia; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, Andrii; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, Valerii; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, Nataliia
  Навчальний посібник включає питання курсу «Правозастосування», що містяться в робочій програмі навчальної дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти магістра. Структурно навчальний посібник складається зі вступу, навчальних і дидактичних (контрольних питань, додаткових завдань для підготовки до заняття, тематики рефератів, завдань для самостійної роботи) матеріалів, а також списку рекомендованих джерел. Навчальний посібник розрахований для здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Правозастосування», студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти юридичного профілю та із специфічними умовами навчання, а також для всіх, хто цікавиться теоретичними і практичними питаннями застосування норм права. The manual includes issues course «Law Enforcement» contained in the work program of discipline for candidates higher education master degree. Structural study guide consists of an introduction, training and didactic (control issues additional tasks to prepare for classes, subjects essays, assignments for independent work) materials, as well as list of recommended sources. The manual is designed for applicants of higher education, studying the course «Law Enforcement» of students and of teaching staff of higher education institutions and legal profile of the specific conditions of learning, and for anyone interested in the theoretical and practical issues of application of the law
 • Item
  Поліцейська деонтологія
  (2020) Пендюра, Максим Миколайович; Старицька, Ольга Олексіївна
 • Item
  Юридична деонтологія. Частина 2
  (2014) Пендюра, М. М.; Дручек, О. В.
 • Item
  Юридична деонтологія. Частина 1
  (2014) Пендюра, М. М.; Дручек, О. В.
 • Item
  Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів.Methodological and theoretical foundations of knowledge of legal facts
  (2011) Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, Andrii
  Робота є комплексним монографічним дослідженням системи юридичних фактів, яку розглянуто під кутом зору нових методологічних засад. Новаторські положення монографії пов’язані зі: встановленням періодизації історії виникнення та розвитку поняття юридичного факту; авторським визначенням юридичного факту; розширенням класифікаційних критеріїв юридичних фактів. The work is a complex monographic study of the system of legal facts, which is considered from the perspective of new methodological principles. Innovative provisions of the monograph are related to: the establishment of periodization of the history of the emergence and development of the concept of legal fact; the author's definition of a legal fact; extension of classification criteria of legal facts.
 • Item
  Теорія держави та права.Theory of state and law
  (2018) Білозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Yevhen; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, Denys; Сербіна, Наталія Олександрівна; Serbina, Nataliia; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, Olha; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, Tetiana; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, Nataliia; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, Nataliia; Мозоль, Наталії Іванівна; Mozol, Nataliia; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, Nataliia; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Yuliia; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, Olha; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andrii; Назаренко, Ольга Анатоліївна; Nazarenko, Olha; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, Andrii; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, Valerii; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, Maksym; Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
  Метою практикуму з теорії держави та права є поєднання в підготовці курсантів (слухачів) умінь поєднувати теоретичні знання з навичками їх застосування для вирішення навчальних і практичних завдань у сферах нормотворчої діяльності та тлумачення норм права, здійснення систематизації чинного законодавства, правореалізаційної діяльності, проведення профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи поліції та інших практичних дій. Практикум орієнтований на формування навичок: вільно використовувати основні наукові конструкції теорії держави та права, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; орієнтуватися в джерелах права; адекватно тлумачити норми права та аналізувати їх структуру; визначати склад і зміст правових відносин, відрізняти їх від інших видів суспільних відносин; правильно реалізовувати норми права в різних професійних ситуаціях; виконувати на практиці вимоги законності та правопорядку тощо. The purpose of the workshop on the theory of state and law is to combine the skills of the students (students) to combine theoretical knowledge with the skills of their application for solving educational and practical tasks in the areas of rule-making activity and the interpretation of the rules of law, the systematization of the current legislation, right-realization activities, carrying out preventive, operative production, educational work of the police and other practical actions. The workshop is focused on the formation of skills: to freely use the basic scientific constructions of the theory of state and law, to apply them correctly in the assessment of specific situations; navigate in sources of law; adequately interpret the rules of law and analyze their structure; determine the composition and content of legal relations, distinguish them from other types of social relations; to correctly implement the rules of law in various professional situations; to comply in practice with the requirements of law and order and so on.
 • Item
  Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика).Modern systems of judicial and law enforcement agencies (comparative legal characteristic)
  (2006) Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
  Навчальний посібник присвячено порівняльно-правовому дослідженню організації і функціонування сучасних систем судових і правоохоронних органів. Розглянуто питання методології порівняльного правознавства і методики конкретного порівняльно-правового аналізу. Розкрито зміст поняття системи судових і правоохоронних органів, а також науково обґрунтовується залежність і обумовленість організаційно-функціональної побудови системи судових і правоохоронних органів від особливостей національної правової системи та певної правової сім’ї, визначається типізація систем судових і правоохоронних органів. The manual is devoted to the comparative legal study of the organization and functioning of modern systems of judicial and law enforcement agencies. The questions of methodology of comparative jurisprudence and methods of concrete comparative legal analysis are considered. The content of the concept of the judiciary and law enforcement agencies, and research substantiates dependence and conditionality of organizational and functional construction of the judiciary and law enforcement agencies on the characteristics of the national legal system and of a legal family, defined standardization of judicial and law enforcement.
