Том 35 (№1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  ГЕНЕРАЛ-МАЙОР М. О. КОЗЛОВ – ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ А. БЕРТІЛЬЙОНА: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ (ДО 170-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) eneral-Major N. Kozlov, one of the founders of A. Bertillon's anthropometric system: unknown biography pages (to the 170th anniversary from birthday)
  (2021) Чисніков, В. М.; Chisnikov, V.
  У статті на основі раніше невідомих архівних матеріалів, а також опублікованих праць з історії криміналістики розглянуто життєвий шлях і творча діяльність генерал-майора інженерних військ Миколи Олександровича Козлова (1851 г. – після 1906 г.) – одного з основоположників антропометрії в Російській імперії, першого завідувача першої в Росії С.-Петербурзької антропометричної станції (бюро), автора першого Короткого керівництва для антропометричних вимірювань з метою визначення рецидивістів, складеного за системою Бертільйона (1891), автора винаходів у галузі повітроплавання і повітряного фотографування. У контексті діяльності М. О. Козлова засвідчено значущість внеску українських судових медиків М. О. Оболонського та Е. Ф. Белліна в становлення антропометричної системи ідентифікації, а також начальника Київської сискної частини Г. М. Рудого у створення першого на території України поліцейського антропометричного кабінету. В статье на основе ранее неизвестных архивных материалов, а также опубликованных работ по истории криминалистики рассматривается жизненный путь и творческая деятельность генерал-майора инженерных войск Николая Александровича Козлова (1851 г. – после 1906 г.) – одного из основоположников антропометрии в Российской империи, первого заведующего первой в России С.-Петербургской антропометрической станции (бюро), автора первого «Краткого руководства для антропометрических измерений с целью определения рецидивистов, составленное по системе Бертильона» (1891), автора изобретений в области воздухоплавания и воздушного фотографирования. В контексте деятельности Н. А. Козлова показана значимость вклада украинских судебных медиков Н. А. Оболонского и Э. Ф. Беллина в становление антропометрической системы идентификации, а также начальника Киевской сыскной части Г. М. Рудого в создание первого на территории Украины полицейского антропометрического кабинета.Based on previously unknown archival materials, as well as published works on the history of forensic science, the life path and creative activity of Major General of the Engineering Troops Nikolai Kozlov (1851 – after 1906), one of the founders of anthropometry in the Russian Empire, the first the head of the first in Russia St. Petersburg anthropometric station (bureau), the author of the first «Brief Guide for Anthropometric Measurements in order to determine recidivists, compiled according to the Bertillon system» (1891), the author of inventions in the field of aeronautics and aerial photography. In the context of N. Kozlov's activities, the significance of the contribution of Ukrainian forensic doctors N. Obolonsky and E. Bellin to the formation of the anthropometric identification system, as well as the head of the Kiev detective unit G. Rudy in the creation of the first police anthropometric office in Ukraine, is shown.
 • Item
  Ідентифікація піпекуронію за схемою застосування аналітичних методів дослідження залежно від їхньої селективності (SWGDRUG) Pipecuronium identification according to the scheme of application of analytical methods research depending on their selectivity (SWGDRUG)
  (2021) Зелений, П. О.; Зав’ялов, О. С.; Zelenyi, P.; Zavialov, O.
