#08/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ. DOMESTIC AND WORLD EXPERIENCE OF CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION SYSTEMS IN ENTERPRISE MANAGEMENT
  (2018) ОВЧАРУК Вадим Володимирович; ВІВЧАР Олександра Йосипівна
  У статті розглянуто вітчизняний та світовий досвід побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами. Відзначено позитивний міжнародний досвід у сфері впровадження електронного документообігу у системах адміністрування. Ідентифіковано основні чинники сучасного розвитку таких систем в управлінні підприємс- твами. Аdministration systems in enterprise management are complex and flexible systems for supporting managerial decision-making processes. Since most of the managerial processes in the organization are interrelated, this should also be taken into account in the administration systems.
 • Item
  РОЗВИТОК ТВАРИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗРОБІТТЮ НА СЕЛІ. DEVELOPMENT OF ANIMAL INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE TO RURAL UNEMPLOYMENT
  (2018) ПАВЛЮК Микола Миколайович
  Розглянуто особливості сучасної зайнятості сільського населення. Виявлено основні проблеми використання сільського трудового потенціалу. Узагальнено основні підходи до вирішення проблеми безробіття на селі. Обґрунтована доцільність комплексного соціально- економічного розвитку сільського регіону з урахуванням його потенціалу та багатофункціональності. Features of modern employment of rural population are considered. The main problems of using rural labor potential are revealed. The main approaches to solving the unemployment problem in the village are summarized. The expediency of comprehensive socio-economic development of the rural region based on its potential and multifunctionality is substantiated.
 • Item
  ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: КОМУНІКАЦІЯ ЯК БАЗИС ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ. GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTING PRINCIPLES: COMMUNICATION AS A BASIS OF EFFICIENT BUSINESS
  (2018) ШИГУН Марія Михайлівна; ОСТАП’ЮК Наталія Анатоліївна
  Стаття підкреслює важливість запровадження в діяльність сучасного підприємства Глобальних принципів управлінського обліку (ГПУО), які дозволяють вийти на якісно новий рівень ефективності бізнесу за рахунок використання фінансових і нефінансових даних, інтегрованих на базі підсистеми управлінського обліку. Recent researches by reputable professional organizations indicate a fundamental changes in the content and role of the financial profession in business management and the status of accountants in the management hierarchy of organizations. Experts are claiming that now the finance is embedding itself across the business.
 • Item
  АНАЛІЗ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ. THE ANALYSIS OF REVENUE BASE OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE
  (2018) ДАХНОВА Олена Євгенівна; ГРЕЗНОВА Жанна Валеріївна
  У статті проаналізовано дохідну базу місцевих бюджетів України за період 2015-2017 рр.. Зокрема, розраховані показники, що відображають динаміку і структуру доходів місцевих бюджетів. Результати дослідження свідчать про суттєве зростання дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок змін у структурі доходної частини місцевих бюджетів, насамперед через зростання частки податкових надходжень. The revenue base of local budgets of Ukraine in period 2015-2017 are analyzes. The indicators of dynamics and structure of the revenues of local budgets of Ukraine are calculated. Incomes of revenues of local budgets for the period under study have demonstrated quite rapid growth, which is explained by the increase in tax revenues (primarily personal income tax) and inflation.
 • Item
  ДЕКРИПІТАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КАТАГЕНЕЗУ СИСТЕМИ (ТЕОРІЇ) ОБЛІКОВО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. DECREPITATION OF FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF THE SYSTEM (THEORY) CATHAGEMENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC PROVIDING
  (2018) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; ПОТИШНЯК Олена Миколаївна
  У науковій статті визначено, бухгалтерський облік виступає своєрідною функцією системи управління, що має свої особливості у організаційній структурі, змісті виконуваних завдань, способах і методах вивчення виробничо-господарських явищ. Ці особливості повинні бути враховані при забезпеченні організації бухгалтерського обліку у системі функціонально розвинутого управління. In the scientific article it is determined that accounting acts as a kind of function of the management system, which has its own peculiarities in the organizational structure, the content of the tasks performed, methods and methods of studying industrial and economic phenomena. These features should be taken into account when ensuring the organization of accounting in the system of functionally-developed management.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ. FEATURES OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR COSTS IN THE ENTERPRISE
  (2018) СЕМЕНЕЦЬ Aлiнa Oлексaндрiвнa; ВДОВЕНКО Наталія Юріївна
  У статті наведені результати аналізу трактування значення, цілей, завдань і відмінних рис різних видів обліку. Визначено роль обліку господарської діяльності в процесі управління підприємством, сформульовано його уточнене поняття. Встановлено, що від вибору методу обліку витрат і калькулювання залежить ефективність обліку господарської діяльності на підприємстві. Уточнено класифікацію методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, оцінена можливість їх застосування в будівельних підприємствах, що дозволило визначити проблеми обліку господарської діяльності. One of the reasons for the bankruptcy of construction enterprises was the lack of qualitative timely information on the costs of the enterprise, resulting in managers of construction companies can’t timely and adequately respond to changes in market conditions and reduce inefficient costs. It is necessary to have an accounting policy that would provide a clear mechanism for detecting deviations of various indicators from the planned values and determining the financial results of the structural units in the operational mode. The development of a method of accounting and cost analysis, taking into account the specifics of construction companies, is relevant and significant.