Використання досягнень науки та техніки в експертній діяльності

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ РУК
  (2018) Миронова, К. О.
  Розглянуто етапи розвитку класифікації слідів-відображення людини, висвітлено проблемні питання, що виникають на кожному з цих етапів, представлено сучасний по- гляд на дослідження механізму утворення слідів. Рассмотрены этапы развития классификации следов-отражения человека, осве- щены проблемные вопросы, возникающие на каждом из этих этапов, представлен со- временный взгляд на исследования механизма образования следов. The stages of the development of the classification of human traces and reflections are considered, the problematic issues arising at each of these stages are highlighted, the modern view of the investigation of the mechanism of trace formation.
 • Item
  ЩОДО УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УМИСНИМ ЗНИЩЕННЯМ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯМ МАЙНА ШЛЯХОМ ВИБУХУ
  (2018) Нечеснюк, М. В.
  Висвітлено окремі питання застосування спеціальних знань під час розслідування умисного знищення або пошкодження чужого майна шляхом вибуху. Акцентовано увагу на ролі і місці спеціалістів під час огляду місця події при розслідуванні зазначених зло- чинів. Виокремлено ключові причини неналежного рівня надання допомоги спеціалістів під час проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. Освещены отдельные вопросы применения специальных знаний при расследо- вании умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем взрыва. Акцентировано внимание на роли и месте специалистов при осмотре места происше- ствия при расследовании указанных преступлений. Выделены ключевые причины не- надлежащего уровня предоставления помощи специалистов при проведении соответ- ствующих следственных (разыскных) действий. The scientific article covers separate issues of application of special knowledge in the investigation of intentional destruction or damage to another’s property by explosion. Attention is paid to the role and place of specialists during the review of the place of the event in the investigation of these crimes. The key causes of the inadequate level of assistance to specialists during the conduct of investigatory (search) investigations are highlighted.
 • Item
  ПРОТИДІЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ
  (2018) Семеніхін, М. В.; Качурін, С. Г.
  Досліджено науково-практичний аспект наявних теоретичних і практичних проблем з тактики проведення судово-почеркознавчої експертизи та отримання зразків почерку та підписів в умовах протидії осіб, яких перевіряють. Исследован научно-практический аспект существующих теоретических и практи- ческих проблем по тактике проведения судебно-почерковедческой экспертизы и по- лучения образцов почерка и подписей в условиях противодействия проверяемых лиц. In the scientific and practical aspect, a complex of existing theoretical and practical problems on the tactics of forensic handwriting examination and selection of experimental samples of handwriting and signatures under the conditions of counteraction of the audited persons was investigated.
 • Item
  СУДОВО-МЕДИЧНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ УРАЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАТРОНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  (2018) О. І., Ізотов
  Розглянуто криміналістичні та судово-медичні аспекти розпізнавання ознак ура- ження при використанні патронів спеціального призначення для стрілецької зброї з ме- тою використання їх під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Висвітлено конструктивні особливості будови найпоширеніших патронів спеціального призначення та характерні для таких конструкцій сліди, які вони залишають під час ура- ження різних перешкод. Рассмотрены криминалистические и судебно-медицинские аспекты распознава- ния признаков поражения при использовании патронов специального назначения для стрелкового оружия с целью использования их при раскрытии и расследовании кри- миналистических правонарушений. Освещены конструктивные особенности строения наиболее распространенных патронов специального назначения и характерные для таких конструкций следы, которые они оставляют при поражении различных препят- ствий. The medical and forensic aspects of recognizing signs of cartridges for small arms of special purpose are considered for the purpose of using in the specific sphere of disclosure and investigation of criminal offenses. The structural features of the structure of the most common special-purpose ammunition and the traces characteristic of such structures that they leave in the event of the defeat of various obstacles are highlighted.
 • Item
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
  (2018) Сокиран, Ф. М.
  Розглянуто окремі питання використання психологічного впливу під час прова- дження досудового розслідування. Рассмотрены отдельные вопросы использования психологического воздействия при производстве досудебного расследования. Ключевые слова: , тактический прием, следственная хи- трость, досудебное расследование. Particular questions about using the psychological pressure during the prejudicial investigation procedure.
