Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ТИПОЛОГІЯ УЧАСНИКІВ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ The Typology of Participation of Para-Military or Armed Formatives not Predicted by Law
  (2017) Кучменко, С. В.; Kuchmenko, S.
  Комплексно досліджено питання класифікації учасників не передбачених законодавством України воєнізованих або збройних формувань. Проаналізовано вплив типології особи злочинця на розроблення заходів загальної та індивідуальної профілактики злочинів.Комплексно исследован вопрос классификации участников не предусмотренных законодательством Украины военизированных или вооруженных формирований. Проанализировано влияние типологии личности преступника на разработку мер общей и индивидуальной профилактики преступлений.The classification of persons-participants of para-military units and armed groupsthat are not provided for by the laws of Ukraine is being researched in a comprehensive manner in the article. The article deals with the influence of the typology of criminal personality on the development of general and individual measures for crime prevention.
 • Item
  ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 275 КК УКРАЇНИ
  (2017) Войтович, Я. В.; Voitovych, Ya.
  Проаналізовано основні нормативні документи, що регулюють сферу безпеки використання промислової продукції та експлуатації будівель і споруд на міжнародному й національному рівнях. Визначено особливості їх використання в процесі розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України.In order to ensure the safety of a person who uses industrial products and exploits buildings and structures to meet his domestic, industrial, social and other needs, there are a number of rules and regulations that are obligatory for execution (observance) during the creation of these objects. Проанализированы основные нормативные документы, регулирующие сферу безопасности использования промышленной продукции и эксплуатации зданий и сооружений на международном и национальном уровне. Определены особенности их использования в процессе расследования преступлений, предусмотренных ст. 275 УК Украины.
 • Item
  ОСОА ЗЛОЧИНЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСИЛНИКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ Personality of Criminal as an lement f Criminalistic Characteristics of iolent Crimes against eual mmunity of Minors
  (2017) Пясковський, В. В.; Piaskovskiy, V.
  На основі наявних у спеціальній літературі та судово слідчій практиці відомостей про портрет особи злочинця, який вчиня насильницькі злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, сформульовано його ключові риси чоловік віком від 1 до 0 років, неодружений, безробітній, ма середню або незакінчену середню освіту, учинив злочин у стані алкогольного спяніння, раніше не судимий, знайомим або близьким родичем потерпілої дитини.На основе имеющихся в специальной литературе и судебно-следственной практике сведений о портрете личности преступника, совершающего насильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сформулированы его ключевые черты: человек в возрасте от 18 до 30 лет, холост, безработный, имеет среднее или незаконченное среднее образование, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, ранее не судим, является знакомым или близким родственником потерпевшего ребенка.The development of criminal personality’s criminalistic reference is one of the most important scientific tasks, due to the urgent needs of the investigative practice. This lead of character research of criminal covers the investigation process of criminal offence and requires the setting data that can be used by the investigator for the effective organization of investigation of crimes; advancement of investigative leads and planning the investigation; the choice of the optimal, political means of conducting of separate measures of investigation and measures of inquiry with a view to establish the objective truth during the investigation.
 • Item
  Значення молекулярно-генетичної експертизи під час розслідування злочинів The Importance of Molecular Genetic Examination in Crime Investigation
  (2017) Галдецька, І. Г.; Haldetska, I.
  Розкрито сутність і зміст молекулярно-генетичної експертизи. Аргументовано її значущість під час розлідування злочинів. Наведено приклади проведення молекулярногенетичної експертизи в Україні та світі. Раскрыта сущность и содержание молекулярно-генетической экспертизы. Аргументирована ее значимость во время расследования преступлений. Приведены примеры молекулярно-генетической экспертизы в Украине и мире.The essence and the contents of molecular genetic examination are revealed, its definition is provided, the importance of this examination is stressed, and the examples of molecular genetic examination in foreign countries and in Ukraine are presented.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СЛІДСТВА ТА СУДУ, ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ Internet Network Resources in Finding People Eluding Investigation and Prosecution for Economic Crimes
  (2017) Сітайло, О. М.; Sitailo, O.
  Розкрито питання щодо особливостей збору інформації у відкритих джерелах у контексті діяльності уповноважених оперативних підрозділів Національної поліції під час розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки. Надано пропозиції стосовно вдосконалення цього процесу. Аргументовано, що найбільш ефективним є використання пошукових систем Google, Yandex, соціальних мереж, месенджерів тощо. Обґрунтовано, що застосування сучасних технологій здатне мінімізувати витрати часу на виконання поставлених завдань і підвищити якість інформаційно-пошукової діяльності оперативно-розшукових підрозділів.In this article author revealed the question about features of collecting information from open sources in activity of operational units of National Police of Ukraine against the crimes in economic sphere and also gave an ideas about improvement of this features. Раскрыты вопросы касательно особенностей сбора информации в открытых источниках в контексте деятельности уполномоченных оперативных подразделений Национальной полиции во время розыска лиц, уклоняющихся от следствия и суда, за преступления в сфере экономики. Поданы предложения по совершенствованию этого процесса. Аргументировано, что наиболее эффективным является использование поисковых систем Google, Yandex, социальных сетей, мессенджеров и пр. Обосновано, что применение современных технологий способно минимизировать затраты времени на решение поставленных задач и повысить качество информационно-поисковой деятельности оперативно-розыскных подразделений.
