Проблеми дослідження речових доказів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  МОЖЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ПРИ ПЕРЕТИНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
  (2016) Тальянчук, Л.С.
  Висвітлено можливості криміналістичного дослідження документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України, визначено місце судової технічної експертизи документів серед інших судових експертиз, що призначають під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробкою цієї категорії документів.Освещены возможности криминалистического исследования документов, удостоверяющих личность при пересечении государственной границы Украины, определено место судебной технической экспертизы документов среди других судебных экспертиз, которые назначаются в ходе расследования криминальных правонарушений, связанных с подделкой этой категории документов.Article is sanctified to the problem of criminalistics research of documents that certify person at crossing of state boundary of Ukraine. The location of judicial technical examination of documents among other judicial examinations, that is appointed during investigation of the criminal offences related to the imitation of the examined category of documents, is determined.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИПЛОМІВ ПРО ОСВІТУ ЗРАЗКА 2015 РОКУ ТА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ОБЛІКІВ
  (2016) Сидоренко, Л.О.
  Проаналізовано проблеми експертного дослідження та формування інформаційно-довідкових обліків дипломів про освіту зразка 2015 року, окреслено головні вимоги Міністерства освіти і науки України до форми дипломів.Проанализированы проблемы экспертного исследования и формирования информационно-справочных учетов дипломов об образовании образца 2015 года, очерчены главные требования Министерства образования и науки Украины к форме дипломов.The analysis of the problems and the formation of expert research information and reference accounting of diplomas model 2015 made; Define the main requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine to the form of diplomas.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУВАННЯ ПРО ВЧИНЕНИЙ ЗЛОЧИН
  (2016) Приходько, Ю.П.
  Висвітлено проблемні питання виявлення та вилучення слідів застосування вибухових пристроїв на місці вибуху. Надано характеристику основних частин вибухового пристрою, проаналізовано фактори вибуху та їх вражаючі властивості. Визначено категорії слідів, які залишаються при виготовленні вибухового пристрою, підготовці його до вибуху, після його вибуху.Освещены проблемные вопросы выявления и изъятия следов применения взрывных устройств на месте взрыва. Дана характеристика основных частей взрывного устройства, проанализированы факторы взрыва и их поражающие свойства. Определены категории следов, которые остаются при изготовлении взрывного устройства, подготовке его к взрыву, после его взрыва.The article deals with problematic issues of identification and separation of traces of the use of explosive devices at the blast site. The characteristic of main parts of an explosive device, analyzed the factors of the explosion and their amazing properties. Defined categories of traces that remain under certain conditions: the manufacture of an explosive device for the preparing for the explosion, after the explosion.
 • Item
  ПРИЧИНИ ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ У МЕЖАХ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  (2016) Меленевська, З. С.; Свобода, Є.Ю.; Антонюк, П.Є.
  Проаналізовано найбільш розповсюджені типові помилки в діяльності експерта-почеркознавця під час вирішення ідентифікаційних завдань у межах судово-почеркознавчих досліджень, виявлено їх основні причини.Проанализированы наиболее распространенные типичные ошибки в деятельности эксперта-почерковеда при решении идентификационных задач в рамках судебно-почерковедческих исследований, выявлены их основные причины.The paper presents the results of a root cause analysis of the most typical expert errors in course of identification process in forensic examination of handwriting.
 • Item
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
  (2016) Лисий, О. В.
  Розглянуто питання кримінально-правової класифікації незаконного заволодіння транспортними засобами в контексті кримінально-правової характеристики.Рассмотрены вопросы уголовно-правовой классификации незаконного завладения транспортными средствами в контексте уголовно-правовой характеристики.The article deals with the problem of the vehicle unlawful seizure in the context of the criminal and law.
 • Item
  ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ЕКСПЕРТА-ЕКОНОМІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  (2016) Дивнич, А. В.; Статівка, Д. І.; Дивнич, О. Д.
  Обґрунтовано необхідність виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів. Визначено економічні детермінанти злочинності. Досліджено залежність рівня злочинності від економічних чинників.Обоснованы необходимость выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Определены экономические детерминанты преступности. Исследована зависимость уровня преступности от экономических факторов.The necessity identify the causes and conditions that contributed to the commission of crimes were justified. Economic determinants of crime have been identified. The statistical dependence of crime on economic factors were studied in this article.
 • Item
  КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  (2016) Дабіжа, Д.В.
  Розглянуто питання класифікації обліків та інформаційних систем. Висвітлено існуючі підходи до класифікації обліків та інформаційних систем, наведено авторський варіант класифікації.Рассмотрены вопросы классификации учетов и информационных систем. Освещены существующие подходы к классификации учетов и информационных систем, приведен авторский вариант классификации.The Article dwells on classification of records and information systems. The author highlights the existing approaches to classification of records and information systems, and suggests own classification enabling more efficient use of records and information systems in criminal offence investigations.
 • Item
  ЗРАЗКИ ДЛЯ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОДЕРЖАННЯ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  (2016) Гоменюк, І.М.; Гонгало, С.Й.
  Висвітлено проблемні питання щодо отримання якісного порівняльного матеріалу для проведення судової почеркознавчої експертизи в адміністративному, цивільному та господарському процесах. Викладено пропозиції про доповнення Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів України правовою нормою щодо регламентації отримання зразків для порівняльного дослідження у межах проведення судової почеркознавчої експертизи.Освещены вопросы, касающиеся получения качественного сравнительного материала для проведения судебной почерковедческой экспертизы в административном, гражданском и хозяйственном процессах. Изложены предложения о дополнении Гражданского процессуального и Хозяйственного процессуального кодексов Украины правовой нормой по регламентации процесса получения образцов для сравнительного исследования в рамках проведения судебной почерковедческой экспертизы.The article highlights the issues regarding the quality of comparative material when making a forensic and handwriting examination in administrative, civil and criminal procedures. Much attention in the article is given to reasonability of annexing the legal norms regarding the regulation of the process of obtaining samples for a comparative investigation during a forensic and handwriting examination to the Civil Procedural and the Economic Procedural Codes of Ukraine.
 • Item
  Особливості техніко-криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу.Features of technical-criminalistic research of fake identification documents
  (2016) Білоус, І. В.
  Розглянуто особливості дослідження підроблених документів, що посвідчують особу, проаналізовано найбільш розповсюджені способи їх підробки та узагальнено характерні ознаки, які виявляють під час техніко-криміналістичного дослідження документів.Рассмотрены особенности исследования поддельных документов, удостоверяющих личность, проанализированы наиболее распространенные способы их подделки и обобщены характерные признаки, которые выявляют во время технико-криминалистического исследования документов.The paper studies the problems of forensic examination of fake identification documents. It analyses the prevailing techniques of falsification and characteristic features to be discovered in course of such an examination.
 • Item
  УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ
  (2016) Бідняк, Г.С.
  Досліджено питання щодо участі спеціаліста у проведенні огляду документів під час розслідування шахрайств, проаналізовано думки провідних науковців із цього приводу.Исследованы вопросы, касающиеся участия специалиста в проведении осмотра документов при расследовании мошенничеств, проанализированы позиции ведущих ученых по этому поводу.The issue of the participation of specialists in documents examination in the investigation of fraud was studied, positions of leading scientists on this subject were analyzed.