#12/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В ХОДІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. PROVIDING THE CONFIDENTIALITY REQUIREMENTS IN THE COURSE OF THE AUDIT OF COMPLIANCE WITH THE ENTERPRISE’S CONTINUITY PRINCIPLE
  (2019) СЕЛІЩЕВ Сергій Вячеславович
  У статті досліджено та систематизовано вимоги до збереження конфіденційності під час проведення перевірки дотримання принципу безперервності діяльності управлінським персоналом компанії у ході підготовки фінансової звітності. Проведено дослідження та подальшу розробку складових системи забезпечення якості аудиту, зокрема, у контексті забезпечення дотримання принципу конфіденційності. Окрему увагу приділено особливостям інформаційної бази аудиторських доказів, стосовно ідентифікації ключових фінансових показників та пов’язаних з ними ризиків несанкціонованого розповсюдження інформації. The article investigates and systematizes the requirements for maintaining confidentiality in carrying out the audit of compliance with the principle of continuity of activity by the management personnel of the company during the preparation of financial statements. The components of the audit quality assurance system have been researched and further developed, in particular in the context of ensuring confidentiality. Particular attention has been paid to the specifics of the audit evidence database, to the identification of key financial indicators and the associated risks of unauthorized disclosure.
 • Item
  REALITIES OF UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE WAY TO SMARTIZATION. РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ШЛЯХУ ДО СМАРТИЗАЦІЇ
  (2019) БАШИНСЬКА Ірина Олександрівна; BASHYNSKA Iryna Oleksandrivna
  The onset of the Fourth Industrial Revolution is already affecting all processes of humanity, in all spheres, at all levels. The industry is the driving force behind sustainable development. However, with technological advances in a few years, a completely new era will emerge that will change significant business processes, introduce new business models, use scarce resources and economically adapted products. Ukrainian enterprises do not stand aside from this process, but they do little to investigate the extent to which Ukrainian enterprises are ready for FIRs to emerge. Настання Четвертої промислової революцію вже впливає на усі процеси людства, в усіх сферах, на усіх рівнях. Промисловість є рушійною силою сталого розвитку. Однак із технологічним прогресом за кілька років настане зовсім нова ера, яка змінить значні бізнес-процеси, запровадить нові бізнес-моделі, використає дефіцитні ресурси та економічно адаптовану продукцію. Українські підприємства не стоять осторонь цього процесу, але наразі мало досліджень, наскільки українські підприємства готові до виникнення ПДЧ.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД. MANAGEMENT OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: SINERGISTICAL APPROACH
  (2019) ПЕТРЕНКО Людмила Миколаївна; PETRENKO Liudmyla Mykolaivna; ІВАНОВА Лариса Іванівна; IVANOVA Larysa Ivanivna
  Статтю присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню основних засад та принципів управління економічною безпекою підприємства на основі синергетичного підходу. У роботі з’ясовано, що синергетичне управління економічною безпекою підприємства ґрунтується на принципах зворотного зв’язку та самоорганізації, сформульовано постановку задачі синергетичного синтезу нелінійних систем управління економічною безпекою. Проведене дослідження надає можливість подальшої розбудови теорії безпеки на засадах сучасної синергетичної парадигми. One of main problems of modern society there is complex safety of the difficult systems of different nature. Today the problems of creation of the difficult nonlinear dynamic reliable systems go out on the first plan. It stipulates exceptional theoretical and practical meaningfulness of the use of methods of synergetics in a management the systems. An improvement of the existent theoretical and methodological going is near organization of control system by economic security of enterprise from position of sinergistical approach.
 • Item
  КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ. COMMUNICATION PROCESSES IN SYSTEM MANAGEMENT
  (2019) ПАНЧЕНКО Марія Олександрівна; PANCHENKO Mariia Oleksandrivna; ОЛЕЙНИКОВА Олена Олексіївна; OLEINYKOVA Olena Oleksiivna; ІВАНОВ Станіслав Ігорович; IVANOV Stanislav Ihorovych
  Статтю присвячено дослідженню здібностей організаційних комунікацій, що виділяються в якості значимого компонента стратегічного потенціалу організації. Виділено дві групи здібностей організаційних комунікацій, що є самостійними напрямами стратегічного розвитку організаційних комунікацій. Визначено критерійну основу виміру здібностей організаційних комунікацій, що забезпечують вступ ресурсів в організацію. Визначено здібності організаційних комунікацій, що підтримують організаційні зміни. Обґрунтовано застосування мережевого аналізу в якості детермінанти дослідження комунікацій відносно організаційних змін. The paper examines organizational communication capacities that are studies as a signifi cant component of organization strategic potential.