  Мета статті полягає в комплексному аналізі теоретичних і практичних аспектів ідентифікації піпекуронію відповідно до схеми застосування аналітичних методів дослідження, зумовленої їхньою селективністю, та розробленні методики дослідження стандартного зразка піпекуронію фізико-хімічними методами для підтвердження аргументованості, достовірності, відтворюваності результатів його ідентифікації та достатності для підготовки науково обґрунтованого висновку судового експерта. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення дозволили проаналізувати інформаційні джерела за напрямом дослідження, а також аналітичну схему комплексу фізико-хімічних методів дослідження, рекомендовану SWGDRUG. Апробаційне аналітичне дослідження стандартного зразка піпекуронію із застосуванням методів експерименту, аналізу, порівняння, а також спеціальних фізичних, хімічних, статистичних методів дослідження дозволило апробувати комплекс фізико-хімічних методів дослідження цієї речовини й дійти висновків щодо достатності для цілей дослідження певних їх видів та окреслити напрями подальших науково-дослідних розвідок. Наукова новизна. В умовах лабораторії Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України апробовано аналітичну схему фізико-хімічних методів дослідження для ідентифікації сильнодійних та отруйних лікарських засобів, рекомендовану SWGDRUG, і запропоновано методику дослідження стандартного зразка піпекуронію фізико-хімічними методами відповідно до схеми застосування аналітичних методів дослідження, зумовленої їхньою селективністю. Цель статьи заключается в комплексном анализе теоретических и практических аспектов идентификации пипекурония согласно схеме применения аналитических методов исследования, обусловленной их селективностью и разработке методики исследования стандартного образца пипекурония физико-химическими методами для подтверждения аргументированности, достоверности, воспроизводимости результатов его идентификации и достаточности для подготовки научно обоснованного заключения судебного эксперта. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием комплекса общенаучных и специальных методов исследования. Методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения позволили проанализировать информационные источники по направлению исследования, а также аналитическую схему комплекса физико-химических методов исследования, рекомендованную SWGDRUG. Апробационное аналитическое исследование стандартного образца пипекурония с применением методов эксперимента, анализа, сравнения, а также специальных физических, химических, статистических методов исследования позволило апробировать комплекс физико-химических методов исследования этого вещества и сделать выводы относительно достаточности для целей исследования определенных их видов и наметить направления дальнейших научно-исследовательских изысканий. Научная новизна. В условиях лаборатории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины апробирована аналитическая схема физико-химических методов исследования для идентификации сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, рекомендованная SWGDRUG, и предложена методика исследования стандартного образца пипекурония физико-химическими методами в соответствии со схемой применения аналитических методов исследования, обусловленной их селективностью. The purpose of the article is to comprehensively analyze the theoretical and practical aspects of pipecuronium identification in accordance with the scheme of application of analytical research methods due to their selectivity, and to develop a method of testing a standard sample of pipecuronium by physicochemical methods to confirm substantiated expert report. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of a set of general scientific and special research methods. Methods of analysis, synthesis, comparison, generalization allowed to analyze information sources in the field of research, as well as the analytical scheme of a set of physicochemical research methods recommended by SWGDRUG. Approbational analytical study of a standard sample of pipecuronium using experimental methods, analysis, comparison, as well as special physical, chemical, statistical research methods allowed to test a set of physicochemical methods of research of this substance and draw conclusions about the suitability of certain species and outline further research. Scientific novelty. The laboratory of the State Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine tested the analytical scheme of physicochemical research methods for identification of potent and toxic drugs, recommended by SWGDRUG, and proposed a method of testing a standard sample of pipecuronium by physicochemical methods according to the scheme of analytical methods. due to their selectivity. Conclusions. The SWGDRUG recommendations on the combination of analytical methods are analyzed and the minimum requirements for their application are characterized. It was stressed that in the context of sufficiency for the identification of potent and toxic drugs, in particular heavy substances, expert laboratories, given the physicochemical properties of such substances and analytical equipment available in expert institutions of the country, must determine a combination of methods to ensure reliable results.
 • Item
  Трасологічне дослідження слідів термічного оброблення на поліетиленових виробах та ідентифікування приладів, що їх залишили, як новий різновид судової трасологічної експертизи. Trasological study of traces of heat treatment on polyethylene products and identification of devices, what left those traces as a new kind of forensic trasological examination
  (2021) Цідило, П. Я.; Tsidylo, P.
  Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності започаткування трасологічного дослідження слідів термічного оброблення на поліетиленових виробах та ідентифікування приладів, що їх залишили, як нового різновиду судової трасологічної експертизи. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням загальнологічних (загальнонаукових) та спеціальних методів пізнання. Діалектичним методом обрано об’єкт і предмет дослідження, обґрунтовано його мету та завдання; методом аналізу та узагальнення здійснено необхідні обґрунтування на основі теорії зварювання полімерних плівок; структурно-функціональним методом вивчено механізм утворення швів на плівкових матеріалах; експериментальним методом виготовлено експериментальні зразки слідів термічного оброблення; із застосуванням методу мікроскопічного дослідження вивчено сліди термічного оброблення на об’єктах дослідження та експериментальних зразках і їх структуру, за результатами якого встановлено збіжні окремі (ідентифікаційні) ознаки у слідах. Наукова новизна. Теоретично обґрунтовано, методологічно розроблено і в конкретному експертному провадженні експериментально апробовано новий різновид трасологічної експертизи. Цель статьи состоит в обосновании целесообразности развития трасологического исследования следов термической обработки на полиэтиленовых изделиях и идентификации приборов, их оставивших, как новой разновидности судебной трасологической экспертизы. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием общелогических (общенаучных) и специальных методов исследования. Диалектическим методом определены объект и предмет исследования, обоснованы его цель и задачи; методом анализа и обобщения осуществлены необходимые обоснования на основе теории сварки полимерных пленок; структурно-функциональным методом изучен механизм образования швов на пленочных материалах; экспериментальным методом изготовлены экспериментальные образцы следов термической обработки; с применением метода микроскопического исследования изучены следы термической обработки на объектах исследования и экспериментальных образцах, их структура, по результатам чего установлены совпадающие отдельные (идентификационные) признаки в следах. Научная новизна. Теоретически обоснована, методологически разработана и в конкретном экспертном производстве экспериментально апробирована новая разновидность трасологической экспертизы. The purpose of the article is to substantiate the expediency of initiating a trasological study of traces of heat treatment on polyethylene products and to identify the devices that left them as a new type of forensic trasological examination. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of general (general scientific) and special methods of cognition. The object and subject of research are chosen by the dialectical method, its purpose and tasks are substantiated; by the method of analysis and generalization the necessary substantiations on the basis of the theory of welding of polymeric films are carried out; the mechanism of formation of seams on film materials is studied by a structural-functional method; experimental methods made experimental samples of traces of heat treatment, using the method of microscopic examination studied traces of heat treatment on objects of research and experimental samples and their structure, the results of which established convergent individual (identification) features in the traces. Scientific novelty. A new type of trasological research has been theoretically substantiated, methodologically developed and experimentally tested in specific expert proceedings.