 • Item
  Сучасні національні правові системи. Modern national law systems : educational manual
  (2015) Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
  Висвітлено поняттєво-структурні характеристики категорії «правова система», головні риси сучасних правових систем, специфіку юридичної діяльності в межах розглядуваних правових систем. Акцентовано увагу на організаційно-функціональній побудові судових і правоохоронних органів окремих національних правових систем. Визначено основні тенденції сучасного правового розвитку, що пов’язані, зокрема із взаємодією правових систем, функціонуванням правових систем Ради Європи та Європейського Союзу. Для студентів і слухачів, які вивчають навчальну дисципліну «Сучасні національні правові системи», а також для всіх, хто цікавиться означеними питаннями. The conceptual and structural characteristics of the category «legal system» are highlighted, the main features of modern law systems, the specifics of legal activity within the framework of the considered law systems. The emphasis is placed on the organizational and functional construction of judicial and law enforcement agencies of individual national legal systems. The main tendencies of the modern legal development connected with, inter alia, the interaction of legal systems, the functioning of the legal systems of the Council of Europe and the European Union are determined. For students and students studying the discipline «Modern national law systems», as well as for anyone interested in the identified issues.
 • Item
  Основи права Європейського Союзу.Fundamentals of the European Union
  (2012) Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, Oksana
  Навчальний посібник охоплює питання курсу «Основи права Європейського Союзу», що містяться в програмі цієї навчальної дисципліни і рекомендовані для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі гуманітарних наук. Навчальний посібник дозволяє студентам самостійно вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських занять, модульного контролю, заліку. The manual covers the course «Fundamentals of European Union Law» contained in the program of this discipline and recommended for higher education institutions that train specialists in the field of humanities. The manual allows students to independently study the teaching material, prepare for seminars, modular controls, credits.
 • Item
  Теорія держави та права.Theory of state and law
  (2017) Білозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Yevhen; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, Tetiana; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, Nataliia; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, Denys; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Yurii; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, Nataliia; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Yuliia; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, Nataliia; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, Andrii; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, Andrii; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, Olha; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, Olha; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, Valerii; Сербіна, Наталія Олександрівна; Serbina, Nataliia; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, Maksym; Горова, Оксана Борисівна; Horova, Oksana; Тюріна, Оксана Володимирівна,; Tiurina, Oksana
  Навчальний посібник для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти охоплює питання навчальної дисципліни «Теорія держави та права», що передбачені робочою навчальною програмою вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання. Особливістю навчального посібника є висвітлення в систематизованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі підготуватись до атестації з навчальної дисципліни «Теорія держави та права». The manual for preparation for the certification of higher education graduates covers the subjects of the discipline «Theory of state and law», which are provided by the working curriculum of higher education institutions with specific learning conditions. The peculiarity of the textbook is the systematic coverage of the most important general theoretical provisions on the state and the law, which allows applicants of higher education independently, in an accessible form, to prepare for the certification of the discipline «Theory of State and Law».
 • Item
  Теорія держави та права.Theory of state and law
  (2017) Білозьоров, Євген Вікторович; Bilozorov, Y.; Власенко, Валерій Павлович; Vlasenko, V.; Горова, Оксана Борисівна; Horova, O.; Завальний, Андрій Миколайович; Zavalnyi, A.; Заяць, Наталія Володимирівна; Zaiats, N.; Колодій, Олексій Анатолійович; Kolodii, O.; Кривицький, Юрій Віталійович; Kryvytskyi, Y.; Лазнюк, Наталія Василівна; Lazniuk, N.; Максименко, Юлія Євгенівна; Maksymenko, Y.; Мінченко, Ольга Василівна; Minchenko, O.; Осауленко, Андрій Олександрович; Osaulenko, A.; Пендюра, Максим Миколайович; Pendiura, M.; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, T.; Старицька, Ольга Олексіївна; Starytska, O.; Тихомиров, Денис Олександрович; Tykhomyrov, D.; Тюріна, Оксана Володимирівна; Tiurina, O.; Харченко, Наталія Петрівна; Kharchenko, N.
  Навчальний посібник охоплює питання курсу «Теорія держави та права», що містяться в робочій програмі навчальної дисципліни та рекомендовані МВС України для вищих навчальних закладів, що готують здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право». Особливістю навчального посібника є висвітлювати в систематизованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських та практичних занять, колоквіумів, ділових ігор, заліків, іспитів. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Теорія держави та права», студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх хто цікавиться питаннями держави та права. The reference guide covers the course of «Theory of state and law» that are contained in the course training program of the discipline and is recommended by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for higher education institutions that prepares candidates for higher education specialty «Law». The feature of the reference guide is to clarify in a systematic way the most important general theoretical provisions of the state and the law that allows applicants of higher education to learn themselves the academic material to prepare for seminars and practical classes, colloquia, business games, tests, exams. The reference guide is intended for candidates of higher education studying the course «Theory of state and law», students, postgraduate students and lecturers of legal profile educational institutions, as well as for all those who are interested in the issues of state and law.