#11/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IT-ТЕХНОЛОГІЙ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IT-TECHNOLOGIES DEVELOPMENT IN THE UKRAINIAN TOURISM MARKET OF SERVICES
  (2018) ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна
  У статті розглядаються питання, пов’язані з роллю та впливом комп’ютерних інформаційних технологій на процес розвитку туристичної діяльності. Проаналізовано роль інформаційних технологій в управлінні підприємствами туристичної сфери, охарактеризовано основні програмні продукти автоматизації роботи підприємств та діючі туристичні Інтернет-портали. Доведено доцільність використання інформаційних технологій як передумови забезпечення ефективності діяльності туристичних підприємств. In the article questions, related to the role and influence of computer information technologies on the process of development of tourist activity are examined. The features of transition of the use of the informative systems are examined in a tourist sphere on the new paradigm of development in the globalizing world.
 • Item
  ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕЗАКОННОЇ ВИРУБКИ ЛІСІВ В УКРАЇНІ. THE LEGAL RESULTS OF ILLEGAL CUTTING DOWN OF FOREST
  (2018) ШЕЛЬЧУК Тетяна Сергіївна
  У статті аналізуються проблеми охорони лісів та їх відновлення. Вказано наслідки незаконної вирубки лісу на території України. Проаналізовано ситуацію щодо вирубки лісів в Україні. Визначено основні причини здійснення діяльності з незаконної вирубки лісів в Україні. Проаналізовано заходи, які необхідно провести для поліпшення ситуації у цій сфері. In the article I analyze the problems of protection of forests and revival of them. I determined about results of illegal cutting down of forest on the territory of Ukraine. It was paid close attention on the importance of forests for our life and for environmental defence. In the article I fixed about basic problems of operations with illegal cutting down of forest in Ukraine. I analyzed the control measure, which it is necessary to do for improvement the situation in Ukraine in this sphere.
 • Item
  ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЕСТОНСЬКИЙ ДОСВІД. TAXATION OF CORPORATE PROFITS: UKRAINIAN REALITIES AND ESTONIAN EXPERIENCE
  (2018) ДАХНО Олена Миколаївна; ГОГОЛЄВА Катерина Сергіївна; ЛИТВИНЕНКО Ірина Сергіївна
  У статті розглянуті особливості справляння податку на прибуток підприємств в Україні, проаналізовано його фіскальну ефективність і необхідність для формування бюджетних ресурсів. Обґрунтовано недоцільність діючого механізму оподаткування корпоративного прибутку, що базується на принципах європейської моделі оподаткування. Досліджені проблеми оподаткування результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а також запропоновані напрями його реформування, зокрема, можливість застосування досвіду естонської моделі оподаткування розподіленого прибутку. . Today it is considered that the existing system of corporate taxation does not contribute to the effective functioning of the domestic tax system and constrains its further economic development, despite improving its position in world rankings. The main problems that require an immediate solution are: low level of fight against corruption in the tax area, ambiguity in the interpretation of tax legislation and significant depreciation of fixed assets. That is why searching for directions of reforming the corporate profit tax is very actual.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. THE ORETICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION FOR THE AGRICULTURAL ENTERPRISES BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE CONTEXT OF THE INNOVATION TECHNOLOGIES INTRODUCTION
  (2018) ПІЗНЯК Тетяна Іванівна; ВЛАЩЕНКО Ганна Григорівна
  У статті обґрунтовано теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій у процес виробництва та управління для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємств аграрного сектору. Досліджено переваги запропонованої інноваційної технології та висвітлено підхід до оцінки економічної ефективності короткострокового інноваційного проекту. Встановлено перспективні напрями впровадження інновацій для забезпечення динаміки ефективності господарської діяльності. Current processes of transformation caused by the integration and globalization changes rise demands for the agricultural enterprises to improve the effectiveness of the mechanism that provide economic organization, finance, and business. At the same time the unpredictable natural and biological factors complicate and amplify the risk of such enterprises business. It is the risk factors that demand implementation of the achievements of the scientific research and new approaches to the use of the resources based on innovation.
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. METHODOLOGICAL COMPONENT MANAGEMENTS OF ENTERPRISE MONEY STREAMS
  (2018) ПЄНСЬКА Ірина Олександрівна; ВЄТРОВА Анна Андріївна
  У статті розглянуто теоретичні аспекти управління грошовими потоками на підприємствах. Встановлено, що дефіцит грошових коштів суттєво обмежує можливості операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Визначено найбільш структурований методичний підхід до ефективного управління грошовими потоками підприємств, планування руху грошових потоків, контроль за їх рухом. The article deals with theoretical aspects of cash flow management at enterprises. It was established that the cash deficit severely limits the operational, financial and investment activity of the enterprise. The use of types, methods and methods of analysis for to study the financial condition, estimate the movement of cash flows of the enterprise as a whole is the methodology and method of analysis.
 • Item
  THE IMPACT MONITORING OF THE STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGES ON THE SYSTEM OF ENTREPRENEURIAL ECONOMIC SECURITY. МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  (2018) ЖЕЛІЗКО Олексій Олександрович
  The scientific article has determined the importance of the information provision improvement directed towards national security, economic security, economic security of entrepreneurship (ESE), and the system of economic security of entrepreneurship (SESE) management by state institutions in Ukraine. The monitoring importance for such management has been emphasized. The history of emergence and key monitoring features have been studied. In addition, the article has focused on monitoring impact of the state regulation of institutional changes on economic security of entrepreneurship and the system of economic security of entrepreneurship in the country. Наукова стаття визначила важливість вдосконалення інформаційного забезпечення, спрямованого на забезпечення національної безпеки, економічної безпеки, економічної безпеки підприємництва (ЕСЕ) та управління системою економічної безпеки підприємництва (SESE) державними установами в Україні. Було наголошено на важливості моніторингу для такого управління. Вивчено історію виникнення і основні функції моніторингу. Крім того, стаття зосереджена на моніторингу впливу державного регулювання інституційних змін на економічну безпеку підприємництва та систему економічної безпеки підприємництва в країні.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ ІМПАКТ-ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ORGANIZATION OF IMPACT INVESTING AS THE ELEMENT OF COMPENSATION MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION ON THE BASIS OF GOAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES
  (2018) СЕМЕНЕНКО Інна Максимівна
  Імпакт-інвестування є одним з типом інвестування у сталий розвиток, що забезпечує досягнення соціальних та екологічних цілей поряд з економічними, і тому може забезпечувати компроміс між приватними цілями власників підприємства та цілями сталого розвитку регіону. Стаття присвячена обґрунтуванню організації імпакт-інвестування як елементу компенсаційного механізму сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. У статті розглянуто сутність, принципи та світовий досвід у сфері імпакт-інвестування. Імпакт-інвестування визначено як один з інструментів, що сприяють організації інституційного забезпечення сталого розвитку регіонів. The article deals with the essence, principles and world experience in the field of impact investing. Impact investing is a process, which contributes to solving the problems of sustainable development, as impact investors are looking for market opportunities to solve the global problems. As only the governments cannot reach the global goals, the private capital becomes essential in financing solutions of economic, social and ecological issues of the whole world. The same situation at the regional level proves that work of private enterprises and regional authorities to solve the sustainable development problems or the region can be organized through certain compensation mechanisms. This fact confirms the need to support sustainable development of the region on the basis of goal management of enterprises.