 • Item
  Особливості визначення вартості зернових культур під час судової товарознавчої експертизи.Determining the cost of grain crops during forensic commodity examination
  (2021) Тютюнник, Я. М.; Tiutiunnyk, Ja.
  Мета статті полягає у розробленні на основі комплексного аналізу теоретичних положень, нормативно-правових актів і систем технічного регулювання пропозицій і практичних рекомендації щодо визначення вартості зернових культур під час судової товарознавчої експертизи. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено комплексом загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Так, порівняльно-правовим методом досліджено основні підходи до нормативної регламентації особливостей обігу зернових культур, унормування їх якості; системно-структурним з’ясовано сутність поняття та характеристики якості зерна; методами аналізу і синтезу визначено та досліджено особливості класифікації зернових культур за різними ознаками; за допомогою методу узагальнення виокремлено й охарактеризовано чинники, які впливають на вартість зерна і на які експерт має зважати, вирішуючи завдання судової товарознавчої експертизи; аналітичні методи дозволили сформулювати висновки за результатами дослідження. Наукова новизна. Систематизовано та обґрунтовано основні особливості визначення вартості зернових культур під час судової товарознавчої експертизи в контексті застосування спеціальних знань. Класифікацію зернових культур за призначенням уточнено двома позиціями – зерно для експортування та насіння (посівний матеріал).The purpose of the article is to develop proposals and practical recommendations for determining the cost of grain crops during forensic commodity examination based on a comprehensive analysis of theoretical provisions, normative legal acts and systems of technical regulation. Methodology. The reliability of the results and conclusions is ensured through a system of general scientific and specific methods of discovery. The comparative legal method is used to investigate the main approaches to regulation of the grain crops circulation and quality; the systemic structural method is employed to determine the essence of the concept and characteristics of grain quality; the analysis and synthesis methods supported the identification and research of the features of grain crop classification by various features; the method of generalization was used to identify and characterize the factors affecting the cost of grain, which the expert must take into account for the purposes of forensic commodity assessment; and analytical methods allowed for a formulation of conclusions of the study. Scientific novelty. The main features of determining the cost of grain crops during the forensic commodity assessment in the context of the application of special knowledge are systematized and substantiated. Classification of grain crops by purpose is clarified by two positions – grain for export and seeds (sowing material). Цель статьи заключается в разработке на основе комплексного анализа теоретических положений, нормативно-правовых актов и систем технического регулирования предложений и практических рекомендаций по определению стоимости зерновых культур в ходе судебной товароведческой экспертизы. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена комплексом общенаучных и специальных методов познания. Так, сравнительно-правовым методом исследованы основные подходы к нормативной регламентации особенностей обращения зерновых культур, нормирования их качества; системно-структурным определена сущность понятия и характеристики качества зерна; методами анализа и синтеза выявлены и исследованы особенности классификации зерновых культур по разным признакам; с помощью метода обобщения выделены и охарактеризованы факторы, которые влияют на стоимость зерна и которые эксперт должен учитывать, решая задачи судебной товароведческой экспертизы; аналитические методы позволили сформулировать выводы по результатам исследования. Научная новизна. Систематизированы и обоснованы основные особенности определения стоимости зерновых культур в ходе судебной товароведческой экспертизы в контексте применения специальных знаний. Классификация зерновых культур по их назначению уточнена двумя позициями – зерно для экспорта и семена (посевной материал).
