№2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ (ЧИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ)
  (2016) МАКАРЕНКО Є.І.
  У статті на підставі узагальнення вітчизняного законодавства та теоретичного й емпіричного матеріалу проаналізовано сучасний стан інституту затримання підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень із позиції його відповідності нормам Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та міжнародних і міждержавних договорів (угод). In the article on the basis of all domestic legislation and theoretical and empirical material analyzed the current state of the institute of detention of suspects in criminal offenses from the perspective of compliance with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, and international and intergovernmental agreements (contracts).
 • Item
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ШЛЯХОМ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ АБО ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА УЧАСНИКІВ СУДОЧИНСТВА
  (2016) КНИЖЕНКО С.О.
  Визначено основні елементи криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства. Розкрито типову характеристику особи злочинця та особи потерпілого, типові способи вчинення злочинів, їх обстановку та сліди. The main elements of criminological characteristics of crimes committed by illegal intervention in activity of judicial bodies or illegal influence on participants in the proceedings. The model revealed characteristics of the individual offender and the individual victim, the typical ways of committing crimes, their environment and traces.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ
  (2016) БІЛОУС В.В.
  Стаття присвячена дослідженню проблем розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози, а також формулюванню криміналістичних рекомендацій щодо їх вирішення шляхом реформування законодавства та впровадження сучасних інформаційних технологій. The article is dedicated to the study of problems concerning the development of a national system of identification of citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons under the circumstances of global increase of terrorist threats, as well as formulation of criminalistic recommendations for solving such problems by reforming the legislation and introducing modern information technologies.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ
  (2016) ШКУТА О.О.
  У статті розкрито теоретико-прикладні засади формування сучасного кадрового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України, запропоновано алгоритм прийняття на роботу в кримінально-виконавчу систему України. The article defines the theoretical and applied bases of staffing in the State Penitentiary Service of Ukraine, an algorithm for taking a job in the penal system of Ukraine.
 • Item
  ЧИННИКИ ВІКТИМІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
  (2016) БІЛОУС В.П.
  У статті досліджується питання особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо неповнолітніх. Звертається увага на проблему віктимності неповнолітніх в Україні, виокремлено та розглянуто окремі чинники віктимізації. The article deals with question of victimological prevention crimes against minors. Attention is called to the problem minors’ victimization in Ukraine. The article also studied some factors of minors’ victimization.
 • Item
  ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ, УТВОРЕНИХ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  (2016) СЕМЕНКО Б.М.
  У вказаній статті висвітлюються питання щодо функціонування та матеріального забезпечення підсобних господарств, утворених при закладах освіти. Актуальність теми полягає в тому, що порядок фінансування та здійснення самої діяльності підсобними господарствами навчальних закладів чинним законодавством України до кінця не врегульовано. In the indicated article questions are illuminated in relation to functioning and material providing of subsidiary economies of form at establishments of education. Actuality of theme consists in that order of financing and realization of activity by subsidiary economies of educational establishments to end it is not well-regulated current legislation of Ukraine.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
  (2016) МУРАВЙОВ К.В.
  Стаття присвячена дослідженню правових основ формування системи податкових відносин в Україні. Розкриваються основні риси, підходи та чинники формування поняття «податкові правовідносини». Проаналізовано природу податкових відносин, яка обумовлена методом їх регулювання. The article is sacred to research of legal frameworks of forming the system of tax relations in Ukraine. Basic lines, approaches and factors of forming concept “tax legal relationships”, open up. Nature of tax relations, which is conditioned by the method of their adjusting, is analyzed.
 • Item
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПИСЬМОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
  (2016) ЧЕРНИКОВА А.О.
  Стаття присвячена з’ясуванню правової природи письмового провадження в адміністративному судочинстві. Визначено сутність, ознаки і підстави такого провадження, як диференційованої процесуальної форми. Запропоновано авторське бачення удосконалення цього різновиду провадження в адміністративному судочинстві. The article is devoted finding out of legal nature of writing realization in administrative legal proceeding. Certainly essence, signs and grounds of such realization, as differentiated judicial form. Author vision of improvement of this variety of realization is offered in administrative legal proceeding.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОНТРОЛЮЮЧИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
  (2016) ХРІДОЧКІН А.В.
  Стаття присвячена проблемам удосконалення адміністративно-правового статусу органів державної влади, наділених функціями контролю у сфері інтелектуальної власності. Систематизовано практику виконання завдань управління сферою інтелектуальної власності. Сформульовано пропозиції стосовно змін до вітчизняного законодавства. The article is devoted to problems of government bodies administrative-legal status improvement, that provides control functions in field of intellectual property. Practice of implementation tasks of management in a sphere of intellectual property is systematized. Suggestions are formulated in relation to native legislation changes.
 • Item
  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. РОЛЬ ЗМІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
  (2016) ТОРЯНИК В.М.
  Розглянуто зміст поняття «інформаційна безпека». Висвітлена та систематизована нормативно-правова база, яка гарантує інформаційну безпеку України. Досліджено роль ЗМІ в системі інформаційної безпеки. Considered maintenance of concept «informative safety». Lighted up and systematized normatively-legal base that guarantees informative safety of Ukraine. The role of MASS-MEDIA is investigational in system of informative safety.
 • Item
  РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
  (2016) РЄЗНІК О.М.
  Статтю присвячено дослідженню процесу реформування правоохоронних органів в Україні в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки. Охарактеризовані основні права правоохоронних органів та проаналізовані статистичні дані щодо їх діяльності в аспекті наповнення Державного бюджету. Надаються авторські пропозиції щодо створення єдиного правоохоронного органу по забезпеченню фінансово-економічної безпеки України. The article is defined to process of law-enforcement authorities reform in Ukraine in context of financial and economic security. It was characterized fundamental rights of law-enforcement authorities and was analyzed statistical data on their activities in aspect of state budget filling. Provided author’s proposals as to creation of a single law-enforcement authority of financial and economic security.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
  (2016) ПОКЛАД О.В.
