#11/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. FINANCIAL STATEMENTS OF BANKING INSTITUTIONS UNDER IFRS AS THE MAIN ELEMENT OF ACCOUNTING
  (2020) ШЕВЧЕНКО Любов Ярославівна; SHEVCHENKO Liubov Yaroslavivna; ШЕНДРИГОРЕНКО Марина Трохимівна; SHENDRYHORENKO Maryna Trokhymivna; ЛЯДСЬКА Віталія Валеріївна; LIADSKA Vitaliia Valeriivna
  У статті розглянуто етапи підготовки, функції та сутність фінансової звітності банківських установ, а також зазначена її мета. Встановлено, що необхідною умовою операцій кожного банку є унікальна система бухгалтерського обліку. Найголовнішим показником, що характеризує діяльність банківських установ та фінансове становище, а також забезпечує інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для прийняття фінансових рішень є фінансовий звіт. Ефективне управління банком залежить від цілісності, достовірності та надійності наданої інформації. Фінансова звітність кожного банку відображає результати діяльності за звітний період. Банк повинен складати фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних актів Національного банку України та подавати статистичну звітність про операції, ліквідність, платоспроможність, прибутковість та інформацію. The paper consider the stage of preparation, functions and essence of the financial statements of banking institutions, as well as its purpose. It is established that a necessary condition for the operation of each bank is a unique accounting system. The most important indicator that reflects the activities of banking institutions and financial institutions, as well as information of internal and external users for financial decisions is the financial report. Effective bank management depends on the integrity, reliability and reliability of the information provided. The financial statements of each bank reflect the results of activities for the light period. The bank must prepare financial statements in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards and regulations of the National Bank of Ukraine and submit statistical reports on operations, liquidation, solvency, guidance and information.
 • Item
  МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНО НАЛАГОДЖЕНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. MOTIVATION AS A MEANS OF FORMATION OF THE MODERN ADJUSTED OF WAGES SYSTEM AT THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE
  (2020) ПІКУЛІНА Олена Вікторівна; PIKULINA Olena Viktorivna; РЕПЕШКО Інеса Віталіївна; REPESHKO Inesa Vitaliivna
  У статті розглянуто основні засоби оптимізації системи оплати праці, деякі аспекти мотивації праці та її оплати у процесі реформування залізничної галузі України. Також запропоновано до впровадження системи розрахунків заробітної плати – система грейдів і Key Рerformance Іndicators (КРI) – для вдосконалення мотиваційної складової персоналу та оплати праці на залізничних підприємствах. Застосування запропонованих підходів дасть можливість підвищити ефективність системи оплати праці та мотивації персоналу, що дасть змогу покращити якість та збільшити обсяги виконуваних робіт на залізничних підприємствах завдяки зацікавленості персоналу. Today in Ukraine doesn’t have established wages system that’s why this issue requires in-depth study despite the large number of research scientists in the field of personnel motivation. As compared to the experience of the leading countries of the world on the railway in Ukraine the level of personnel motivation of railway industry is very low. “Ukrzaliznytsia” should change own system of labor motivation with using maximum approximation to the features of activities and objective economic realities in the country. Therefore, the introduction and application of innovative forms of motivating own employees in “Ukrzaliznytsia” should ensure the dependence of wages of employees and the results of their work. The correct and complex application of motivational methods in the context of corporatization of “Ukrzaliznytsia” can provide an increase in employee productivity.