 • Item
  Особливості дослідження згаслих відбитків печаток (штампів) із використанням відеоспектрального компаратора VSC 40.Peculiarities of researching fade-out prints (stamps) using the video spectral comparator VSC 40
  (2021) Скрипник, М. М.; Skrypnik, M.; Чабан, С. М.; Chaban, S.
  Мета статті полягає у розробленні на основі аналізу теоретичних положень і практики запровадження ефективного інструментарію для розширення дослідницьких можливостей пропозицій і практичних рекомендацій щодо застосування відеоспектрального компаратора – VSC 40 під час вивчення згаслих відбитків печаток (штампів). Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням комплексу загальнонаукових методів пізнання. Завдяки емпіричним методам, таким як спостереження, опис висвітлено функціональні можливості VSC 40, а застосування широкого спектра експериментальних методів дозволило апробувати можливості відеокомпаратора для вирішення завдань судової технічної експертизи документів, зокрема дослідження згаслих відбитків печаток (штампів). Теоретичні загальнонаукові методи пізнання, зокрема аналіз, синтез, узагальнення, забезпечили процес дослідження згаслих текстів на різних його стадіях. Використання емпіричного методу порівняння дало змогу оцінити переваги досліджень із застосуванням відеокомпаратора порівняно з традиційними методами. Наукова новизна. Зроблено спробу обґрунтувати необхідність пошуку ефективного інструментарію для розширення дослідницьких можливостей під час вивчення згаслих відбитків печаток (штампів) на прикладі використання відеоспектрального компаратора – VSC 40.The purpose of the article is to develop, based on the analysis of theoretical provisions and practice, the introduction of effective tools to expand research opportunities proposals and practical recommendations for the use of video spectral comparator – VSC 40 in the study of extinguished seals (stamps). Methodology. The of the obtained results and conclusions is ensured by the application of a set of general scientific methods of cognition. Thus, thanks to empirical methods such as observation, descripti highlights functionality of VSC 40, and the use of a wide range of experimental methods allowed to test the capabilities of the video comparator to tasks of forensic technical examination of documents including the study extinguished imprints of seals (stamps). Theoretical general scientific methods of cognition, in particular analysis, synthesis, generalization, provide the process of research of extinguished texts at its various stages. The use of an empirical method of comparison made it possible to assess the advantages of research usingwith the a video spectral comparator compared to traditional methods. Scientific novelty. Made аttemptan to justify the need to find effective tools to expand research opportunities in the study of eextinguished prints of seals (stamps) on the example of using a video spectral comparator – VSC 40. Цель статьи заключается в разработке на основе анализа теоретических положений и практики внедрения эффективного инструментария для расширения исследовательских возможностей предложений и практических рекомендаций по применению видеоспектрального компаратора – VSC 40 при изучении угасших оттисков печатей (штампов). Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена применением комплекса общенаучных методов познания. Благодаря эмпирическим методам, таким как наблюдение, описание освещены функциональные возможности VSC 40, а применение широкого спектра экспериментальных методов позволило апробировать возможности видеокомпаратора для решения задач судебной технической экспертизы документов, в частности исследования угасших оттисков печатей (штампов). Теоретические общенаучные методы познания, в частности анализ, синтез, обобщение, обеспечили процесс исследования угасших текстов на различных его стадиях. Использование эмпирического метода сравнения позволило оценить преимущества исследований с применением видеокомпаратора по сравнению с традиционными методами. Научная новизна. Сделана попытка обосновать необходимость поиска эффективного инструментария для расширения исследовательских возможностей при изучении угасших оттисков печатей (штампов) на примере использования видеоспектрального компаратора – VSC 40.
 • Item
  Комплексне застосування гравіметричного і титриметричного методів аналізу під час дослідження прекурсорів у межах судової експертизи.Improvement of expert research of precursors by using gravimetric and titrimetric methods of analysis
  (2021) Коротков, І. М.; Korotkov, I.
