Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Проблеми нормативного визначеня поняття «приватне життя» з огляду на допустимість меж обмеження прав працівників під час здійснення роботодавцем заходів контролю. Problems of Normative Determination of Concept «Private Life», Taking into Account Admission of Limits of Limitation of Rights for Workers during Realization of Control Measures an Employer after them with Application of Hardwares and Methods
  (2021) Кравченко, І. М.; Kravchenko, I.
  На підставі аналізу норм національного та європейського законодавства, практики Європейського суду з прав людини та національної судової практики надано правову характеристику понять «приватне життя» й «особисте життя» з огляду на допустимі межі обмеження прав і свобод працівників під час здійснення роботодавцем контролю із застосуванням технічних засобів та способів за виконанням ними трудових функцій. Вивчено питання можливості нормативного закріплення поняття «приватне життя» та визначення імовірних меж обмеження прав і свобод працівників. Метою статті є встановлення можливості застосування в Україні до трудових правовідносин практики Європейського суду з прав людинищодо нормативного закріплення права працівниківна приватне життя. Наукова новизнапублікації полягає в тому, що питання правомірності втручання вприватне життя працівників під час здійснення контролю роботодавця за працівником з використанням технічних засобів комплексно досліджено з огляду на їх види, вимоги законодавства, зокрема практику Європейського суду з прав людини. Предметомдослідження статті є обґрунтування можливості нормативного закріплення в законодавстві України поняття «приватне життя» й імовірних меж обмеження прав працівників від втручання хазяйської (дисциплінарної) влади роботодавця у сферу їх приватної автономії. Висновки. Ефективний захист права працівників на приватне життя, приватності особистої зони під час виконання ними трудових функцій неможливе без його нормативного регулювання з використанням практики Європейського суду з прав людини. On the basis of analysis of norms of national and European legislation, practice of ESPL and national judicial practice, legal description of concepts «private life» and «personal life» is given, taking into account the possible limits of limitation of rights and freedoms of workers at realization of control an employer with application of hardwares and methods after implementation by them labour functions. The question of possibility of the normative fixing of concept «private life» and determination of possible limits of limitation of rights and freedoms of workers is studied. Thepurpose of the article is establishment of possibility of application in Ukraine to the labour legal relationships of practice of ESPL in relation to the normative fixing of pravapracivnikiv on private life. Thescientific noveltyof publication consists in that question of legitimacy of interference with private life of workers during realization of control of employer after a worker with the useof hardwares complex investigational taking into account their kinds, requirements of zakonodavsta, including a practical worker ESPL, and national judicial practice. The article of research is a ground of possibility of the normative fixing in the legislation of Ukraine of concept «private life» and possible limits of limitation of rights for workers from interference of proprietary (disciplinary) power of employer with a sphere them private autonomy.Conclusions. Effective securing of right for workers for private life, to the detail of the personal area during implementation by them labour functions it is notpossible without his normative adjusting with the use of practice of ECHR.
 • Item
  Кримінологічні детермінанти злочинності у сфері інтелектуальної власності. Criminological Determinants of Intellectual Property Crimes
  (2021) Доброскок, А. Ю.; Dobroskok, A.
  Метою статті єдослідження теоретичних і прикладних аспектів детермінації злочинності у сфері інтелектуальної власності. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. У процесі дослідження використано конкретно-соціологічні методи, проведено вибіркове дослідження кримінальних проваджень, судових рішень. Здійсненоузагальнення, обробку та аналіз отриманих результатів. Порівняльно-правовий метод застосовано під час аналізу чинного законодавства та міжнародних нормативних актів; статистичний –для опрацювання емпіричних даних і в процесі дослідження статистичного матеріалу з метою напрацювання математичного підґрунтя. Спеціальним методом дослідження, використаним у статті, є метод системного аналізу. Наукова новизнапублікації полягає в тому, що окреслено проблемні питання детермінаціїзлочинності у сфері інтелектуальної власності. Висновки. У статті на підставі даних кримінологічного дослідження виокремлено детермінанти, які позначаються на здійсненні злочинних посягань на об’єкти інтелектуальної власності. Серед причин низького рівня захисту прав інтелектуальної власності в Україні визначено неналежний нагляд за дотриманням законодавства державою, брак кваліфікованих фахівців у цій сфері, низький рівень правової культури, відсутність належних знань та інформації щодо захисту прав інтелектуальної власності тощо. Детермінанти злочинів у сфері інтелектуальної власності поділено на чотири групи, а саме: економічні, організаційно-управлінські, політичні, соціально-психологічні. Виявлено основні проблеми, які потребують розв’язання для мінімізації причин та умов учинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. У зв’язку із цим стає можливим розробити ефективні заходи запобігання злочинам розглянутої категорії. Thepurpose of this article is to study the theoretical and applied aspects of the determination of intellectual property crime. Methodology.Methodological tools are selected in accordance with the purpose, specifics of the object and subject of research. In the process of research specific sociological methods were used, a sample study of criminal proceedings and court decisions was conducted. Generalization, processing and analysis of the obtained results are carried out. The comparative legal method was used in the analysis of current legislation and international regulations; statistical –for the processing of empirical data and in the process of studying statistical material in order to develop a mathematical basis. A special research method used in the article is the method of system analysis. Thescientific noveltyof the publication is that it outlines the problematic issues of determining crime in the field of intellectual property. Conclusions.The article offers the data of criminological research, which allowed to identify the determinants that affect the commission of criminal encroachments onintellectual property. Among the reasons for the low level of protection of intellectual property rights in Ukraine are improper supervision of compliance with the law by the state, lack of qualified specialists in this field, low level of legal culture, lack of proper knowledge and information on intellectual property protection. The determinants of crimes in the field of intellectual property are divided into four groups, in particular, economic, organizational and managerial, political, socio-psychological. The main problems that need to be solved to minimize the causes and conditions of infringements in the field of intellectual property have been identified. As a result, it becomes possible to develop effective measures to prevent crimes in this category.
