Міжнародний досвід

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Система заборон та обмежень щодо одержання дарунків на прикладі законодавства США.The System of Prohibitions and Restrictions on the Receipt of Gifts on the Example of USA Legislation
  (2018) Рощупкін, С. В.; Roshchupkin, S.
  На прикладі США висвітлено механізм протидії корупції через систему заборон та обмежень, що наявна за кордоном, й основні вимоги федерального законодавства. Визначено субʼєктів антикорупційної політики в США й особливості їхнього службового становища. Проаналізовано досвід CША у сфері регулювання отримання дарунків як держави із федеральним устроєм. Зокрема, розглянуто порядок обмежень і заборон для посадових осіб через систему правил отримання дарунків державними службовцями. Зʼясовано, що в США відомства, Конгрес та суди мають власні правила з етики. Закон з етики в державних органах виконавчої влади 1978 року є підґрунтям, на підставі якого формулюють внутрішні правила з етики та принципи. Зазначено, що, як і в українському законодавстві, у федеральних правилах щодо обмежень подарунків державний службовець повинен визначити грошову вартість подарунка. Тільки в цьому разі особа може отримати подарунок, навіть якщо він є лише виявом загальноприйнятої гостинності. Висновки. У США діє система етичних правил і дисциплінарних норм щодо заборон та обмежень стосовно отримання дарунків, зокрема до них належать: Правила отримання подарунків, Кодекс етичної поведінки державних службовців, керівні Принципи етики поведінки посадових осіб і службовців державного апарату. Оскільки федеральне законодавство є різним для кожного штату, правила застосування обмежень щодо отримання подарунків різняться, зводяться переважно до моральних норм.The example of the United States reveals the mechanism of countering corruption through the system of prohibitions and restrictions that exists abroad, and the basic requirements of federal law. The subjects of anticorruption policy in the USA and the peculiarities of their official position are determined. The experience of the USA in the field of regulation of receiving gifts as a state with a federal system is analyzed. In particular, the order of restrictions and prohibitions for officials through the system of rules for receiving gifts by public servants is given. It has been determined that in the United States, every agency, the Congress and the US courts have their own ethical rules. The law on ethics in the executive bodies of 1978 is the basis for the formulation of its own rules of ethics and principles. It is noted that, as in Ukrainian legislation in the federal rules on gift constraints, a civil servant should determine the monetary value of the gift. Only in this case, a person can receive a gift, even if it is only a manifestation of generally accepted hospitality. It is concluded that there is a system of ethical rules and disciplinary norms in the United States regarding prohibitions and restrictions on the receipt of gifts, in particular, they are the Rules for obtaining gifts, the Code of Ethical Behavior of Civil Servants, the guiding Principles of Ethics of the Behavior of Officials and Officials of the State Apparatus. As federal law is different for each state, so the rules on restrictions in the field of receiving gifts have distinctive features in the vast majority reduced by moral standards.
 • Item
  Зарубіжний досвід правового регулювання обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.External Experience of Legal Regulation of Limitation of Legal Rights of Persons in Criminal Proceedings at Stadiates of Experience of Examination
  (2018) Зелькіна, Т. Є.; Zelkina, T.
  Метою статті є розгляд зарубіжного досвіду правового регулювання обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Методологія дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання, конкретне поєднання яких обумовлене метою й завданнями дослідження. Використання формальнологічного методу надало можливість визначити, уточнити й доповнити окремі поняття категорії, тим самим упорядкувати понятійнокатегоріальний апарат. Використано також методи формальної та змістової логіки, зокрема методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції, аналогії й узагальнення. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній висвітлено зарубіжний досвід правового регулювання обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування на сучасному етапі. Висновки та перспективи подальших досліджень. Досить поширеним у різних країнах є застосування обмежень майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування з метою забезпечення кримінального процесу, компенсації завданої шкоди та відновлення порушених прав потерпілих. Подальші наукові дослідження в цій сфері слід повʼязувати з розглядом процедурних аспектів обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування в зарубіжних країнах.The purpose of the article is to consider the foreign experience of legal regulation of limiting the property rights of individuals in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation. Research methodology. The paper uses general scientific and special-scientific methods of cognition, the concrete combination of which is determined by the purpose and objectives of the study. Using the formallogical method has allowed to define, clarify and supplement the individual concepts of the category and thus to organize the conceptual-categorical apparatus. Methods of formal and logical logic were also used, in particular methods of analysis and synthesis, deduction and induction, analogies and generalizations, and others like that. The scientific novelty of the article is due to the fact that it examines the foreign experience of legal regulation of the restriction of property rights of persons in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation at the present stage. Conclusions and perspectives of further research. In modern foreign countries there is a fairly widespread use of restrictions on the property rights of individuals in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation in order to ensure the criminal process, compensation for damage and the restoration of violated rights of victims. Further scientific research in this area should be associated with the consideration of the procedural aspects of limiting the property rights of individuals in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation in foreign countries.