  Мета статті – на основі теоретичних узагальнень і практики комплексного застосування гравіметричного і титриметричного методів аналізу на прикладі трикомпонентної суміші сульфатної та хлоридної кислот у водному розчині розробити методику визначення їх масової частки як необхідного і важливого етапу достовірного криміналістичного оцінювання результатів дослідження. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема, теоретичними методами (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) систематизовано матеріали, що становлять теоретичну базу дослідження, емпіричними (спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент) проведено експериментальні дослідження для з’ясування доцільності використання гравіметричного та титриметричного методів аналізу під час визначення масової частки неорганічних кислот. За допомогою спеціальних статистичного та математичного методів дослідження розраховано як масову частку складових досліджуваних сумішей, так і похибку досліджень. У цілому застосування комплексу методів дозволило дійти висновку про придатність гравіметричного і титриметричного методів аналізу для визначення вмісту неорганічних кислот у трикомпонентних сумішах. Наукова новизна. Обґрунтовано можливість комплексного застосування гравіметричного і титриметричного методів аналізу для визначення у трикомпонентній суміші масової частки двох сильних кислот (сульфатної і хлоридної) у водному розчині як необхідного і важливого етапу достовірного криміналістичного оцінювання результатів дослідження.The purpose of the article is to develop a method of determining their mass fraction as a necessary and important stage of reliable forensic evaluation of research results on the basis of theoretical generalizations and practice of complex application of gravimetric and titrimetric methods of analysis on the example of three-component mixture of sulfuric and hydrochloric acids in aqueous solution. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of general scientific and special research methods. In particular, theoretical methods (analysis, synthesis, comparison, generalization) systematized the materials that make up the theoretical basis of the study, empirical (observation, measurement, comparison, experiment) conducted experimental studies to determine the feasibility of using gravimetric and titrimetric methods of analysis in determining mass particles of inorganic acids. With the help of special statistical and mathematical research methods, both the mass fraction of the components of the studied mixtures and the research error were calculated. In general, the use of a set of methods allowed us to conclude that the gravimetric and titrimetric methods of analysis for determining the content of inorganic acids in ternary mixtures. Цель статьи – на основе теоретических обобщений и практики комплексного применения гравиметрического и титриметрического методов анализа на примере трехкомпонентной смеси серной и соляной кислот в водном растворе разработать методику определения их массовой доли как необходимого и важного этапа достоверной криминалистической оценки результатов исследования. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием общенаучных и специальных методов исследования. В частности, теоретическими методами (анализ, синтез, сравнение, обобщение) систематизированы материалы, составляющие теоретическую базу исследования, эмпирическими (наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент) проведены экспериментальные исследования для выяснения целесообразности использования гравиметрического и титриметрического методов анализа при определении массовой доли неорганических кислот. С помощью специальных статистического и математического методов исследования рассчитаны как массовая доля составляющих исследуемой смеси, так и погрешность исследований. В целом применение комплекса методов позволило сделать вывод о пригодности гравиметрического и титриметрического методов анализа для определения содержания неорганических кислот в трехкомпонентных смесях. Научная новизна. Обоснована возможность комплексного применения гравиметрического и титриметрического методов анализа для определения в трехкомпонентной смеси массовой доли двух сильных кислот (серной и соляной) в водном растворе как необходимого и важного этапа достоверной криминалистической оценки результатов исследования.
 • Item
  Забезпечення участі спеціаліста-криміналіста в кримінальному судочинстві на стадії досудового розслідування: процесуальні та організаційні аспекти. Ensuring the participation of a criminalist specialist in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation: procedural and organizational aspects
  (2021) Крапівцев, О. О.; Krapivсev, O.
  The purpose of the article is to develop theoretical provisions and scientific substantiation in the procedural and organizational context of practical recommendations for ensuring the participation of a criminalist in criminal proceedings at the stage of preliminary investigation. Methodology. The reliability of the results and conclusions obtained is ensured by the use of general scientific and special methods of scientific knowledge. In particular, the analysis, synthesis, generalization made it possible to study in detail the regulatory framework regarding the direction of research, the method of scientific abstraction contributed to the formulation of a position regarding the content of the activity of a specialist in the use of special knowledge and technical and forensic tools, the expediency of amending the legislation of Ukraine regarding the delimitation of the concepts of «specialist» аnd «forensic specialist». Scientific novelty. The necessity at the legislative level to distinguish between the concepts of «specialist» and «specialistcriminalist», to define the tasks, functions and competencies of a specialist-criminalist as a participant in criminal proceedings, whose activities are carried out under the guidance and control of an investigator. At the same time, provide for the development of a mechanism for regulating the activities of a forensic specialist aimed at increasing professional motivation for the effectiveness of the use of special knowledge and skills, proper technical and forensic support of criminal proceedings and a procedure for checking the level of professional