 • Item
  Соціальна та правова сутність булінгу. Social and Legal Character of Bullying
  (2021) Левченко, Ю. О.; Levchenko, Yu.
  Мета статті –проаналізувати поняття булінгу, визначити його соціальну та правову сутність, напідставі здійсненого аналізу сформулювати власну дефініцію булінгу. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання соціально-правових явищ і процесів. Зокрема,це такі методи, як історико-правовий, діалектичний, формально-логічний, системно-структурний, статистичний тощо. Теоретичним підґрунтям цієї публікації стали праці вітчизняних та іноземних учених, присвячені питанням дослідження булінгу. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше комплексно досліджено визначення булінгу, виокремлено його види, фази розвитку (драбина булінгу), сформульовано власну дефініцію поняття булінгу. Висновки. Якщо у світі проблему шкільного цькування почали активно досліджувати з 80-х років минулого століття, то науковий інтерес українських дослідників до цього питання активізувався лише в останнє десятиліття (перші дослідження в Україні розпочатолише 2005року). Зазначене пов’язано насамперед з тим, що булінг серед українських школярів набув значного поширення (або ж, можливо, суспільство частіше стає свідком виявів булінгу внаслідок потрапляння жахливих відео в мережу. За даними ВООЗ, Україна входить у першу десятку країн Європи за його поширеністю поміж школярамивіком 11–15 років. Невтішні показники змушують замислитися над проблемою всіх, хто може посприяти її розв’язанню: батьків, педагогічних працівників, правозахисників, психологів і, безперечно, управлінців, які формують політику в галузі освіти. Однак для розроблення ефективних механізмів протидії шкільному цькуванню, необхідно оперувати об’єктивними й актуальними даними щодо поточної ситуації, пов’язаної з відповідним явищем, розуміти його соціальну та правову сутність.urpose. Analyze the concept of bullying, determine its social and legal nature. Based on the analysis, formulate your own definition of bullying.Methodology.The methodological basis of the study are general and special methods of scientific knowledge of socio-legal phenomena and processes. In particular, these are such methods as: historical-legal, dialectical, formal-logical, system-structural, statistical, etc. The theoretical basis of this publication were the works of domestic and foreign scientists on the study of bullying. Thescientific novelty of the publication is that for the first time the definition of bullying has been comprehensively studied, its types have been singled out, the phases of its development (ladder of bullying) have been determined, and the concept of bullying has been given. Conclusions.If the problem of school bullying has been widely studied in the world since the 1980s, the attention of Ukrainian researchers to this issue has intensified only in the last decade (the first studies in Ukraine began only in 2005). This is primarily due to the fact that bullying has become widespread among Ukrainian schoolchildren (or, perhaps, society has become more likely to witness bullying as a result of horrific videos of children bullying each other). According to the WHO, Ukraine ranks in the top ten countriesin Europe in terms of its prevalence among 11–15-year-old schoolchildren. Disappointing indicators make us think about the problem of all those who can help solve it –parents, teachers, human rights activists, psychologists and, of course, managers who shape education policy. However, in order to develop effective mechanisms to combat school bullying, it is necessary to operate with objective and relevant data on the current situation related to the phenomenon, to understand its social and legal character.
 • Item
  Спеціальні знання в поліграфології та їх особливості. Special Knowledge in Polygraphology and their Features
  (2021) Мотлях, О. І.; Motliakh, O.
