Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Правове регулювання прав і свобод військовослужбовців у незалежній Україні. Legal regulation rights and freedoms of military personnel in the independent Ukraine (2).
  (2014) Медвідь, Людмила Петрівна; Меdved, Lyudmyla
  Розглянуто розвиток прав і свобод військовослужбовців починаючи з часу проголошення незалежності України і до сьогодні. Здійснено аналіз нормативних документів періоду становлення України як незалежної держави, що регулюють права й свободи цієї категорії осіб. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в зазначеній сфері. Рассмотрено развитие прав и свобод военнослужащих начиная с момента провозглашения независимости Украины и по сегодняшний день. Проанализированы нормативные документы этапа становления Украины как независимого государства, которые регулируют права и свободы данной категории лиц. Сформулированы предложения относительно усовершенствования законодательства. Development of rights and freedoms of servicemen, beginning from the moment of proclamation of independence of Ukraine and for today is examined in the article. The analysis of normative documents on the stage of development of Ukraine, as the independent state, that regulate rights and freedoms of servicemen is conducted. Suggestions are given in relation to the improvement of legislation that regulates rights and freedoms of servicemen.
 • Item
  Права та обов’язки аудиторів у законодавстві України. The rights and duties of auditors under the law of Ukraine
  (2014) Кінащук, Лариса Леонідівна; Kinaschuk, Larisa
  Досліджено сутність аудиторської діяльності в Україні, правовий статус аудиторів, їх завдання та функції. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності взаємовідносин аудиторів із суб’єктами господарювання – потенційними замовниками аудиту. Сформульовано основні положення щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно прав та обов’язків аудиторів. Исследованы сущность аудиторской деятельности в Украине, правовой статус аудиторов, их задачи и функции. Предложены меры по повышению эффективности взаимоотношений аудиторов с субъектами хозяйствования – потенциальными заказчиками аудита. Сформулированы основные положения по совершенствованию действующего законодательства относительно прав и обязанностей аудиторов. This paper investigates the nature of audit activity in Ukraine, the legal status of auditors, their tasks and functions. The analysis made it possible for the author to propose measures to improve the relationship with the auditor entities – potential customers audit and formulate the basic provisions for improving the existing legislation concerning the rights and duties of auditors.
 • Item
  Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель. Improvement criminal responsibility for crimes public procurement.
  (2014) Василинчук, Віктор Іванович; Сливенко, Вадим Роландович; Vasylynchuk, Viktor; Slivenko, Vadym
  Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель Обґрунтовано необхідність доповнення Кримінального кодексу України нормою, що б передбачала кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель. Обоснована необходимость дополнения Уголовного кодекса Украины нормой, которая бы предусматривала уголовную ответственность за правонарушения в сфере государственных закупок. In this article authors are ground the necessity of addition of the Criminal code of Ukraine by a new norm that would envisage criminal responsibility for offence in the field of the public purchasing.