knowledge and practical skills in order to periodically confirm the qualifications of a «forensic specialist». Целью статьи является разработка теоретических положений и научное обоснование в процессуальном и организационном контексте практических рекомендаций по обеспечению участия специалиста-криминалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена применением общенаучных и специальных методов научного познания. В частности, анализ, синтез, обобщение позволили подробно изучить нормативную базу относительно направления исследования, метод научной абстракции способствовал формулированию позиции относительно содержания деятельности специалиста-криминалиста по применению специальных знаний и технико-криминалистических средств, целесообразности внесения изменений в законодательство Украины относительно разграничения понятий «специалист» и «специалист-криминалист». Научная новизна. Обоснована необходимость на законодательном уровне разграничить понятия «специалист» и «специалист-криминалист», определить задачи, функции и полномочия, компетенции специалиста-криминалиста как участника уголовного судопроизводства, деятельность которого осуществляется под руководством и контролем следователя. При этом предусмотреть разработку механизма регулирования деятельности специалиста-криминалиста, направленной на повышение профессиональной мотивации результативности использования специальных знаний и навыков, надлежащего технико-криминалистического сопровождения уголовного производства и процедуры проверки уровня профессиональных знаний и практических навыков в целях периодического подтверждения квалификации «специалист-криминалист». Метою статті є розроблення теоретичних положень і наукове обґрунтування в процесуальному та організаційному контексті практичних рекомендацій щодо забезпечення участі спеціаліста-криміналіста в кримінальному судочинстві на стадії досудового розслідування. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема, аналіз, синтез, узагальнення дозволили докладно вивчити нормативну базу щодо напряму дослідження. Метод наукової абстракції сприяв формулюванню позиції щодо змісту діяльності спеціаліста-криміналіста із застосування спеціальних знань і техніко-криміналістичних засобів, доцільності внесення змін до законодавства України щодо розмежування понять «спеціаліст» і «спеціаліст-криміналіст». Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні розмежувати поняття «спеціаліст» і «спеціаліст-криміналіст», окреслити завдання, визначити функції і повноваження, компетенції спеціаліста-криміналіста як учасника кримінального провадження, діяльність якого здійснюється під керівництвом і контролем слідчого. При цьому передбачити розроблення механізму регулювання діяльності спеціаліста-криміналіста, спрямованої на підвищення професійної мотивації результативності використання спеціальних знань і навичок, належного техніко-криміналістичного супроводження кримінального провадження і процедури перевірки рівня фахових знань та практичних навичок із метою періодичного підтвердження кваліфікації «спеціаліст-криміналіст».
 • Item
  Розмежування понять «додрукування» і «технічний монтаж» на сучасному етапі розвитку судової технічної експертизи документів. Differentiation of the concept of «additional printing» and «technical montage» in the technical examination of documents
  (2021) Пелюшок, В. Г.; Peliushok, V.
  Мета статті полягає в удосконаленні теоретичних засад і розширенні методичної бази криміналістичного дослідження документів при встановленні факту додрукування і технічного монтажу документів. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням низки методів наукового пізнання. Так, за допомогою методів аналізу, синтезу, узагальнення та прогнозування сформульовано сучасні визначення таких видів підроблення документів, як технічний монтаж і додруковування, окреслено їх ознаки. Комплексним системним підходом засвідчено можливість позитивного вирішення питання, пов’язаного з дослідженням підроблених документів. Наукова новизна. У контексті криміналістичного дослідження документів уточнено дефініцію «додрукування», сформульовано криміналістичне визначення поняття «технічний монтаж документів», класифіковано основні способи виготовлення документів шляхом технічного монтажу.The purpose of the article is to improve the theoretical foundations and expand the methodological basis of forensic research of documents in establishing the fact of printing and technical installation of documents. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the application of a number of methods of scientific knowledge. Thus, with the help of methods of analysis, synthesis, generalization and forecasting, modern definitions of such types of forgery of documents as technical editing and reprinting are formulated, their features are determined. A comprehensive systematic approach demonstrates the possibility of a positive solution to the issue related to the study of forged documents. Scientific novelty. In the context of forensic examination of documents, the definition of «reprinting» is clarified, the forensic definition of the term «technical editing of documents» is formulated, the main methods of making documents by technical editing are classified. Цель статьи заключается в совершенствовании теоретических основ и расширении методической базы криминалистического исследования документов при установлении факта допечатки и технического монтажа документов. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена применением ряда методов научного познания. Так, с помощью методов анализа, синтеза, обобщения и прогнозирования сформулированы современные определения таких видов подделки документов, как технический монтаж и допечатка, определены их признаки. Комплексным системным подходом подтверждена возможность положительного решения вопроса, связанного с исследованием поддельных документов. Научная новизна. В контексте криминалистического исследования документов уточнена дефиниция «допечатка», сформулировано криминалистическое определение понятия «технический монтаж документов», классифицированы основные способы изготовления документов путем технического монтажа.
 • Item
  Правомірність рецензування висновку експерта в судовому процесі.A legality of peer review of forensic experts report in a judicial process
  (2021) Лук’янчук, О. І.; Lukіanchuk, О.
