#10

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. STRATEGIC ORIENTATIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  (2020) ПОЛЕНКОВА Марина Володимирівна; POLENKOVA Maryna Volodymyrivna
  У статті охарактеризовано поняття сталого розвитку. Окреслено особливості функціонування підприємств у контексті сталого розвитку. Обґрунтовано, що сталий розвиток вимагає інтеграції економічних, соціальних та екологічних цілей підприємств, а також адаптації до системних вимог. Запропоновано стратегічні орієнтири сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку, що охоплюють ключові сфери соціально-економічного життя сільських територій. The article describes the concept of sustainable development. Peculiarities of enterprise functioning in the context of sustainable development are outlined. It is substantiated that sustainable development requires the integration of economic, social and environmental goals of enterprises, as well as adaptation to system requirements. Strategic guidelines of agricultural enterprises in the context of sustainable development are proposed, covering key areas of socio-economic life of rural areas.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. FEATURES OF THE PRICING POLICY IN THE DENTAL MARKET OF UKRAINE
  (2020) ДЕНИСЮК Олена Григорівна; DENYSIUK Olena Hryhorivna; ВЛАСЮК Олена Василівна; VLASIUK Olena Vasylivna
  У статті узагальнено основні проблеми ціноутворення на ринку стоматологічних послуг в Україні. Виокремлено характерні ознаки медичної послуги та чинники, зокрема економічні, які впливають на формування ціни на ці послуги, а також аспекти, якими керується споживач під час вибору того чи іншого медичного закладу в умовах сучасної конкуренції. Визначено цінові та нецінові фактори попиту на стоматологічні послуги. Порівняно ціни на стоматологічні послуги у приватних та державних закладах, обраховано середнє їхнє значення, а також з допомогою середньоквадратичного відхилення визначено, наскільки значущі є розбіжності в цінах на стоматологічні послуги в межах галузі. Dental care is one of the most popular and market-oriented type of care provided to the population. It is developing rapidly, offering advanced medical technologies on the market. But some issues such as market competition in the health services sector, social partnership in dental services delivery to the population are not fully considered. There are some difficulties in analyzing dental market in Ukraine due to the presence of some problems: lack of official information about amount of dental services; incomplete coverage of information about production of dental services by statistics; a large part of the market for dental services are individuals – entrepreneurs, who are not obliged to publicly information about their commercial results (much of the producers in dentistry (at least 50 %) is in the shadow sector). The aim of the article is to investigate the current state of price aspects of the market of dental services in Ukraine.
 • Item
  ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EVALUATION OF ENTERPRISE EFFICIENCY
  (2020) КОВАЛЕНКО Олександр Михайлович; KOVALENKO Oleksandr Mykhailovych; СТАНІСЛАВИК Олена В’ячеславівна; STANISLAVYK Olena Viacheslavivna
  У статті розглянуто систему оцінки ефективності діяльності підприємства, починаючи з планування та вироблення стратегії. Охарактеризований показник «економіко-технологічний рівень технології» та позначено ключові показники ефективності. Серед індикаторів і показників виділено такі: технологічна продуктивність, додана вартість, чисельність працівників, річні витрати капіталу на технологію, рівні виробничого та комерційного розвитку підприємства, індекс продуктивності праці, показники фактичної економічної та фінансової ефективності господарської діяльності підприємств. Висвітлено важливі аспекти діяльності органів контролю на підприємстві, які забезпечують діагностику процесів, координацію та контроль реалізації затверджених планів, а також оцінку ефективності діяльності підприємства. Відзначено роль системи контролінгу в підвищенні якості управлінських процесів. Виділено особливості управління ресурсними потоками. In today's market conditions, due to the emergence of new private small and large enterprises, evaluation, forecasting and planning of activities become extremely necessary, especially in markets with high competition. To do this, the company must have formed a relevant system for evaluating the effectiveness of its activities. Thus, the scheme of implementation of the diagnostics technology and, accordingly, evaluation of the enterprise efficiency is considered, which is combined with general scheme of the management cycle. The results of the implementation of this technology are used for the choice of decisions about initiation of organizational changes and modification of management models, used for the adjustment of purposes and planning the enterprise activities. The system of indicators and key indexes, and the cause- and-effect relationships between them, is developed and adjusted in accordance with the established purposes and requirements for diagnostics and, accordingly, evaluation of effectiveness of the main and auxiliary processes at the enterprise. Common problematic situations in enterprise management are situations of resource deficit and surplus due to the asynchronous nature of their flows. The resource flow management process is focused on the timely execution of the portfolio of consumer orders. When creating a controlling system at the enterprise, technologies and diagnostic tools and, accordingly, evaluating the effectiveness of its activities and managing the resource flows should be interconnected with the methods of coordination and regulation.
