Использование достижений науки и техники в экспертной деятельности

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ПІДТВЕРДЖЕННІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
  (2014) Шушко, О. О.
  Розглянуто основні складові формування податкового кредиту та податкових зобов’язань з податку на додану вартість, викладено вдосконалені методичні підходи до проведення економічної експертизи при документальному підтвердженні нарахування та сплати податку на додану вартість.Рассмотрены основные составляющие формирования налогового кредита и налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, изложены усовершенствованные методичные подходы к проведению экономической экспертизы при документальном подтверждении начисления и уплаты налога на добавленную стоимость. The main components of formation of the tax credit and tax obligations of a value addedtax are considered. Methodical approaches to carrying out economic examination at documentary confirmation of charges of a value added tax are improved.
 • Item
  ПОТРЕБА У ВИКОРИСТАННІ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛООБ’ЄМНИХ ПОЧЕРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ, ВИКОНАНИХ НЕЗВИЧНОЮ ДО ПИСЬМА (ЛІВОЮ) РУКОЮ
  (2014) Серов, В. В.
  Розглянуто питання щодо необхідності та доцільності застосування нетрадиційних методів під час дослідження малооб’ємних почеркових об’єктів, виконаних незвичною до письма (лівою) рукою, з метою отримання корисної інформації про почеркові властивості, що не піддаються аналізу традиційними методами, а також для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань.Рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности применения нетрадиционных методов при исследовании малообъемных почерковых объектов, выполненных непривычной к письму (левой) рукой, с целью получения полезной информации о почерковых свойствах, которые не поддаются анализу традиционными методами, а также для решения диагностических и идентификационных задач. The paper studies the need to apply nonstandard methods of examination of short writing made with unusual hand (left). These methods allow to detect special features that cannot be established by standard methods and also to solve diagnostic and identification problems.
 • Item
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЕНІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ
  (2014) Сакаль, А. П.
  Розглянуто особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, які вчиняють транснаціональні організовані злочинні угруповання, із застосуванням заходів міжнародного співробітництва.Рассмотрены особенности расследования преступлений в сфере оборота наркотических средств, совершаемых транснациональными организованными преступными группировками, с применением мероприятий международного сотрудничества. The paper studies special features of the international cooperation for the investigation of drug related crimes committed by the transnational organized crime gangs.
 • Item
  ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ПРИ ВЧИНЕННІ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
  (2014) Матюшкова, Т.П.; Тимошенко, А.І.
  Визначено поняття психічного насильства, яке має місце під час вчинення статевих злочинів, викладено особливості відображення слідів його застосування. Наведено рекомендації щодо доведення застосування психічного насильства при вчиненні статевих злочинів.Определено понятие психического насилия, которым сопровождаются половые преступления, изложены особенности отражения следов его применения. Приведены рекомендации по доказыванию применения психического насилия при совершении половых преступлений. The article describes the concept of mental violence, used by the delinquent in the sexual offenses. Presented the characteristics of traces reflection in the situations, when mental violence was used. The recommendations regarding the features of proving of application mental violence in the sexual offenses are given.
 • Item
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСІБ, ЗОВНІШНІСТЬ ЯКИХ БУЛО ЗМІНЕНО В РЕЗУЛЬТАТІ ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  (2014) Манько, Є.С.
  Розглянуто питання щодо можливості проведення експертизи з ідентифікації осіб, зовнішність яких було змінено в результаті пластичних операцій.Рассмотрен вопрос возможности проведения экспертизы по идентификации лиц, внешность которых была изменена в результате пластических операций.The paper studies the specific features of facial identification of the persons whose appearance has been altered by the plastic surgery.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ЗАЙНЯТТЯМ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
  (2014) Лозова, С. М.; Пчеліна, О. В.
  Висвітлено зміст діяльності слідчого щодо розслідування правопорушень, пов’язаних з незаконним гральним бізнесом; розглянуто тактичні особливості проведення окремих слідчих дій залежно від типових слідчих ситуацій.Освещено содержание деятельности следователя по расследованию правонарушений, связанных с незаконным занятием игорным бизнесом; рассмотрены тактические особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от типичных следственных ситуаций. The article highlights the content of the investigator’s activity in investigations of crimes related to the illegal gambling; considered tactical features of specific investigative actions based on common investigative situations.
 • Item
  ПРО ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИЗНАЧЕННЯМ ФІНАНСОВОЇ МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОГАШАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  (2014) Завдов’єва, І. Г.
  Досліджено особливості проведення судово-економічних експертиз, пов’язаних з визначенням фінансової можливості підприємств погашати заборгованість з виплати заробітної плати.Исследованы особенности проведения судебноэкономических экспертиз, связанных с определением финансовой возможности предприятий погашать задолженность по выплате заработной платы. The article deals with the peculiarities of forensic economic examinations of financial capacity of enterprises and organizations to discharge payroll debts.
 • Item
  ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ ОСОБИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІДЕОЗАПИСУ
  (2014) Жирко, В. В.
  Розглянуто можливості проведення слідчої дії — впізнання особи за матеріалами відеозапису. Надано практичні рекомендації щодо підготовки, проведення та використання результатів слідчої дії.Рассмотрены возможности проведения следственного действия — опознания лица по материалам видеозаписи. Приведены практические рекомендации по подготовке, проведению и использованию результатов следственного действия.The possibilities of an investigative action — the identification of a person based on the video. Imposed by practical guidance on the preparation, implementation and use of the results of the investigative action.
 • Item
  ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ЦІЙ СЛІДЧІЙ ДІЇ
  (2014) Ємець, Н. А.
  Викладено основні тактичні прийоми отримання експериментальних зразків для проведення порівняльного дослідження, визначено завдання, які вирішує спеціаліст, залучений до цієї слідчої дії.Изложены основные тактические приемы получения экспериментальных образцов для проведения сравнительного исследования, определены задачи, которые решает специалист, привлекаемый к этому следственному действию. The paper studies tactical methods of obtaining of the requested exemplars for comparison of handwriting. It outlines the main tasks of forensic examiner in the process of such obtaining.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ, У СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
  (2014) Грига, М. А.
  Розглянуто питання криміналістичного дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, у тому числі ідентифікаційного та неідентифікаційного (діагностичного, класифікаційного) характеру, визначено місце цього виду експертних досліджень у системі завдань судової експертизи.Рассмотрены вопросы криминалистического исследования подписей, выполненных с помощью технических приемов, в том числе идентификационного и неидентификационного (диагностического, классификационного) характера, определено место данного вида экспертных исследований в системе задач судебной экспертизы. In article criminalistic research of the signatures executed by means of techniques is considered, from the point of view of existence of elements of research in it identification and not identification (diagnostic, classification) character, and also the place of this type of expert researches in system of problems of judicial examinations is defined.