ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Формування особистісного статусу студентів у колективі. Formation of Personal Status of Students in the Team
  (2021) Тищенко, О. І.; Tyshchenko, O.
  Розкрито поняття особистісного статусу студента в педагогічному процесі. Висвітлено особливості педагогічного процесу, спрямованого на розвиток студента з урахуванням його своєрідності, самобутності, суб’єктивного досвіду, а також співвідношення понять соціалізації, освіти, навчання та виховання. Формування особистісного статусу студентів визначено як цілеспрямований психолого-педагогічний вплив, спрямований на розвиток особистісних якостей молоді, який має на меті формування здатності до особистої самореалізації та участі в суспільних процесах. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних концепцій розвитку особистості, встановлення шляхів та умов формування в студентів високого особистісного статусу. The article highlights the concept of «personal status» of the student in the pedagogical process, features of the pedagogical process aimed at student development, taking into account its originality, identity, subjective experience, as well as the relationship of socialization, education, training, education. The formation of the personal status of students is defined as a purposeful psychological and pedagogical influence aimed at the development of personal qualities of young people, which aims to form the ability to personal self-realization and participation in social processes. The purpose of our study is to theoretically substantiate the psychological and pedagogical concepts of personality development, to suggest ways and conditions of forming a high personal status in student.
 • Item
  Психологічні засади легітимізованої агресії в професійній діяльності поліцейських. Psychological Principles of Legitimized Aggression in the Professional Activity of Police Officers
  (2021) Ковач, О. В.; Kovach, O.
  Мета статті полягає у визначенні психологічних засад легітимізованої агресії в професійній діяльностіполіцейських. Визначення концептуальних засад легітимізованої агресії в професійній діяльностіполіцейських полягає в поєднанні біологічних і соціальних факторів. Вирішальне значення в цьому процесі маєспецифіка професії поліцейського, представники якої зазнають впливу підвищеної імовірності стикання загресією інших людей або необхідності самим вдаватися до агресивних дій. Перспективою подальшихдосліджень є проведення емпіричного дослідження задля з’ясування передумов легітимного вияву агресивноїповедінки працівників поліції та вироблення рекомендацій щодо запобігання перевищенню службових обов’язків. The purpose of the study is to determine the psychological basis of legitimized aggression in the professional activities of police officers. Defining the conceptual foundations of legitimized aggression in the professional activities of police officers is a combination of biological and social factors. Crucial in this process is the peculiarity of the police profession, whose representatives are under the influence of an increased likelihood of encountering aggression from other people or the need to commit aggressive actions themselves. The prospect of further research is to conduct an empirical study to determine the preconditions for the legitimate manifestation of aggressive behavior of police officers and to create recommendations to prevent the occurrence of abuse of office.
 • Item
  Психологічні детермінанти формування іміджу поліцейського. Рsусhоlоgісаl Dеtеrmіnаnts оf а Роlісе Оffісеr’s Рublіс Іmаgе Fоrmаtіоn
  (2021) Мартенко, О. Л.; Mаrtеnkо, О.; Охріменко, І. М.; Оkhrіmеnkо, І.
  Метою дослідження є визначення психологічних детермінант формування позитивного іміджу поліцейських,окреслення напрямів зростання правосвідомості громадян, їх готовності брати участь у вирішенніправоохоронних питань. Одним з аспектів соціально-психологічних процесів є вивчення оцінок і ставленнягромадян до органів та підрозділів поліції. Зауважено, що ставлення громадян до правоохоронної системибезпосередньо пов’язане з явищами юридико-психологічного характеру та постає як сукупність оціннихставлень до права і практики його застосування. В оцінних судженнях, що входять до структуриправосвідомості громадян та характеризують її стан, відображаються змістові аспекти іміджу власне поліцейського. Thе рurроsе оf thе rеsеаrсh іs tо dеtеrmіnе thе рsусhоlоgісаl dеtеrmіnаnts оf thе fоrmаtіоn оf а роsіtіvе рublіс іmаgе оfроlісе оffісеrs, tо оutlіnе аrеаs оf grоwth оf lеgаl аwаrеnеss оf сіtіzеns. Thе studу оf сіtіzеns’ еvаluаtіоns аnd аttіtudеs tо роlісеbоdіеs аnd dераrtmеnts іs оnе оf thе аsресts оf thе sрrеаd оf sосіо-рsусhоlоgісаl рrосеssеs. Іt іs аsсеrtаіnеd thаt thе аttіtudеsоf сіtіzеns tо thе lаw еnfоrсеmеnt sуstеm аrе dіrесtlу rеlаtеd tо thе рhеnоmеnа оf lеgаl аnd рsусhоlоgісаl nаturе аnd аrе dеfіnеdаs а sеt оf еvаluаtіvе аttіtudеs tо thе lаw аnd рrасtісе оf іts аррlісаtіоn. Еvаluаtіvе judgmеnts thаt аrе а раrt оf thе struсturе оf lеgаl аwаrеnеss оf сіtіzеns аnd сhаrасtеrіzе іts stаtе rеflесt thе substаntіvе аsресts оf thе рublіс іmаgе оf а роlісе оffісеr.