#05/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ВАЛОВА ОПЕРАЦІЙНА НОРМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОРГІВЛІ. GROSS OPERATING RATE OF TRADE ENTITIES
  (2022) АДАМЕНКО, Віктор Володимирович; ADAMENKO, Viktor; АНДРЄЄВА, Вікторія Геннадіївна; ANDRIEIEVA, Viktoriia; ТЕРЕЩЕНКО, Елеонора Юріївна; TERESHCHENKO, Eleonora
  У статті обґрунтовано необхідність визначення показника валової операційної норми суб’єктів господарювання торгівлі в Україні для проведення ефективного моніторингу розвитку національної економіки та розроблення державної економічної політики, здійснення макроекономічного аналізу та міжнародних порівнянь, що забезпечить подальшу гармонізацію та уніфікацію офіційних статистичних даних України та ЄС. Здійснено розрахунок та порівняння даного показника із значеннями, які спостерігалися в ЄС. Встановлено, що даний показник в Україні є нестабільним, неоднорідним та має завищений рівень, що пов’язано з комплексом визначених чинників. In connection with the harmonization of Ukrainian official statistics according to European Union standards, "value added at production costs" included to enterprises economic indicators. However, the accepted monetary dimension limits its analytical significance. Analysis of recent research and publications. The EU practice, unlike Ukraine, supplements the main indicators of enterprises structural statistics with a relative indicatorthat based on value added at production costs – the indicator "gross operating rate". The gross operating rate indicator is more analytical for effective monitoring of national economic and development of state economic policy, macroeconomic analysis and international comparisons, calculation and analysis of which allows determining the main directions of improving the relevance of statistics and optimizing domestic enterprises.
 • Item
  СИНТЕЗ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. SYNTHESIS OF MAXIMUM ECONOMY, EFFICIENCY AND PROPORTIONALITY AS PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT EXECUTION
  (2022) НЕДОШОВЕНКО, Андрій Олексійович; NEDOSHOVENKO, Andrii
  У статті проаналізовано зміст та значення максимальної економії, ефективності та пропорційності як принципів здійснення публічних закупівель. Обґрунтовано важливість вказаного принципу та його першість серед інших принципів здійснення публічних закупівель. У дослідженні висвітлено суперечливі моменти співвідношення максимальної економії та ефективності, обґрунтовано доцільність та можливість їх гармонізації та порівняння. Розкрито практичні аспекти реалізації максимальної економії та ефективності при здійсненні публічних закупівель. Доведено функціональне значення та місце пропорційності по відношенню до максимальної економії та ефективності.The principles of maximum economy, efficiency and proportionality belong to the institutional principles, as they determine the guiding ideas and principles of public procurement. Certain issues related to the principle of maximum economy, efficiency and proportionality were researched in the publications of N. Zdyrko, K. Chuchalina, T.O. Mulik, V.O. Psota et al. Nevertheless, existing publications are mostly devoted to the disclosure of the concept of maximum economy, efficiency and proportionality principles without coverage relationship among these principles. The purpose of this study is to reveal the problematic issues of maximum economy, efficiency and proportionality correlation as requirements which are set out in a separate principle of public procurement.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CONSUMER BASKET FORMATION IN MODERN UKRAINE
  (2022) ВАСІНА, Вікторія Генріхівна; VASINA, Viktoriia
  У статті розглянуто актуальні і дискусійні питання формування споживчого кошика в сучасній Україні. Проаналізовано зміст поняття споживчого кошика та прожиткового мінімуму українця, окреслено їх взаємозалежність. З’ясовано, що прожитковий мінімум є базовим державним індикатором соціального стандарту, на підставі якого держава визначає соціальні гарантії доходів населення. Констатовано, що значення споживчого кошика в економічно-соціальній сфері, полягає в тому, що його показники використовуються у розрахунку системи заходів із підвищення рівня життя населення. The paper considers topical and debatable issues of consumer basket formation in modern Ukraine. The content of the concept of consumer basket and subsistence level of Ukrainians is analyzed, their interdependence is outlined. It was highlighted that terminological, systematic methods, classification method, as well as general scientific research methodology were important for solving research problems.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. PECULIARITIES OF PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
  (2022) АВЕРІХІНА, Тетяна Володимирівна; AVERIKHINA, Tetiana; ЛИСЕЙКО, Анна Андріївна; LYSEIKO, Anna; ПОСТОРОНКО, Нікіта Костянтинович; POSTORONKO, Nikita
  У статті розглянуто особливості планування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на підприємстві, а сам процес планування описаний як поетапне розроблення стратегії. Такий план складається з семи етапів: визначення передумов; аналіз чинників, що впливають на ЗЕД; аналіз державного регулювання ЗЕД; дослідження можливостей підприємства; формування стратегічних альтернатив; реалізація і контроль. Дотримання виконання усіх перелічених етапів надасть підприємству ефективно спланувати свою ЗЕД. Nowadays, the active development of market relations presupposes a responsible approach to the planning of foreign economic activity. After all, properly planned import and export activities are the key to improving the efficiency and increase the company's profits. Thus, when planning foreign economic activity, a step-by-step plan should be followed, which will eventually help to develop the company's strategy in this area. In the work on the basis of the conducted research the theoretical substantiation on development of strategy of planning of foreign economic activity is executed. The planning process is the foundation for the development of both the enterprise as a whole and in the field of foreign economic activity. The prospect of further research is to develop stages of implementation of methods and tools to improve foreign trade planning.
