МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Методологія дослідження впливу християнських цінностей наформування правової культури України. Methodology of Research Christian Values Influence on Formation of Legal Culture of Ukraine
  (2020) Ткачук, І. Д.; Tkachuk, I.
  Метоюстатті є з’ясування методологічних підходів дослідження впливу християнських цінностей на формування вітчизняної правової культури. Методологічноюосновоюпублікації стало застосування комплексу методів, необхідних дляреалізації наукової мети, зокрема формальної логіки (аналіз, синтез, узагальнення) ігерменевтики, які дали змогу опрацювати тексти нормативних, доктринальних та релігійних джерел, виявити сутність окремих наукових позицій сучасних авторів. Наукова новизна. Запропоновано авторський методологічний підхід дослідження впливу християнства на формування ціннісних основ вітчизняної правової культури, що може стати підґрунтям для подальших наукових розвідок у цьому напрямі.Thepurposeof the article is to clarify the methodological approaches to the study of the influence of Christian values on the formation of domestic legal culture. Themethodological basisof the publication was the application of a set of methods,which is necessary for the realization of the scientific goal, in particular: methods of formal logic (analysis, synthesis, generalization) and hermeneutics, which made it possible to study the texts of normative, doctrinal and religious sources, to reveal the essence of certain scientific positions of modern authors. Scientific novelty. The methodological approach proposed by the author can serve as a basis for further study Christianity influence on the formation of value bases of domestic legal culture.
 • Item
  Власність і держава в контексті філософсько-правового осмислення. Property and State in the context of Philosophical-Legal Reflections
  (2020) Михайленко, Р. В.; Мykhailenko, R.
  Мета. Автор прагне дослідити види власності в сучасній державі. Сучасне суспільство є складним утворенням, від опрацювання низкикомпонентів якого залежить його розвиток, що є результатом розвитку політичних, правових, економічних підсистем суспільства в загальному розумінні. Значну роль у цьому процесі має власність. У статті висвітлено проблему власності йдержави. Феномен власності розглянуто як філософську категорію власності. Власність є важливим фактором розвитку суспільства, держави й свободи людини. Ключове завданняавтора статті –дослідження власності, наближення до сутності цього явища. Purpose.The author seeks to investigate what kinds of property are acquired in the modern state. Modern society is difficult formation. Its development depends on the development of many components. The development of modern society is the result of development of political, legal, economic subsystems of society in the general understanding. A considerable role in this development is played by property. The article is devoted to the problem of theproperty and state. The phenomenon of the property presentation philosophical category of property. The property is important factor of development society and freedom of human. The main task is researching of property, approaching to essence of this phenomenon.
 • Item
  Праксеологія права як складова філософської праксеології (загальні аспекти). The Praxeology of Law asa Component of Philosophical Praxeology (General Aspects)
  (2020) Бандура, О.О.; Bandura, O.
  Метастатті полягає в тому, щоб привернути увагу сучасних учених у галузі філософії права до праць української філософської школи 1960-х років у галузі загальної філософії та філософської праксеології, а також обґрунтувати, що низка положень праксеології права є складовою відповідних положень філософської праксеології, а діалектичні взаємозв’язки правової праксеології з правовими гносеологією, аксіологією, антропологією та онтологією зумовлені діалектичними взаємозв’язками філософської праксеології із філософськими гносеологією, аксіологією, антропологією та онтологією. Thepurposeof the article is to attract the attention of modern scientists in the sphere of philosophy of law to the works of the Ukrainian Philosophical School of the 1960s in the sphere of general philosophy and philosophical praxeology, as well as to show that a number of positions of the praxeology of law are the components of the relevant positions of philosophical praxeology and that the dialectical relations of legal praxeology with legal gnoseology, axiology, anthropology and ontology are caused by the dialectical relations of philosophical praxeology with philosophical gnoseology, axiology, anthropology and ontology.