 • Item
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. THEORETICAL ASPECTS OF THE CONTROLLING OVER AN ENTERPRISE’S FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY
  (2019) ГЕРМАН Римма Сергіївна; HERMAN Rymma Serhiivna; ДІДЕНКО Юлія Юріївна; DIDENKO Yuliia Yuriivna
  У ринковій економіці система контролю розглядається як важливий інструмент для успішного ведення діяльності суб’єкта господарювання. У статті проаналізовано сучасні визначення поняття контролю, за різними ключовими ознаками, окреслено їх особливості. За результатами проведеного дослідження визначено необхідність розгляду контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства як особливе поняття у сфері наукових знань, яким повинен відповідати метод дослідження її специфічного предмету. Узагальнення та систематизація теоретичних засад із цієї проблематики має практичну цінність та сприятиме окресленню основних шляхів щодо удосконалення та формування ефективної системи контролю. . In a market economy, the control system is considered as an important tool for the successful activity of an enterprise. That is why the analysis of modern definitions of the “control” concept based on various key features together with the identification of their peculiarities is especially important and will help to identify the main ways to establish and to improve an effective controlling system.
 • Item
  ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPETITIVENESS: THE MODERN PARADIGM. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА
  (2019) ПРЯМУХІНА Наталія Валентинівна; PRIAMUKHINA Nataliia Valentynivna
  The article deals with the features of ecological and economic competitiveness at different levels of its realization. During the research the main levels of ecological and economic competitiveness were distinguished: national, regional and enterprise level. The main paradox was the justification that international ecological and economic competitiveness is realized through appropriate cooperation. At the same time, those countries that are involved in the projects later have the opportunity to implement them much more effectively, using the experience and resources of the already established international financial environmental funds. У статті розглянуто особливості еколого-економічної конкурентоспроможності за різними рівнями її реалізації. Виокремлено рівні екологічної та економічної конкурентоспроможності: національний, регіональний та підприємницький й обґрунтовано, що міжнародна екологічна та економічна конкурентоспроможність реалізується за допомогою відповідної співпраці. Дослідження еколого-економічної конкурентоспроможності свідчить про розмежування конкурентних переваг всіх учасників економічних відносин.
 • Item
  ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІННОВАЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ. ECONOMIC CONTENT OF INNOVATION AS AN OBJECT OF ANALYSIS AND AUDIT
  (2019) ПАЦАРНЮК Олексій Васильович; PATSARNIUK Oleksii Vasylovych
  У статті розглянуто сучасні погляди науковців на сутність поняття «інновація» та взаємозв`язок з економічним розвитком. Піднято питання нормативно-правого регулювання новацій та інноваційної діяльності а також їх підходів та оцінки на рівні суб’єктів господарювання. Окрему увагу приділено питанню залежності зміни рівня прибутку підприємства після запровадження інновацій і тому, які чинники можуть на це впливати. Запропоновано авторський підхід до змісту інновацій як об’єкта аналізу та аудиту, а також поетапне бачення інноваційного процесу. Recently, the transition from a low-tech resource to a high-tech innovation economy is gaining momentum. The analysis of the current situation regarding innovation activity in Ukraine, presented in the approved decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 10, 2019 No. 526-p "Strategies for development of the sphere of innovation activity for the period up to 2030", indicates the presence of a number of problems at all stages of transformation of the idea into innovative products. The problems that are supposed to be solved through the implementation of the said Strategy are complex and include legal, financial, economic, educational, social, communication and other aspects. One of the important tasks is to increase the share of innovative enterprises in the total number of enterprises, which should be at least 30 percent, while in 2017 they accounted for only 16.2 percent. Given the importance of evaluation and analysis of innovation at all stages of their implementation, it is necessary to examine the economic content of innovation.
 • Item
  ОПЕРАТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛОСТНОГО АНАЛИЗА В ПРЕДЕЛАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗВИТЫХ ДОКТРИН СТРАТЕГИЧЕСКОГО КООРДИНИРОВАНИЯ ТИПОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ. FUNCTIONAL INDEPENDENCE OF A PLANNED ECONOMIC ANALYSIS AND ASSESSMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF A SPECIAL SUBSYSTEM OF FUNCTIONALLY DEVELOPED SYSTEMS OF STRATEGIC CONTROL OF SPECIAL PURPOSES BY ENTERPRISES
  (2019) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; TKACHENKO Serhii Anatoliiovych; ТКАЧЕНКО В’ячеслав Анатолійович; TKACHENKO Viacheslav Anatoliiovych; ТКАЧЕНКО Світлана Вікторівна; TKACHENKO Svitlana Viktorivna
  Докорінне покращення організації інтегрованого економічного аналізу та оцінки у зазначених ланках виробництва може бути досягнуто, як свідчить наявний практичний досвід, за умови усунення істотного недоліку діючих і проектованих функціонально розвинутих систем стратегічного управління спеціального призначення шляхом створення та розвитку у них самостійної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних, у рамках якої можна було б забезпечити комплексне функціональне розвинення цієї найважливішої функції управління. A radical improvement in the organization of integrated economic analysis and evaluation in these production units can be achieved, as evidenced by practical experience, provided that a significant shortage of existing and designed functionally developed special purpose strategic management systems is eliminated by creating and developing in them an independent subsystem of analytical processing of technical and technical processing information that could provide integrated functional development of this critical function government.