  У статті здійснено аналіз наукових праць, присв’ячених дослідженню поняття та окремих форм громадського контролю за діяльністю міліції. Визначено поняття, мету та завдання громадського контролю за діяльністю поліції. Розкрито зміст громадського контролю за діяльністю поліції через визначення його процедурних форм та інституційних елементів. The article analyzes scientific papers devoted to study concept and some forms of public control over police. The concept, purpose and objectives of public control over police. Maintenance of public control over police by defining its procedural and institutional forms of elements.
 • Item
  ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  (2016) МІЛІЄНКО О.А.
  Стаття присвячена дослідженню принципів адміністративного судочинства. Спираючись на уявлення про сутність, призначення та ознаки принципів права, автор охарактеризував принципи адміністративного судочинства. Зроблено висновок про те, що принцип адміністративного судочинства є стійким абстрактним правилом поведінки, яке втілює цінності, на яких має ґрунтуватись адміністративне судочинство, визначаючи цим зміст і спрямованість його правового регулювання, впливає на зміст багатьох норм про адміністративне судочинство, а також виступає підґрунтям для їх тлумачення та інструментом для заповнення прогалин та усунення колізій. Запропоновано декілька підходів до класифікації принципів адміністративного судочинства. The article is devoted to the principles of administrative proceedings. Based on the conceptions of the essence, purpose and features of the legal principles, the principles of administrative proceedings is described. It is concluded that the principle of administrative proceedings is a stable abstract rule that embodies the values that should be the basis of the administrative proceedings, thereby determining the content and direction of its legal regulation, affects the content of a lot of legal rules on administrative proceedings, as well as may be used as a basis for their interpretation, a tool to fill gaps and to resolve collisions. Several approaches to the classification of the principles of administrative proceedings are presented.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ
  (2016) МАКУШЕВ П.В.
  Стаття присвячена актуальним проблемам визначення поняття та елементів адміністративно-правового статусу державного виконавця. Систематизовано вітчизняну практику регулювання виконавчих відносин. Сформульовано пропозиції стосовно змін до вітчизняного законодавства. The article is devoted to actual problems of the definition and elements of the administrative and legal status of the state of the performer. Systematized practice of domestic regulation of executive relations. The proposals change the existing domestic legislation.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ
  (2016) ДЕМБІЦЬКА С.Л.
  У статті досліджені поняття адміністративного делікту, небезпека адміністративної деліктності в Україні в сучасних умовах. Розглядається поняття адміністративного примусу, який повинні використовувати до порушників органи влади. The article explores the concept of an administrative tort, the danger of the administrative tort in Ukraine today. The concept of administrative coercion to be used against violators of the authorities.
 • Item
  ВПЛИВ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ НА СУЧАСНИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ
  (2016) ГЛУХОВЕРЯ В.А.
  У статті досліджуються новели законодавства України, пов’язані з реформуванням органів внутрішніх справ і підвищенням іміджу поліцейської діяльності, в тому числі шляхом надання їм широкого кола повноважень у відповідності до європейських стандартів. The article examines legislation of Ukraine, connected with reforming of internal Affairs bodies and improving image of policing, including by providing them with a wide range of authority in accordance with European standards.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
  (2016) ВОЛІК В.В.
  Стаття присвячена дослідженню додаткових послуг у сфері перевезень міським транспортом. Встановлено, що послуги в цій сфері слід розмежовувати на основні, додаткові, та послуги, що надаються в сфері міського транспорту. The article is devoted to additional services in field of transportation urban transport. Found that services in this area should be divided into main, additional and services in field of urban transport.
 • Item
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИНОРОБСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
  (2016) ПІДДУБНА Д.С.
  У науковій статті здійснено дослідження спеціального нормативно-правового акту у сфері виноробства. Зазначено розмежування щодо вирощування сировини – винограду та виробництва продукції – вина. Надані пропозиції щодо спрощення режиму здійснення виноробства, виноградарства, у тому числі і під час органічного виробництва. In the scientific article a study of special normative legal act in field of wine making. Specified distinction regarding cultivation of raw materials – grapes and production of wine. Provided suggestions on simplifying implementation of manufacture of wine, grapes, including during organic activities.
 • Item
  ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
  (2016) АНТОНЮК У.В.
  У статті досліджено актуальні проблеми реалізації та здійснення екологічних прав в Україні. Зокрема, автором проведено аналіз державної діяльності як гарантії забезпечення екологічних прав в Україні та зроблено висновок, що ця діяльність відіграє важливу роль у механізмі гарантування екологічних прав і виступає альтернативою громадської діяльності в екологічній сфері. In this article the actual problems of implementation and realization of environmental rights in Ukraine. In particular, the author analyzes the state activity as guarantees of environmental rights in Ukraine and concludes, that this activity plays an important role in the mechanism of guaranteeing environmental rights and supports alternative social activities in the environmental field.
 • Item
  ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
  (2016) ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю.
  У статті на основі наукових поглядів учених розглянутий та запропонований перелік принципів формування юридичної відповідальності в трудовому праві. Наголошено, що принципи в силу своїх специфічних властивостей значним чином обумовлюють характер та зміст інституту юридичної відповідальності. Доведено, що принципи виступають свого роду несучими елементами у правовій конструкції юридичної відповідальності. The article, based on scientific views of scholars, examined and proposed a list of principles of legal liability in labor law. Emphasized that principles due to their specific properties, largely determine nature and contents of institute of legal responsibility. It is proved that principles are kind bearing elements in legal construction of legal liability.