 • Item
  МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗСІЯНОГО КОРПУСКУЛЯРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬ ТА ГІЛЬЗ У «ПОЛЬОВИХ» І ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
  (2018) Кофанов, А. В.
  Розглянуто деякі аспекти застосування методу реєстрації розсіяного корпускуляр- ного випромінювання під час проведення попередніх досліджень стріляних снарядів та гільз з вогнепальної зброї в «польових» і лабораторних умовах. Наведено наочні розра- хунки (таблиці), які застосовують під час використання зазначеного методу, сформу- льовано можливості, особливості та переваги використання зазначеного методу. Роз- глянуто передумови та історіографію створення приладу «КОРІД». Рассмотрены некоторые аспекты применения метода регистрации рассеянного корпускулярного излучения при проведении предварительных исследований стре- ляных снарядов и гильз из огнестрельного оружия в «полевых» и лабораторных ус- ловиях. Приведены наглядные расчеты (таблицы), применяемые при использовании указанного метода, сформулированы возможности, особенности и преимущества использования данного метода. Рассмотрены предпосылки историография создания устройства «КОРИД». The article discusses some aspects of the method of corpuscular radiation scattered in the preliminary studies bagged shells and spent cartridges from firearms in the field and other conditions. We consider the historiography and conditions of creating devices «КORID». Illustrative calculations are presented (tables) that apply when using the above mentioned method. Summarized as possible, especially that the benefits of using the above method.
 • Item
  ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ПАСПОРТНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬ ПРАВО ІНОЗЕМЦЯМ НА ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ, ТА ХАРАКТЕРНІ СПОСОБИ ЇХ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
  (2018) Чередніченко, Д. К.; Ананьїн, О. В.
  Розглянуто елементи захисту сучасних паспортних документів, які використовують у різних країнах Європейського Союзу і які надають право іноземцям на перетинання державного кордону України, та характерні способи їх підробок, виявлені Державною прикордонною службою України упродовж 2017 року. Рассмотрены элементы защиты современных паспортных документов, которые используются в разных странах Европейского Союза и которые дают право иностран- цам на пересечение государственной границы Украины, и характерные способы их по- дделок, выявленные Государственной пограничной службой Украины на протяжении 2017 года. The security elements of modern passport documents, which are used in the different countries of European Union and characteristic methods of their imitations, which were found out State border guard service of Ukraine during 2017 year, are considered. Materials of the article touch expert practice in relation to researching of passport documents, which give a right foreigners on crossing of state border of Ukraine.
 • Item
  ДОКАЗУВАННЯ ВИНИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ ПОКАРАННЯ
  (2018) Волобуєв, А. Ф.
  Висвітлено проблемні аспекти доказування вини водіїв транспортних засобів під час розслідування дорожньо-транспортних пригод у типових ситуаціях, проаналізова- но механізми ДТП у поєднанні з аналізом положень правил дорожнього руху, які най- частіше порушують водії, що призводить до настання суспільно-небезпечних наслідків. Виокремлено взаємопов’язані часові фази в механізмі ДТП, які використовують не лише слідчі, а й експерти під час проведення експертизи в межах кримінальних проваджень, пов’язаних з ДТП. Освещены проблемные аспекты доказывания вины водителей транспортных средств при расследовании дорожно-транспортных происшествий в типичных ситуа- циях, проанализированы механизмы ДТП в сочетании с анализом положений правил дорожного движения, которые чаще всего нарушаются водителями, что приводит к на- ступлению общественно опасных последствий. Выделены взаимосвязанные времен- ные фазы в механизме ДТП, используемые как следователями, так и экспертами при проведении экспертизы в пределах уголовных производств, связанных с ДТП. The problematic aspects of proving drivers’ guilty of vehicles in the investigation of road accidents in typical situations are highlighted. Analysis of the mechanism of the accident combined with the analysis of traffic regulations, which are often violated by drivers, which leads to the onset of socially dangerous consequences. Interrelated time phases in the mechanism of a road traffic accident, which are used both by investigators and experts during performing expertizes in cases connected with road traffic accidents, have been distinguished.