#05/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. FEATURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING IN THE PERIOD OF STRUCTURAL DISTRIBUTIONS IN THE AGRICULTURAL HOLDING OF UKRAINE
  (2019) КРИВЕЦЬКИЙ Ігор Ігорович; KRYVETSKYI Ihor Ihorovych
  У статті досліджено сучасні умови господарювання аграрних підприємств. Охарактеризовано значення сільського господарства для економіки України. Розраховано індекс, швидкість та інтенсивність структурних зрушень у сільському господарстві. Окреслено динаміку структурних зрушень у сільському господарстві та виявлено період найбільшого його впливу на ВДВ. Проаналізовано тенденції формування обсягів капітальних інвестицій та виробництва продукції аграрними підприємствами. Визначено витрати, що здійснюють найбільший вплив на результати діяльності сільськогосподарських підприємств. Modern business conditions in the agrarian business require enterprises to be ready and resilient in various confrontations of a rigid competitive environment, flexibility and potential for adaptation to the action of a number of external factors that can with the driving force to destroy established economic mechanisms, or in the form of "underwater currents" to carry out a weighty influence on the results of their activities.
 • Item
  РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. RETAIL IN THE INTERNET: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
  (2019) ДАНИЛО Світлана Іванівна; DANYLO Svitlana Ivanivna
  У статті досліджено проблематику розвитку інтернет-торгівлі. Охарактеризовано нормативно-правове забезпечення електронної комерції. Визначено чинники розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Проаналізовано організаційні можливості підприємств у сфері інтернет-торгівлі за видами економічної діяльності. Наголошено на інноваційному характері та важливості інвестиційної підтримки інтернет-торгівлі, що вимагає розробки механізмів підвищення довіри споживачів до підприємств, що діють за цим напрямком. Узагальнено перешкоди розвитку Інтернет-торгівлі в Україні та надано рекомендації стосовно їх подолання. E-commerce has become a new hope for the retail development of the 21st century. The progress of information and communication technologies of the latter significantly influenced all sectors of the economy, not having left out and retail. Already, one of the promising directions of human development is the creation of the Internet of Things - a comprehensive network capable of combining people, enterprises and the state through the use of information and communication facilities, first of all, the Internet. Some aspects of regulation of Internet commerce are covered in regulatory legal acts of Ukraine, as well as analytical studies devoted to this issue. At the same time, taking into account the current situation in the domestic Internet trade it is expedient to analyze the main obstacles and prospects of its development.
 • Item
  ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. ACCOUNTING AND INFORMATIONAL SUPPORT OF NON-PRODUCTION COSTS FOR MAKING MANAGERIAL DECISIONS AND EFFECTIVE AUDITING
  (2019) КОЗАЧЕНКО Анна Юріївна; KOZACHENKO Anna Yuriivna
  Статтю присвячено розгляду існуючої облікової системи підприємства, яка в поєднанні з інформаційними потоками внутрішнього та зовнішнього середовища задовольнятиме потреби користувачів стосовно обліку та аудиту невиробничих витрат з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Обґрунтовано, що крім облікової інформації (первинні документи, звітна документація у вигляді регістрів обліку та звітність) на прийняття рішень справляють вплив інформаційні потоки зовнішнього середовища: результати аудиторських перевірок; прогнозована інформація, про стан ринку; сезонна характеристика виробництва (сезонні коливання); маркетингова інформація. A prerequisite for effective management and successful operation of any enterprise is the timely provision of complete and reliable information. Moreover, the basis of economic information is the accounting information, which accounts for more than 70% of the total amount of information. As is known in the accounting system, the necessary information is provided on the most important indicators of the activities of enterprises and, of course, on non-productive costs, which account for about 20% of all expenses of the economic entity, which is essential in the strategies of competitiveness. Therefore, the issue of accounting and information support for non-production costs for the adoption of management decisions and the effective conduct of their audit are relevant.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. FEATURES OF PROMOTION OF MACHINEBUILDING ENTERPRISES PRODUCTION
  (2019) КРАВЧЕНКО Оксана Михайлівна; KRAVCHENKO Oksana Mykhailivna; ЧЕБАН Анастасія Сергіївна; CHEBAN Anastasiia Serhiivna