  Мета статті – науково обґрунтувати теоретичні засади правового регулювання інституту рецензування висновків судового експерта, а також правомірність подання рецензії на висновок експерта в межах розгляду справи в суді. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено сукупністю методів загальнонаукового і конкретно-наукового рівнів. Зокрема, з позиції матеріалістичної діалектики розглянуто юридичну природу висновку судового експерта як процесуального джерела доказів. Із застосуванням методів формальної логіки (аналіз, синтез, аналогія, індукція та дедукція) визначено правовий статус рецензії в судово-експертній діяльності. Застосуванням порівняльно-правового методу, аналогії на практичних прикладах засвідчено помилковість сприйняття процедури рецензування висновків експерта учасниками процесу. Наукова новизна. Уперше запропоновано дефініцію процедури рецензування в контексті судово-експертної діяльності. Окреслено виключні обставини, за яких проводиться рецензування висновків судового експерта, обґрунтовано неприпустимість поширення практики «оскарження» висновку судового експерта через замовлення рецензії на нього.The purpose of the article is to substantiate scientifically the theoretical basics of the legal regulation of a peer reviewing institution of forensic expert report and a legality of giving peer review for forensic opinion as part of the court case consideration. Methodology. A validity of obtained results and conclusions had been ensured by totality of methods at general scientific and specific scientific levels. In particular, in terms of materialistic dialectic a legal nature of forensic expert report as procedural source of evidence had been considered. A legal status of a peer reviewing in forensic expert activities had been determined by using of formal logic methods (analysis, synthesis, analogy, induction and deduction). The perception fallacy of parties to proceedings in procedure of expert reports peer reviewing had been witnessed on practical examples by usage of comparative legal method and analogy. Scientific novelty. The peer reviewing procedure definition in the context of forensic expert activities performance has been first introduced. Exceptional circumstances during performing of peer review of forensic expert report had been outlined and an inadmissibility of appealing practice for forensic experts report by ordering its peer review had been substantiated.Целью статьи является научное обоснование теоретических основ правового регулирования института рецензирования заключений судебного эксперта, а также правомерность подачи рецензии на заключение эксперта в рамках рассмотрения дела в суде. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена совокупностью методов общенаучного и конкретно-научного уровней. В частности, с позиции материалистической диалектики рассмотрена юридическая природа заключения судебного эксперта как процессуального источника доказательств. С применением методов формальной логики (анализ, синтез, аналогия, индукция и дедукция) определен правовой статус рецензии в судебно-экспертной деятельности. Путем применения сравнительно-правового метода, аналогии на практических примерах подтверждена ошибочность восприятия процедуры рецензирования заключения эксперта участниками процесса. Научная новизна. Впервые предложено дефиницию процедуры рецензирования в контексте проведения судебно- экспертной деятельности. Определены исключительные обстоятельства, при которых проводится рецензирование заключения судебного эксперта и обоснована недопустимость распространения практики «обжалования» заключения судебного эксперта путем заказа рецензии на него.
 • Item
  Визначення давності виготовлення документа: історичний аспект і сучасні тенденції.Determination of the age of the document: historical aspect and current trends
  (2021) Ковальов, К. М.; Kovalov, K.
  Мета статті – виявити сучасні тенденції подальшого формування науково-методичних засад визначення давності виготовлення документа в контексті основних віх розвитку криміналістики. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема, за допомогою діалектичного методу як загального методу пізнання питання теми розглянуто в динаміці, виявлено їх взаємозв’язок і взаємообумовленість, завдяки застосуванню методів системного й історичного аналізу, формальної логіки, абстракції й аналогії, узагальнення й класифікації в контексті основних віх розвитку криміналістики окреслено етапи формування науково-методичних засад визначення давності виготовлення документа, схарактеризовано основні тенденції їх удосконалення, виокремлено перспективні напрями розширення можливостей судової експертизи документів із метою визначення давності їх виготовлення. Наукова новизна. Зроблено спробу крізь призму історії стисло схарактеризувати сучасні тенденції формування науково-методичних засад визначення давності виготовлення документа в контексті основних віх розвитку криміналістики. The purpose of the article is to identify current trends in the further formation of scientific and methodological principles for determining the age of a document in the context of the main milestones in the development of criminology. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of a set of general scientific and special research methods. In particular, with the help of the dialectical method as a general method of cognition the issues of the topic were considered in dynamics. Their interrelation and interdependence were revealed. Through the application of system and historical analysis methods, formal logic, abstraction and analogy, generalization and classification in the context of the main milestones in the development of forensic science, the stages of formation of scientific and methodological principles for determining the age of the document are outlined. The main trends of their improvement are characterized. Perspective directions of expanding the possibilities of forensic examination of documents, in order to determine the age of the document are highlighted. Scientific novelty. An attempt to briefly characterize the current trends in the formation of scientific and methodological principles was made through the prism of history for determining the age of the document in the context of the main milestones in the development of criminology. Цель статьи – выявить современные тенденции дальнейшего формирования научно-методических основ установления давности изготовления документа в контексте основных вех развития криминалистики. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием комплекса общенаучных и специальных методов исследования. В частности, с помощью диалектического метода как общего метода познания вопросы темы рассмотрены в динамике, выявлены их взаимосвязь и взаимообусловленность, благодаря применению методов системного и исторического анализа, формальной логики, абстракции и аналогии, обобщения и классификации в контексте основных вех развития криминалистики обозначены этапы формирования научно-методических основ определения давности изготовления документа, охарактеризованы основные тенденции их совершенствования, выделены перспективные направления расширения возможностей судебной экспертизы документов с целью установления давности их изготовления. Научная новизна. Сделана попытка через призму истории кратко охарактеризовать современные тенденции формирования научно-методических основ установления давности изготовления документа в контексте основных вех развития криминалистики.