 • Item
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. IMPROVEMENT OF THE SALES POLICY OF THE ENTERPRISE
  (2020) ГУРСЬКИЙ В’ячеслав Анатолійович; HURSKYI Viacheslav Anatoliiovych; ГРОМОВА Ольга Євгеніївна; HROMOVA Olha Yevheniivna
  У статті досліджено проблеми вдосконалення збутової політики за нинішнього розвитку сучасних підприємств, основи визначення поняття «збутова політика» торговельних підприємств та запропоновано способи удосконалення збуту, уточнено визначення заданого поняття. З огляду на мету дослідження, для успішного функціонування підприємств запропоновано й обґрунтовано ряд механізмів, які можуть справити позитивний вплив на їх функціонування. Об’єктом дослідження обрано швидко прогресуюче торговельне підприємство у м. Вінниця ТОВ «Поділля Струм», визначено основні напрями вдосконалення збутової політики, що обумовлюють економічну стійкість та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхилення від запланованих значень економічної стійкості підприємств. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку заходів підвищення ефективності, визначення критеріїв вибору напрямів збутових стратегій, зменшення й попередження ризиків, пов’язаних зі збутом продукції. The paper examines the problems of improving sales policy in the current development of modern enterprises, the basics of defining the concept of “sales policy” of commercial enterprises and offers ways to improve sales, clarifies the definition of this concept. Given the purpose of the study, a number of mechanisms that can have a positive impact on their operation have been proposed and substantiated for the successful operation of enterprises. The object of the study is a rapidly progressing trading company in Vinnitsa LLC “Podillya Strum”, identified the main areas of improvement of sales policy, which determine economic stability and a system of measures that provides a timely response to deviations from the planned values of economic stability.
 • Item
  ОЦІНЮВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ ЄС. EVALUATION OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN EU MARKETS
  (2020) ПОЛЕНКОВА Марина Володимирівна; POLENKOVA Maryna Volodymyrivna
  У статті охарактеризовано напрямки з підвищення конкурентоспромож-ності АПК. Обґрунтовано важливе місце сільського господарства в економічній системі країни. Окреслено методичний підхід для розрахунку рівня порівняльних переваг сільськогосподарської продукції на ринках ЄС. Розраховано індекс порівняльних переваг продукції українських сільськогосподарських підприємств на ринках Європи. Класифіковано сільськогосподарську продукцію за рівнем порівняльних переваг. The paper describes the areas for improving the competitiveness of agriculture. The important place of agriculture in the economic system of the country is substantiated. The methodical approach for calculating the level of comparative advantages of agricultural products in the EU markets is outlined. The index of comparative advantages of products of Ukrainian agricultural enterprises in European markets is calculated. Agricultural products are classified according to the level of comparative advantages.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ. STRATEGIC PLANNING IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
  (2020) АКУЛЮШИНА Марина Олександрівна; AKULIUSHYNA Maryna Oleksandrivna; ЧЕКИРТА Марія Сергіївна; CHEKYRTA Mariia Serhiivna
  У статті розглянуто основні елементи стратегічного планування як кінцевої функції, що допомагає визначити шляхи отримання результатів діяльності підприємства для досягнення його основної мети. Воно є підґрунтям для прийняття управлінських рішень, визначає їх перспективність, зваженість, робить вмотивованими та своєчасними. Актуальність теми обумовлена тим, що розроблення та впровадження ефективного стратегічного планування забезпечує підприємству можливість розгортати власну діяльність в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Одним з інструментів досягнення головної мети будь-якого підприємства є отримання прибутку – що і є результатом стратегічного планування, яке дає змогу підприємству використовувати власні конкурентні переваги задля захоплення більшої частки ринку, або нових ринків у перспективі. Саме тому важливим є пошук методів стратегічного планування, методів планування в підсекторах, для забезпечення більш детального управління його структурою та пошуку «вузьких місць». The article considers the main elements of strategic planning as a final function that helps to determine ways to obtain the results of the enterprise in achieving its main goal. It is the basis for management decisions, determines their prospects, prudence, makes them motivated and timely. The urgency of the topic is due to the fact that the development and implementation of effective strategic planning provides the company with the opportunity to develop its own activities in a highly competitive environment. One of the tools to achieve the main goal of any company – to make a profit – and is the result of strategic planning, which allows the company to use its own competitive advantages to capture more market share or new markets in the future. Strategic planning in the real economy is not just a necessity – it is an effort to constantly monitor change and play «ahead». Only in this way can the company withstand competition and survive in the market. According to the study, a number of scientists propose to assess and plan not the entire organization but its sub-sectors, which allows you to identify «bottlenecks» and respond to changes in a timely manner, preventing large financial losses.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГУ. FORMATION OF A TOOLSET FOR HUMAN RESOURCE CONSULTING