  Мета дослідження –висвітлити питання, пов’язані зі спеціальними знаннями в новоутвореній міждисциплінарній науці поліграфології, акцентувавши увагу на їх особливостях. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно допоставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Це загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їх зв’язку з теорією та практикою щодо застосування спеціальних знань у поліграфології.Також використано спеціальні методи дослідження, а саме: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, системно-структурний і метод прогнозування. Наукова новизна.Уперше обґрунтовано наукову думку стосовно спеціальних знань у поліграфології, висвітлено їх зміст й особливості. Розглянуто проблемні питання, які нині постали в поліграфологічній діяльності й загальмовують повноцінний процес долучення цієї галузі знань до сфери суспільних правовідносин. Висновки. Обґрунтовано наукову позицію стосовно того, що поліграфологія є порівняно новою, цілком сформованою міждисциплінарною наукою, яка, акумулюючи здобутки низки інших наук, вибудовує власне бачення з питань спеціальних знань. Їх можна визначити як специфічні, якими володіє обмежене коло фахівців цього профілю й не є загальнодоступними та загальновідомими для більшості суб’єктів, що використовують такі результати. Доведено, що спеціальні знання поліграфолог може використовувати тоді, коли його залучають до виконання специфічних досліджень у конкретній сфері чи напрямі діяльності, під час проведення психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа, зокрема в питаннях кримінального судочинства. Проблемні питання цієї науки стосуються передусім неузгодженості понятійного апарату, браку уніфікованості методики проведення поліграфологічних досліджень, невідпрацьованості єдиних підходів до оформлення висновків проведених досліджень тощо, що зрештою вносить дисбаланс у ставлення до використання поліграфа й досліджень з його застосуванням, зокрема й у формування спеціальних знань цієї галузі. Thepurpose of the study –is to highlight the issue of special knowledge in the newly formed interdisciplinary science of polygraphy with an emphasis on their features. Methodology.The methodological tools are chosen taking into account the goal, the specifics of the object and subject of research. It is a general dialectical method of scientific knowledge of real phenomena, as well as their connection with the theory and practice of applying specialknowledge in the field of polygraph. Also special research methods, namely: the method of system analysis, comparative law, system-structural and forecasting method. Scientific novelty. For the first time among domestic and foreign researchers the scientific opinion concerning special knowledge in the field of polygraph is substantiated. Their content and features are revealed. Emphasis is placed on the problematic issues that currently exist in polygraph activities and slow down the full process of entry of this field of knowledge into public relations. Conclusions.The scientific position is substantiated that polygraphology is practically a new, fully formed branch of knowledge, which, accumulating the achievements of a number of other sciences, builds its own vision on the issue of special knowledge. They can be defined as specific, possessed by a limited number of specialists in this field and are not publicly available and well-known to most entities that use such results. It is proved that a polygraphexaminer can demonstrate special knowledge when he is involved in specific research in a particular field or field of activity and, usually, during psychophysiological examinations using a polygraph, and in particular in criminal proceedings. As for the problematic issues of this field and their solution, they relate to the inconsistency of the conceptual apparatus, the lack of unification of methods of polygraph research, the lack of common approaches in drawing conclusions, etc., which ultimately introduces an imbalance in relation to the polygraph and research. application, including the formation of special knowledge in this field.
 • Item
  Термодинамічні процеси в соціальній системі як чинник правової лібералізації. Thermodynamic Processes in the Social System as a Factor of Legal Liberalization
  (2021) Орлов, Ю. Ю.; Orlov, Yu.
  Метадослідження полягає у визначенні термодинамічних процесів у соціальній системі як чинника правової лібералізації. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Використано, зокрема, діалектичний метод науковогопізнаннясоціально-правових явищ у їх суперечностях, розвитку та змінах, що дало змогу репрезентувавши соціум як термодинамічну систему. Спеціальними методами дослідження, використаними в статті, є: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, моделювання. Наукова новизна.Запроваджено поняття інтегральних термодинамічних показників соціуму. Доведено вплив залежності між ними на лібералізацію правової системи. Аргументовано положення про те, що зміна зазначених інтегральних термодинамічних показників відбувається відповідно до об’єктивних закономірностей, які відповідають основним газовим законам у фізиці й встановлюють попарну залежність цих показників. Висновки. Умежах опису соціуму як термодинамічної системи обґрунтовано сутність таких її інтегральних показників, як соціальна активність (сукупна соціально значуща активність окремих осіб і соціальних груп), соціальна напруженість (специфічний стан суспільної свідомості й поведінки), соціальна свобода (пов’язана з комплексом соціальних норм та механізмів їх реалізації). Констатовано, що компетентне соціальне управління має ґрунтуватися на концепції самоорганізації соціальної системи й полягати у виявленні станів-аттракторів соціуму та стимулюванні процесів об’єктивного руху до цих станів.