 • Item
  МАРГІНАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ЯК КРИМІНОГЕННИЙ ФАКТОР Marginalization of Society as Criminogenic Factor
  (2017) Тимошенко, Віра Іванівна; Tymoshenko, V.
  Проаналізовано сутність і причини маргіналізації суспільства. Обґрунтовано, що цей феномен є проявом кризового стану соціуму. Схарактеризовано специфічний тип особистості маргінала. Акцентовано на поведінці людини в маргінальній ситуації та звʼязку маргіналізації суспільства зі злочинністю.Рассмотрен феномен маргинализации общества, его сущность и причины. Обосновано, что маргинализация является проявлением кризисного состояния общества. Охарактеризован специфический тип личности маргинала. Акцентировано на поведении человека в маргинальной ситуации и связи маргинализации общества с преступностью. Определены пути предотвращения маргинализации общества.The relevance of a problem of marginalization for the current state of crisis in Ukraine is considered in the article. Such social phenomena as violation of the principle of equality, sharp social delimitation, unemployment, inflation, corruption, poverty are the determining factors nowadays; they contribute to the marginalization of society. The special type of the personality with a crisis or catastrophic consciousness has already formed.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЯВУ ТЕРОРИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ШЛЯХІВ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ The Trendcy Towards the Manifestations of Terrorism the Analysis of the Current State, Ways of the Prophylaxis and Prevention in Ukraine and in the World
  (2017) Бараш, Є. Ю.; Самосьонок, А. О.; Bаrаsh, Ye.; Sаmоsоnоk, А.
  Проаналізовано сучасний рівень тероризму на території України в контексті глобалізації та радикальних релігійних течій. Висвітлено методи профілактики й подолання цієї загрози. Описано різні підходи до визначення терміна «тероризм». Окреслено вплив на розвиток тероризму глобалізаційних процесів та радикалізації, певних груп населення. Досліджено динаміку Глобального індексу тероризму в Україні протягом останніх чотирьох років. Проанализирован уровень терроризма на территории Украины в контексте глобализации и радикальных религиозных течений. Освещены методы профилактики и преодоления этой угрозы. Определены различные подходы к определению термина «терроризм». Обозначено влияние на развитие терроризма глобализационных процессов и радикализации определенных групп населения. Исследована динамика Глобального индекса терроризма в Украине за последние четыре года.The last ten years the entire world community was covered by the new direction of the development under the name of globalization, which in most cases leads to the positive changes in the world.But like anyone phenomenon, globalization has its negative features. Due to the cruel pace and methods of globalization, the radicalization of the population has recently been increasingly taking place in the world and the international terrorism is being actively developed. Therefore, in order to ensure national security, in the future the world community must elaborate a common plan of measures to identify the radically minded citizens and to develop measures for the prevention and control, taking into account the particularities of each country. And therefore this is a very actual and important topic not only for Ukraine but also for the whole world.
 • Item
  АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ Analysis as a Compound Part of Prognosticating and Programming Measures of Combating Crime in the Region
  (2017) Джужа, О. М.; Dzhuzha, O.
  Окреслено проблеми аналітичної роботи підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, спрямованої на протидію злочинності в різних регіонах країни. Злочинність проаналізовано в контексті її віктимологічної складової. Акцентовано на джерелах інформації про злочинність (статистичні обліки, статистичні картки). На підставі статистичного аналізу запропоновано висновки та рекомендації щодо якості й удосконалення кримінологічного аналізу.Обозначены проблемы аналитической работы подразделений Министерства внутренних дел Украины, направленной на противодействие преступности в различных регионах страны. Преступность проанализирована одновременно с ее последствиями (виктимологические составляющие). Акцентировано на источниках информации о преступности (статистические учеты, статистические карточки). На основании статистического анализа предложены выводы и рекомендации касательно качества и совершенствования криминологического анализа.The analysis of crime should be promising and not limited to fixing its past states, but to give grounds for its forecast in general and individual crimes in particular. Forecasting is necessary for programming crime prevention activities. It is important to ensure the purposefulness of analytical activity, to correctly define its objectives, to formulate initial hypotheses, to put this analysis to a certain level and to remain ready to receive new, even unexpected, unprogrammed data.