  Стаття присвячена дослідженню найефективніших способів просування товарів машинобудівного комплексу. Метою будь-якого підприємства є випередження конкурентів та залучення нових покупців. У галузі машинобудування продукція є специфічною, тому для неї стандартні методи просування не підходять, основні напрямки просування подібних товарів мають бути специфічними, та відповідати цільовій аудиторії потенційних споживачів. Нами були проаналізовані основні причини, що призвели до посилення конкуренції на ринку машинобудівних товарів. Проведено розрахунок вартості кожного з методів просування та виявлено їх недоліки та переваги. Обґрунтовано, що для досягнення поставлених цілей рекламної діяльності доцільно використовувати комплексний підхід. The article is devoted to the research of the most effective ways to promote the goods of the machine-building complex. The main reasons that led to the increase of competition in the market of machine-building goods were analyzed. The calculation of the cost of each of the methods of promotion and their drawbacks and advantages are revealed. It is substantiated that in order to achieve the goals of advertising activities, it is expedient to use an integrated approach.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО ТА СИСТЕМНОГО ПІДХОДІВ. MANAGEMENT OF ENTERPRISE COMPETITION POTENTIAL ON PRINCIPLES OF STRATEGIC AND SYSTEM APPROACHES
  (2019) ОЛЕЙНИКОВА Олена Олексіївна; OLEINYKOVA Olena Oleksiivna; ПАНЧЕНКО Марія Олександрівна; PANCHENKO Mariia Oleksandrivna; ЧЕРНИШОВА Аліна Сергіївна; CHERNYSHOVA Alina Serhiivna
  У статті розглянуто сутність конкурентного потенціалу підприємств. Проведено дослідження складових конкурентного потенціалу, що дають змогу підприємствам одержувати конкурентні переваги. Визначено основні риси конкурентного потенціалу і фактори впливу на його формування. Обґрунтовано необхідність управління конкурентним потенціалом підприємств на засадах стратегічного та системного підходів, що є чинником підвищення їх конкурентоспроможності. Запропоновано концептуальну схему процесу управління конкурентним потенціалом. Success with the achievement the high level of competitiveness is real at the terms of effectively built control system by an enterprise, namely management of him by competition potential. In market conditions a concept «competition potential» acquires large actuality, as one of fundamental descriptions the firmness of enterprise and his development in a prospect.
 • Item
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ. SYSTEMATIZATION OF CRITERIA FOR REWARDING ACADEMIC AND RESEARCH STAFF FOR SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS
  (2019) ЖУК Лілія Володимирівна; ZHUK Liliia Volodymyrivna
  У статті проаналізовано систему мотивування науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти, систематизовано критерії для преміювання за наукові досягнення. Запропоновано обґрунтування критеріїв та їхнє змістове наповнення. Сукупність критеріїв доповнено такими критеріями як: наукове керівництво (консультування) здобувачами наукового ступеня доктор філософії (доктор наук) з числа іноземців; комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, власником яких є заклад вищої освіти; отримання нагороди «Scopus Awards Ukraine» або «Web of Science Award Ukraine. Motivation of employees is one of the key tools to ensure the effectiveness of the organization and achieve its strategic goals. Thus, the effectiveness of scientific and scientific-technical activities in domestic higher education institutions should be considered, in particular, in terms of the need to improve the mechanisms and means of motivating academic and research staff. The purpose of the research is to systematize and develop criteria for rewarding academic and research staff of higher education institutions.
 • Item
  СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ. ESSENCE AND PECULIARITIES OF CLASSIFICATION OF MARKETING STRATEGIES
  (2019) АКУЛЮШИНА Марина Олександрівна; AKULIUSHYNA Maryna Oleksandrivna; КОБАЛЬЧИНСЬКА Євгенія Олександрівна; KOBALCHYNSKA Yevheniia Oleksandrivna; ЛОБІНЦЕВА Вікторія Валеріївна; LOBINTSEVA Viktoriia Valeriivna
  Стаття присвячена висвітленню основних поглядів сучасних економістів-дослідників на маркетингову стратегію та її роль у сучасному конкурентному середовищі. Авторами критично висвітлена та обґрунтована необхідність розробки кожного з етапів маркетингової стратегії на базі робіт науковців. Визначено важливість кожного з етапів. Також авторами зазначено, що саме ефективна маркетингова стратегія дозволить підприємству встояти на ринку в умовах несприятливого зовнішнього середовища. Таким чином, маркетингова стратегія на сьогодні є важливим та необхідним інструментом розвитку підприємств. Marketing strategies today are central to competition. In today's realities of the Ukrainian economy, every enterprise tries to maximize profits and promote effective marketing activities. That is why the article is devoted to highlighting the main views of modern economists-researchers on marketing strategy and its role in the modern competitive environment. The authors critically illuminate and substantiate the necessity of developing each of the stages of the marketing strategy based on the work of scientists.