МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Структура методології досліджень державної політики у сфері безпеки. Structure of Security Policy Research Methodology
  (2019) Тихомиров, Д. О.; Tykhomyrov, D.
  Метою статті є визначення внутрішньої будови методології, якувикористовують для дослідження державної політики у сфері безпеки. Методологічною основоюпублікаціїстало застосування комплексу методів, необхідних для реалізації наукової мети й виконання поставленихзавдань, зокрема: метод герменевтики, що дав змогу опрацювати тексти нормативних і доктринальних джерел, виявити сутність окремих наукових позицій сучасних авторів, а також методи абстрагування, типологізації, аналізу та синтезу. Thepurpose of the article is to determine the characteristics of the internal structure of the methodology used to study public security policy.The methodological basiswas the use of a set of methods that were necessary for therealization of the scientific goal and the fulfillment of the set tasks: synthesis.Scientific novelty. The paper structured the methodology of public policy research in the field of security. The essence and understanding of the structural elements of the methodology of public policy research in the field of security were revealed and their basic, essential provisions were revealed.
 • Item
  Юридична аргументація доктринальне розуміння та методологічний потенціал. Legal Argumentation: Doctrinal Understanding and Methodological Potential
  (2019) Кривицький, Ю.В.; Kryvytskyi, Yu.
  Метоюнаукової статті є узагальнення та розвиток теоретико-методологічних знань щодо сутності йметодологічного потенціалу юридичної аргументації. Методологічнуосновунаукового пошуку становить сукупність світоглядних, філософських і наукознавчих засад, принципів наукового пізнання, методологічних підходів, загальних методів мислення, філософських, загальнонаукових і конкретно-наукових методів, використання яких забезпечило обґрунтованість та вірогідність результатів дослідження юридичної аргументації.The purposeof the scientific article is to summarize and develop theoretical and methodological knowledge about the nature, nature and methodological potential of legal argumentation. The methodologicalbasis of scientific search is a set of ideological, philosophical and scientific bases, principles of scientific knowledge, methodological approaches, general methods of thinking, philosophical, general and specific scientific methods, the use of which provided the validity and reliability of the results of the study of legal argumentation.
 • Item
  Методологічні засади дослідження права на свободу думки, совісті та релігії. Methodological Basis of the Study of the Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion
  (2019) Вовк, В. М.; Олійник, У. М.; Vovk, V.; Oliinyk, U.
  Метоюcтатті є аналізприйомів, способів вивчення права на свободу думки, совісті та релігії, виокремлення впроцесі синтезу знань, суттєвих зв’язків між цим правом і суспільством, пояснення йузагальнення результатів емпіричного дослідження, виявлення загальних закономірностей та їх формалізація. Thepurpose of the article is the disclosure of methods, ways of examining the right to freedom of thought, conscience and religion, the allocation in the process of synthesis of the knowledge of the substantive relationship between thatlaw and the society, explanation and generalization of results of empirical research, identifying common patterns and their formalization.
 • Item
  Філософсько-правова методологія налагодження дієвої комунікації влади тамісцевих громад в інформаційному суспільстві. Philosophical and Legal Methodology for Establishing Effective Communication Between Government and Local Communities in the Information Society
  (2019) Андреєв, Д. В.; Іванченко, Д.В.; Andreiev, D.; Ivanchenko, D.
  Метою статті є дослідження методологічних засад формування нових форм і моделей комунікації влади та місцевих громад, які мають підвищити якість й ефективність діалогу між громадянином та органами місцевої влади. В умовах розвитку вітчизняного інформаційного суспільства філософсько-правове осмислення природи владно-суспільної комунікації певною мірою залишається поза увагою науковців. Thepurpose of the article is to investigate the methodological foundations of the formation of new forms and models of communication between the authorities and local communities, which should increase the quality and effectiveness of dialogue between citizens and local authorities in the conditions of development of the information society.
 • Item
  Конституційний судовий процес: методологія та філософсько-правові засади. Constitutional Court Proceedings: Methodology and Philosophical Law
  (2019) Шаптала, Н.К.; Shaptala, N.
  Метоюнаукової статті є узагальнення та вдосконалення теоретико-методологічних знань про сутність йособливості конституційного судового процесу, а також пошук системи заходів щодо: визначення філософсько-правового змісту конституційного судового контролю як багатогранної філософсько-правової категорії; осмислення методологічних і процесуальних засад його застосування; виявлення залежності міжструктурно-функціональною специфікою інституту судового контролю та характерними ознаками суспільних відносин в основних сферах життєдіяльності соціуму. Thepurpose of the scientific article is to summarize and develop theoretical and methodological knowledge about the nature, nature and features of the constitutional judicial process, as well as to invent a system of measures to: defining the philosophical and legal content of constitutional judicial control as a multifaceted philosophical and legal category; understanding of methodological and procedural principles of its application; identification of the relationship between the structural and functional specifics of the judicial control institute and the characteristic features of social relations in the main spheres of life of the society.