 • Item
  Е-АУДИТ: ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ELECTRONIC AUDIT: IMPLEMENTATION PRACTICE IN UKRAINE
  (2022) БУЛКОТ, Ганна Вікторівна; BULKOT, Hanna
  У статті досліджено питання електронного аудиту (е-аудиту), а саме застосування комп’ютерів і комп’ютерного програмного забезпечення для отримання вигідних інформаційних даних з комп’ютерних систем установи. Розглянуто стадії реалізації електронного аудиту на базі податкового аудиторського файлу. Вказано основні можливості е-аудиту, а також результативне запровадження е-аудиту, яке вимагає для здійснення належних заходів як на державному рівні, так і на рівні підприємств, установ і організацій. Досліджено специфічні риси комп’ютерного аудиту, які нині здійснюються у рамках цифровізації. Запропоновано, що саме потрібно для початку інституту роботи е-аудиту для нашої країни. Digital technologies play an important role in many areas of human life and have influenced the activities of almost all public institutions, tax authorities are not exception. It should be noted that foreign experience has defined and recorded in regulations the content of e-audit, introduced electronic document management, prepared and adopted a file format for e-audit tasks in the tax sphere, as well as methods for its implementation. Such circumstances give grounds to point out the importance of studying the problem of the current situation and legislative regulation of electronic audit in our country, which has scientific and applied significance and requires an urgent solution. Thus, the rise of the national system of audit and control of taxpayers is in line with current international trends: at the national level projects are being adopted to introduce electronic audit, research is being conducted on this topic, and relevant developments are publishing. Therefore, it can be argued that the introduction of e-auditing has all the resources to be a means of both easing the constraints caused by the Covid-19 pandemic to conduct tax audits and reducing the resources spent on them and increasing the level of productivity in combating fraud and tax evasion.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. LEGAL REGULATION OF RELOCATION OF ENTERPRISES DURING MARTIAL LAW IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
  (2022) ЦЮПРИК, Володимир Ігорович; TSIUPRYK, Volodymyr
  Досліджено нормативні акти, що передбачають заходи Уряду та інших органів державної влади з переміщення підприємств у відносно більш безпечні для ведення господарської діяльності території. Досліджено та спрогнозовано ефект від таких заходів на реалізацію процесу релокації підприємств у зв’язку з війною, а також визначено недоліки та переваги їх запровадження. Встановлено наявність певних суперечностей у положеннях правових актів, що регулюють процес релокації підприємств. Запропоновано шляхи їх усунення. The beginning of the full-scale war of the Russian Federation against Ukraine has led to the emergence of many new challenges to the Ukrainian nation that need to be addressed both in life and at the level of legal regulation of economic relations. According to information from March 22, 2022, 305 companies were relocated. In total, the state received 906 applications for relocation. This confirms the urgency of considering the issue of relocation of enterprises, and, accordingly, ensuring the legal regulation of this complex, but necessary in today's conditions, process. The Ukrainian legislator has taken the first steps to improve the situation with the relocation of enterprises from areas dangerous to economic activity. An analysis of the published provisions allows us to conclude that the proposed acts can improve the situation of enterprises moving to relatively safer areas. However, in our opinion, such acts should eliminate inconsistencies and establish more specific measures to assist relocated enterprises, and in the case of the Decree on the lease of state, the property should be established certain preferential terms for relocated enterprises, because as of writing articles, such "benefits" apply to all enterprises and do not contain features of the lease for relocated. Such a mechanism is very important in such a difficult time because the combat effectiveness of the Armed Forces of Ukraine depends on the Ukrainian economy.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВОЮ ФІРМОЮ. MANAGEMENT OF A CONSULTING FIRM
  (2022) СОРОКА, Лариса Миколаївна; SOROKA, Larysa; МЕТІЛЬ, Тетяна Костянтинівна; METIL, Tetiana; ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЬОЛКІНА, Радислава Іванівна; SHEVCHENKO-PEREPOLKINA, Radyslava
  У статті досліджено перспективи управління консалтинговими фірмами в Україні. Здійснено емпіричне дослідження у вигляді анкетування українських компаній стосовно використання консалтингових послуг. Дослідження проводилося восени 2020 р. у всій Україні. Розроблена анкета містила 21 запитання. З показником відповідей 24 % отримано 194 дійсні, заповнені анкети, що оброблено методами описової статистики. Компанії-відповідачі цілком задоволені консультаційними послугами, які вони придбали, але є відносно висока частка (40 %) копаній, які ставлять під сумнів співвідношення ціни та якості послуги, а 12 % не змогли реалізувати пропозицію консультанта. The paper examines the prospects of management of consulting firms in Ukraine. In the 21st century, there is almost no area of business that cannot be linked to consulting. According to the survey, the most common reason why Ukrainian companies turn to management consulting is to increase efficiency and finance (investment, project financing, liquidity, etc.). The challenges posed by the growing pressure of the digital revolution in Ukraine will soon give new impetus to the development of consulting services. Further research will focus on comparing trends in Ukraine with other Eastern European countries.