 • Item
  ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТ. FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL SUPPORT OF CITIZENS IN CASE OF UNEMPLOYMENT
  (2020) ПЕТРУШКА Олена Володимирівна; PETRUSHKA Olena Volodymyrivna
  Розглянуто основні моделі ринків праці та стимулювання зайнятості у світі, здійснено порівняльний аналіз організації соціальних виплат по безробіттю у розвинених країнах – США, Німеччині, Швеції та Японії. Окреслені переваги багатокомпонентної системи соціального страхування на випадок безробіття. Встановлено, що тристороннє партнерство у фінансуванні соціального забезпечення сприяє розвитку ринку праці та стимулювання зайнятості. Запропоновані заходи стосовно вдосконалення вітчизняної системи фінансового забезпечення соціального страхування на випадок безробіття з врахуванням іноземного досвіду. Unemployment, as one of the world's economic problems today, significantly affects the material, social and professional level of the working population. Payment of unemployment benefits is one of the measures of social support of citizens by the state. Such social benefits are twofold, as on the one hand they replace lost earnings, and on the other one they will be perceived by the state regulation of labor resources. Building a multi-level social insurance system enables insured persons to receive high-level social benefits, insurers to create favorable working conditions and select highly qualified workers, and insurers to regulate the labor market and reduce unemployment.
 • Item
  МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF THE COMMERCIAL ENTERPRISE
  (2020) ПОШИВАЛОВА Олена Володимирівна; POSHYVALOVA Olena Volodymyrivna
  У роботі розглянуто особливості формування бізнес-моделі торговельного підприємства на основі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення. Доведено особлива роль раціональної організації обліку під час реалізації принципів реінжинірингу в бізнес-процесах підприємства. Водночас облікові показники, що є в звітній інформації, мають бути точними, достовірними та значимими, пристосовані для передачі та розпізнавання всіма апаратними і технологічними засобами без викривлень. Побудована схема реінжинірингу обліково-аналітичного забезпечення управління запасами за цільовим призначенням. Визначено, що прогнозування перспектив розвитку підприємства на основі проведення реінжинірингу обліково-аналітичної системи дає можливість виявити кращі напрями його діяльності, оцінити нові можливості й альтернативи, що використовується при складанні балансових звітів у прогнозному оцінюванні та сприяє раціональному використанні ресурсів. The work considers the peculiarities of formulating the business model of the commercial enterprise on the basis of improvements in the accounting and analytical support. A particular role of the rational organization of accounting in the implementation of principles of re-engineering in the enterprise business processes has been proven within the scope of the presented paper. For these purposes, the accounting ratios and indicators represented in the reporting information must remain precise, reliable and relevant, adapted to transfer and identification by all hardware resources and technological means without data corruption. The paper incorporates the elaborated scheme for re-engineering of accounting and analytical support for inventory management according to the intended purposes.
 • Item
  ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS SYSTEMS PHARMACY ENTERPRISES
  (2020) ВАВІЛОВА Вікторія Валеріївна; VAVILOVA Viktoriia Valeriivna
  На основі результатів дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на формування та розвиток логістичних систем аптечних мереж розроблено методику оцінки просторово-кількісних параметрів логістичних систем аптечних мереж, яка передбачає послідовне виконання операцій на національному, регіональному та локальному рівнях та дозволяє визначити перспективні ринки для розвитку аптечної мережі (просторові характеристики логістичних систем), обрати найбільш прийнятний варіант розміщення аптечної мережі, визначити оптимальну кількість торгових точок у логістичних системах на локальних і регіональних ринках з урахуванням внутрішнього потенціалу мережі, а також розмір аптечної мережі в цілому – на національному рівні (кількісні характеристики логістичних систем аптечних мереж). he object of the research is the processes of formation of logistics systems of pharmacy chains. The important directions of their formation and development are the determination of the optimal size of the network (the number of retail outlets) and territorial distribution (location of pharmacies and pharmacy points). When solving these problems, it is necessary to take into account factors external to logistic systems: demographic, economic, social, and the like. It has been substantiated that the group of demographic factors can include the number and density of the population, the number of pensioners, the birth rate, etc. Economic factors are characterized by indicators of the level of income of the population, the volume of retail trade (including pharmacy) per capita, the intensity of competition, the development of transport infrastructure, etc. The main social factors influencing the formation and development of logistics systems of pharmacy chains are the standard of living of the population, employment of the able-bodied population, the number of medical and preventive institutions in the territory covered by the pharmacy network.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ. RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR IN ENVIRONMENTAL MARKETING
  (2020) ГАЦЬКА Людмила Павлівна; HATSKA Liudmyla Pavlivna
  У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до формування моделі поведінки споживача екологічних товарів та послуг. Розглянуто особливості маркетингових стратегій залучення різних груп «зелених» споживачів та основні інструменти екологічного спрямування структури споживання, до яких віднесено екомаркування, екобрендинг, інформаційне спрямування споживачів на сталі продукти, редагування вибору споживачів та «підштовхування» (nudge). Зроблено висновок, що типологія споживачів ринку екологічних товарів і послуг та застосування специфічних інструментів екологічного маркетингу для цільових груп сприятиме спрямуванню споживчого попиту на сталі продукти та стимулюватиме розвиток екологічного підприємництва. The relevance of the research topic is determined by the prospects of Ukraine's accession to the European Green Course and the resulting need to intensify efforts to form and constantly increase demand for environmental goods and services. A significant role in this issue is given to environmental marketing, namely – the study of consumer behavior of environmental goods and services, environmental market segmentation, selection of target groups and development of marketing strategies for each of them. Much attention is paid to these issues in our work.