  (2020) БОРТНІКОВА Мар’яна Григорівна; BORTNIKOVA Mariana Hryhorivna; ПЕТРИШИН Наталія Ярославівна; PETRYSHYN Nataliia Yaroslavivna; ЧИРКОВА Юлія Леонідівна; CHYRKOVA Yuliia Leonidivna
  У статті висвітлено підходи до визначення сутності поняття «кадровий консалтинг». Охарактеризовано основні цілі, завдання та предмет кадрового консалтингу на підприємствах. Систематизовано основні напрями реалізації кадрового консалтингу. Виокремлено інструменти реалізації кадрового консалтингу, а саме: коучинг, рекрутинг, аутсорсинг, тренінг, хедхантинг. Розроблено технологію реалізації кадрового консалтингу на підприємствах, яка передбачає реалізацію таких стадій: передпроєктну, проєктну, впровадження супроводу. Наведено переваги та можливості від впровадження кадрового консалтингу в практику управління персоналом підприємств. The implementation of progressive methods of human resource management is one of the most important vectors of enterprise development. The success of a business directly depends on how professional and responsible employees represent the company, how motivated they are and strive to apply management strategies in life, achieve the set goals and ensure results. People are an important element of business and the main source of its development. The correct personnel selection enriches the team with talented specialists of the required personal qualities, professional knowledge and skills. To improve staffing, the enterprise should search for employees both in the internal and external labor markets, combine various methods of personnel selection, and apply technologies of borrowed labor.
 • Item
  ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. COMPANY STAFF PLANNING AND STAFFING
  (2020) ЗАЙЧЕНКО Євгенія Олександрівна; ZAICHENKO Yevheniia Oleksandrivna; ДЕНИСЕНКО Микола Павлович; DENYSENKO Mykola Pavlovych
  У статті розглянуто питання формування та планування персоналу підприємства, трактування та основні положення етапів формування персоналу, переваги та недоліки кожного з них. Актуальність обраної теми полягає в тому, що економіка кожної країни, кожної галузі залежить від низки чинників. Метою статті є дослідження та узагальнення основних етапів формування та планування персоналу підприємства для створення ефективної системи управління кадрами. Наразі в Україні немає чіткого і єдиного алгоритму дій у цих процесах, кожна компанія обирає свій спосіб, доповнюючи чи змінюючи основні принципи, що існують зараз, відповідно до своїх потреб і особливостей. The paper considers the issues of company staff planning and staffing, interpretation and main provisions of the staffing stages, advantages and disadvantages of each. The research topicality is that the economy of each country, each industry depends on a number of factors. One of these factors is the staff. Staff is one of the most important productive forces of society. The company's production volumes and rates, financial stability and image directly depend on providing the enterprise with qualified staff, its rational disposition and use. This paper discusses the main provisions of the company’s staff planning and staffing, and the possibility of optimizing these processes.
 • Item
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. THE CURRENT STATE AND WAYS OF PROSPECTS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE
  (2020) ЄПІФАНОВА Ірина Миколаївна; YEPIFANOVA Irina Mykolaivna; МУРАДОВА Софія Геркулесівна; MURADOVA Sofiia Herkulesivna
  У статті охарактеризовано сучасний стан розвитку будівельної галузі України. Проаналізовано зміни, що відбулися у різних секторах галузі та визначено основні тенденції її розвитку. Наведено вплив чинників економічного середовища, висвітлено пріоритетні напрями розвитку як галузі, так і будівельних підприємств. Сформовано пропозиції до покращення стану галузі, що можуть забезпечити будівельним підприємствам довгострокову перспективу економічного зростання шляхом реалізації сучасних проєктів, стійкого нарощення обсягів реалізованих послуг, формування позитивного іміджу тощо. The paper reveals the current state of the construction industry in Ukraine. There is an important role for construction in creating conditions for the dynamic development of the country's economy. The purpose of the paper is to cover the current state of the construction industry in Ukraine on the basis of statistical information, to identify trends and factors influencing the dynamics of the industry. The main trends in the development of the construction industry have been identified and the changes that have occurred in industrial, residential and unfinished construction in recent years have been analyzed. The main reasons for the low innovation activity of Ukrainian enterprises are identified, which is especially dangerous in high conditions of wear and tear on fixed assets in construction.