 • Item
  Розвиток криміналістичних наукових шкіл Національної академії внутрішніх справ.Development of forensic scientific schools of the National Academy of Internal Affairs
  (2021) Чернявський, Сергій Сергійович; Cherniavskyi, S.; Юсупов, Володимир Васильович; Yusupov, V.
  Мета статті полягає у висвітленні процесу формування та розвитку криміналістичних наукових шкіл Національної академії внутрішніх справ. Методологія. Під час опрацювання матеріалу статті застосовувалися історичний, історіографічний, термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий і статистичний методи. Наукова новизна. Обґрунтовано, що осередком розвитку криміналістичних наукових шкіл у Національній академії внутрішніх справ є кафедра криміналістики. Систематизовано та висвітлено основні напрями досліджень криміналістичних наукових шкіл Національної академії внутрішніх справ. Доведено, що криміналістичні школи Національної академії внутрішніх справ розвиваються на основі започаткування двох наукових векторів – інноваційні дослідження нетрадиційних слідів злочину (школа професора М. В. Салтевського) та удосконалення слідчої діяльності й методик розслідування кримінальних правопорушень на підставі вивчення тактики злочинців, сучасних досягнень науки і техніки (школа професора В. П. Бахіна). Засвідчено наукові зв’язки криміналістичних шкіл Національної академії внутрішніх справ з іншими криміналістичними школами та центрами науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, правоохоронних органів.The purpose of the article is to cover the process of formation and development of forensic scientific schools of the National Academy of Internal Affairs. Methodology. Historical, historiographical, terminological, system-structural, formal-logical, comparative-legal and statistical methods were used during the elaboration of the material of the article. Scientific novelty. It is substantiated that the center of development of criminological scientific schools in the National Academy of Internal Affairs is the Department of Criminology. The main directions of research of forensic scientific schools of the National Academy of Internal Affairs are systematized and covered. It is proved that forensic schools of the National Academy of Internal Affairs are developing on the basis of two scientific vectors – innovative research of non-traditional traces of crime (school of Professor M. V. Saltevskyi) and improvement of investigative activities and methods of criminal investigation based on studying tactics of criminals, modern science and technique (school of professor V. P. Bakhin). The scientific connections of the forensic schools of the National Academy of Internal Affairs with other forensic schools and centers of research institutions, higher education institutions, law enforcement agencies are attested.Цель статьи заключается в освещении процесса формирования и развития криминалистических научных школ Национальной академии внутренних дел. Методология. Во время обработки материала статьи применялись исторический, историографический, терминологический, системно-структурный, формально-логический, сравнительно-правовой и статистический методы. Научная новизна. Обосновано, что центром развития криминалистических научных школ в Национальной академии внутренних дел является кафедра криминалистики. Систематизированы и освещены основные направления исследований криминалистических научных школ Национальной академии внутренних дел. Доказано, что криминалистические школы Национальной академии внутренних дел развиваются в контексте двух научных векторов – инновационные исследования нетрадиционных следов преступления (школа профессора М. В. Салтевского) и усовершенствование следственной деятельности и методик расследования уголовных преступлений на основе изучения тактики преступников, современных достижений науки и техники (школа профессора В. П. Бахина). Показаны научные связи криминалистических школ Национальной академии внутренних дел с другими криминалистическими школами и центрами научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, правоохранительных органов.
 • Item
  Криміналістичний вісник
  (2021)
  У науково-практичному збірнику висвітлено теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображено нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень. Для фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення, розкриття та розслідування, а також науковців, викладачів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості.