ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВПРАВОЗНАВСТВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Новели законодавства щодо порушення персональних даних у сфері домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Innovations of Legislation on Violation of Personal Data in the Field of Domestic Violence and Gender-Based Violence
  (2020) Прус, І.М.; Prus, I.
  Метою та завданнями дослідженняє здійснення комплексного правового аналізузмін, що відбулися як у сфері нормативно-правового забезпечення реагування на домашнє насильство, так і у сфері практичного впровадження відповідних нормативних положень, розв’язання проблеми порушення персональних даних у цій сфері, виявлення недоліків законодавчих приписів цієї сфери правовідносин. Методологічну основу дослідження становлять: метод системного аналізу, діалектичний, формально-юридичний, формально-логічний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий та інші методи. Нормативна база має підґрунтям новітнє законодавство України у сфері протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, порушення персональних даних тощо. Thepurpose and objectives of the study is to conduct a comprehensive legal analysis of changes that have occurred in the field of regulatory response to domestic violence, and in the field of practical implementation of relevant regulations, the problem of personal data violations in this area, identify shortcomings in this area. Theresearchmethodologyis conditioned by the raised problems, includes, first of all, the method of system analysis, dialectical, formal-legal, formal-logical, structural-functional, comparative-legal and other methods. The normative base consists of the latest legislation of Ukraine in the field of combating domestic violence,gender-based violence, violation of personal data, etc.
 • Item
  Роль громадського контролю за виборами впротидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. Role of Public Election Control in Combating Criminal Offenses in the Electoral Legislation of Ukraine
  (2020) Саркісян, В.М.; Sarkisian, V.
  Метоюстатті є дослідження ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. Для її досягнення сформульовано такі завдання: проаналізувати наявні наукові підходи щодо кримінальних правопорушень виборчого законодавства з огляду на громадськийконтрольза виборами; обґрунтувати власну наукову позицію щодо ролі громадського контролю за виборами в протидії кримінальним правопорушенням виборчого законодавства України. The purposeof the article is to study the role of public election control in combating criminal offenses in the electoral legislation of Ukraine. To achieve it, the following tasks have been formulated: to analyze the existing scientificapproaches to criminal offenses of the election legislation in the mirror of public election control; to substantiate oneʼs own scientific position on the role of public control over elections in counteracting criminal offenses of the election legislation of Ukraine.
 • Item
  Проблеми правового регулювання відеоспостереження та інших заходів контролю за найманими працівниками. Problems of Legal Regulation of Video Surveillance and other Measures of Control over Employees
  (2020) Кравченко, І.М.; Kravchenko, I.
  На підставі аналізу норм національного та європейського законодавства, практики Європейського суду з прав людини та національної судової практики надано правову характеристику понять «приватне життя», «допустимі межі обмеження прав і свобод працівників під час здійснення роботодавцем контролю із застосуванням технічних засобів і способів за виконанням ними трудових функцій». Вивчено питання можливості нормативного закріплення поняття «приватне життя» та визначення можливих обмежень прав і свобод працівників.On the basis of analysis of norms of national and European legislation, practice of ECHR and national judicial practice, legal description of concepts «private life» is given, possible limits of limitation of rights and freedoms of workers at realization of control an employer with the use of hardwares and methods after implementation by them labour functions. The question of possibility of the normative fixing of concept «private life» and determination of possible limits of limitation of rights and freedoms of workers is studied.
 • Item
  Філософсько-правові проблеми формування права на житло в контексті інтеграції міжнародних норм права в національне законодавство. Philosophical and Legal Problems of Formation of the Right to Housing in the context of Integration International Rules of Law into National Legislation
  (2020) Комнатний, С.О.; Komnatnyi, S.
  Мета дослідження –внесення пропозицій щодо потреби розробки керівних принципів формування житлової стратегії як основного плану модернізації та практичного впровадження сучасної соціально-економічної державної житлової політики, яка має ґрунтуватисяна забезпеченні права на житло, причому з обов’язковим формуванням філософії відповідального користувача. Thepurpose of the studyis to make proposals as for the need to develop guidelines for housing strategy as the main plan for modernisation and practical implementation of modern socio-economic state housing policy, which has to be based on the right to housing, while necessarily establishing philosophy of responsible users.Methodology. The methodological tools have been selected taking into account the purpose, specifics of the subject matter and object of research, through a systematic comparative legal analysis of international housing legislation, study of the effectiveness of implemented housing policies and modeling guidelines, taking into account historical, economic and legal aspects.
 • Item
  Внутрішнє право міжнародних організацій. InternalLawofInternational Organizations
  (2020) Шпакович, О.М.; Каграманян, Д. Д.; Shpakovych, O.; Kahramanian, D.
  Мета статті полягає в аналізі наукових досліджень щодо внутрішнього права міжнародних організацій та визначенні поняття,юридичної природи, місця внутрішнього права міжнародних організацій в міжнародному праві на прикладі внутрішнього права ЮНЕСКО. Методологічну основу дослідження становлять порівняльно-правовий, системний та історичний методи наукового пізнання.The purposeof the article is to analyze existing research on the internal law of international organizations, and to define the concept, legal nature, place of internal law of international organizations in international law on the example ofthe internal law of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). The methodological basisof the study is composed of, inter alia, comparative-legal, systemic and historical methods of scientific knowledge.
 • Item
  Логіко-семантичний аспект побудови стратегій розслідування. Logical-Semantic Aspect of Building Investigation Strategies
  (2020) Гвоздік, О.І.; Hvozdik, O.
  Мета статті полягає у виявленні тих семантичних основ логіки розслідування, на базі яких можна було б визначити умови релевантного застосування різних логіко-евристичних і криміналістичних методів, а також окреслити принципову модель логічної раціоналізації підходів до побудови стратегії розслідування. Методологія. Метод порівняльного аналізу використано для виявлення джерел основних суперечностей, що простежуються в найпоширеніших методологічних підходах до розв’язання розглядуваної проблеми в сучасній літературі. На підставі методу семантичного аналізу визначено умови дієвості різних логіко-методологічних засобів у сфері слідчо-пошукової діяльності. Методи логічного моделювання, узагальнення та формалізації застосовано під час розроблення логіко-евристичних стратегій та алгоритмів оптимізації розслідування. Thepurpose of the articleconsists inrevealing of those semantic foundations of investigative logic, basing on which it could be possible to define the conditions of relevant application of different logical-heuristic and forensic methods, and also to outline a principal model of logical rationalization of approaches to investigative strategy building.Methodology. The method of comparative analysis is used for the exposure of sources of basic contradictions, traced in the most widespread methodological approaches to decision of the examined problem in modern literature. Based on the method of semantic analysis, the conditions of effectiveness of various logical and methodological tools in the field of investigative activities are determined.The methods of logical modeling, generalization and formalization are used during the elaboration of logical heuristic strategies and algorithms of investigative optimization.