#04

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. CATEGORIZATION OF HOTELS IN UKRAINE: REGIONAL ASPECTS
  (2018) ГРАБАР Марина Василівна
  Стаття присвячена регіональним аспектам категоризації готелів в Україні. Розроблено алгоритм процедури встановлення категорії готелю. Наведено основні переваги проходження класифікації готельними підприєм- ствами. Проаналізовано стан категоризації готелів по областях України. Розраховано співвідношення кількості категоризованих і некатегоризованих готелів по регіонах. The article is devoted to the regional aspects of categorization of hotels in Ukraine. The algorithm of procedure of establishment of category of hotel is worked out. The main advantages of classification by hotel enterprises are presented. The condition of categorization of hotels in the regions of Ukraine is analyzed. The ratio of the number of categorized and uncategorised hotels in the regions is calculated.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. FEATURES OF FORMATION AND USE OF BUDGET INSTITUTIONS’ FUNDS
  (2018) БУРЛУЦЬКА Карина Віталіївна; ЧУПРИНА Людмила Вікторівна; ГРИЦЕНКО Лариса Василівна
  Стаття присвячена особливостям формування та використання фінансових ресурсів бюджетними установами, а точніше вищими навчальними закладами України. Розглянуто сутність, джерела та принципи бюджетного фінансування вищих навчальних закладів. Наведено основні шляхи удосконалення сучасної системи фінансування бюджетних закладів вищої освіти в Україні. The article is devoted to the peculiarities of the formation and use of financial resources by budget institutions, or rather, by higher educational institutions of Ukraine. The essence, sources and principles of budget financing of higher educational establishments are considered. The main ways of improvement of the modern system of financing of budget institutions of higher education in Ukraine are presented.
 • Item
  ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ КОЛЕКТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ АБО ЯКИМИ ЩЕ ЗАСОБАМИ "ВИБИТИ" ГРОШІ. CITIZENS RIGHTS VIOLATION BY COLLECTION AGENCIES AND THE OTHER WAYS TO "MAKE" MONEY
  (2018) ОЗЕРСЬКИЙ Ігор Володимирович
  Досліджено теоретико-правові та психологічні питання належ- ного захисту прав колишніх клієнтів збанкрутілих, ліквідованих банківських установ, що потрапили в пастку одержаних послуг за системою «смс-банкінгу». У контексті означеного розглянуті дієві правові механізми захисту прав громадян як колишніх клієнтів банківських установ у розрізі незаконної діяльності колекторських компаній, що здійснюють інформаційний, майновий та психологічний тиск на екс-держателів платіжних (розрахункових) банківських карток з підключеною (частіше нав’язаною) послугою «смс-банкінгу». The theoretical-legal and psychological issues of the proper protection of bankrupt, liquidated bank establishments ex-clients rights, which burnt with received services of the SMS banking system was researched. According to the above, we deal with effective legal protection mechanisms of citizens' rights as bank establishments former clients on the basis of the illegal collection agencies activity that do informational, property and psychological pressure on ex-cardholders with the activated (more often imposed) «SMS banking» service.
 • Item
  ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ. ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS
  (2018) БОНДАРЕНКО Ольга Михайлівна; ГУДИМА Влада Юріївна
  Установлення партнерських відносин з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами є невід’ємною частиною підприємницької діяльності. Ці зв’язки мають забезпечувати безперервне постачання матеріальних ресурсів, якісне надання послуг (виконання робіт) з боку контрагентів та вчасне погашення зобов’язань у повному обсязі – з боку підприємства-покупця. Establishing partnerships with suppliers, contractors and other lenders is an integral part of entrepreneurial activity. These links should ensure the continuous supply of material resources, the quality provision of services (performance of works) by contractors and timely repayment of obligations in full - from the enterprise-buyer.
 • Item
  СУЧАСНИЙ ПІДХІД В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. CURRENT APPROACH TO ANTI-CRISIS MANAGEMENT BY ENTERPRISE
  (2018) ТЕПЛІНСЬКИЙ Геннадій Вікторович; ЖУКОВА Юлія Володимирівна
  У статті визначена роль системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах. Розглянуто основні принципи, напрями та особливості антикризового управління. Визначені фактори, які можуть істотно впливати на антикризове управління підприємством. The article defines the role of the system of crisis management in domestic enterprises. The main principles, directions and features of crisis management are considered. The factors that can significantly affect the crisis management of the enterprise are identified.
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. TENDENCY RETAIL OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE
  (2018) БЛАЩУК-ДЕВ'ЯТКІНА Наталія Зіновіївна; ПЕТИК Любов Орестівна
  Стаття присвячена дослідженню тенденцій функціонування фондового ринку в Україні. Проведено аналіз показників його діяльності. Розглянуто проблеми розвитку та можливі шляхи для подальшого розвитку. The article is devoted to the study of trends of the stock market functioning in Ukraine. Indicators of its activity is analyzed. The problems of development and possible ways for further development is considered.
 • Item
  ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА. GENERAL WINNING DEVELOPMENT TRENDS IN WINE MARKET
  (2018) СЕЛІХОВ Сергій Володимирович
  Стаття присвячена визначенню перспектив розвитку світового ринку вина. У розрізі даного питання, досліджено сутність поняття «розвиток» як економічної категорії та виявлено його основні визначальні характеристики. У статті проаналізовано загальний стан світового ринку вина, обсягів його виробництва та споживання за період з 2000 по 2017 рр.. he article is devoted to definition of prospects of the world wine market development. In the context of this issue it is investigated the essence of the concept of "development" as an economic category and its main characteristics are revealed. The general state of the world wine market, the volumes of its production and consumption for the period from 2000 to 2017 are analyzed in the article.
 • Item
  АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. ANALYSIS OF CAUSES AND INCREASE OF THE LEVEL OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE
  (2018) БЛИЗНЮК Андрій Олександрович
  Стаття присвячення аналізу рівня безробіття в Україні, виділені та проаналізовані основні причини виникнення безробіття, виявлена специфіка безробіття по деяким видам господарської діяльності, зроблені висновки щодо причин виникнення безробіття та запропоновано метод їх вирішення. The article is devoted to the analysis of the unemployment rate in Ukraine, the main causes of unemployment are identified and analyzed, the specificity of unemployment for some types of economic activity is revealed, conclusions about the causes of unemployment are drawn and a method for their solution is proposed.
 • Item
  СФЕРИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ НА РИНКУ АВТОМОБІЛІВ. SPHERICAL MODEL OF FORMATION OF THE AUTOMOTIVE ENTERPRISES’ COMPETITIVENESS ON THE AUTOMOBILES MARKET
  (2018) ШЕВЧЕНКО Інна Юріївна
  У статті представлено сферичну модель формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на ринку автомобілів, яка складається з чотирьох підрядних сфер: зовнішнє середовище, конкурентне ринкове середовище, конкурентний потенціал підприємств та конкурентоспроможність продукції підприємств. The article reveals the spherical model of formation of the competitiveness of the automotive enterprises on the automobiles market, which consists of four contracting areas: the external environment, the competitive market environment, the competitive potential of the enterprises and the competitiveness of the enterprises products.