 • Item
  Аналіз і характеристика міжнародно-правових документів у сфері фінансового моніторингу.Analysis of International Documents in the Field of Financial Monitoring and their Characteristics
  (2018) Гаєвський, І. М.; Haievskyi, I.
  Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ґрунтується на вимогах базових міжнародних документів у цій сфері, що формувалися й удосконалювалися у звʼязку з незворотними процесами еволюціонування фінансових систем і злочинності. Метою цієї статті є аналіз міжнародних документів, що становлять підґрунтя для національної системи фінансового моніторингу, їх характеристика, а також окреслення підходів, ключових принципів і правил, за якими здійснюють оцінювання відповідності світовим стандартам у сфері запобігання та протидії. Встановлено, що протидія відмиванню коштів як злочину, що має доволі давню історію, є одним з головних напрямів міжнародної співпраці в протидії злочинності. Визначено, що на міжнародному рівні правове підґрунтя фінансового моніторингу формують документи FATF, конвенції ООН та Ради Європи, резолюції Ради Безпеки ООН, низка директив Європейського Союзу та інші міжнародні документи. Зауважено, що рекомендації FATF є сучасним всеохопним джерелом, на підставі якого функціонують і розбудовуються системи фінансового моніторингу в усіх країнах світу. Доведено, що Методологія оцінювання рекомендацій FATF та повʼязані з нею документи є базовими в контексті глобального оцінювання рівня впровадження рекомендацій (з технічної позиції та з огляду на ефективність процесів). Україна як держава – член MONEYVAL (Комітет, що має статус спостерігача у FATF) опосередковано також бере участь у розробленні проектів документів, які приймають у FATF. Ініціатива розроблення будь-якого нового глобального документа (або зміни до нього) реалізується за умови, що це сприятиме вдосконаленню наявних процедур протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та забезпечить прозорість і чистоту фінансових систем. The system of combating money laundering, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction is based on the requirements of the basic international instruments in this area, which were formed and improved in connection with irreversible processes of evolution of financial systems and crime. The purpose of this article is to analyze international documents, which form the basis of the national system of financial monitoring, their characteristics, as well as description of approaches, key principles and rules for assessing compliance with international standards in the area of prevention and counteraction. It has been established that combating money laundering as a crime that has a fairly long history is perhaps the main focus of international cooperation in the fight against crime. It has been determined that internationally, the legal basis for financial monitoring is FATF documents, the UN Convention and the Council of Europe, UN Security Council Resolutions, a number of EU Directives and other international instruments. It is emphasized that the FATF Recommendations are a modern comprehensive source on the basis of which financial monitoring systems are operating and are being developed in all countries of the world. It is proved that the FATF Recommendations Assessment Methodology and related documents are fundamental in the context of the global assessment of the implementation level of the Recommendations (from the technical point of view and in view of the effectiveness of the processes). Ukraine, as a Member State of the MONEYVAL Committee (the FATF Observer Committee), also indirectly participates in the development of draft documents adopted by the FATF. It has been emphasized that the initiative to develop any new global document (or amendments to it) will be provided on condition that it will improve the existing anti-money laundering/terrorist financing procedures and will make financial systems more transparent.