Історія філософії та методологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Забезпечення енергетичної незалежності держави та конституційних прав людини (проблеми методології дослідження). Ensuring Energy Independence of the State and Constitutional Human Rights (Problems of Research Methodology)
  (2022) Остудімов, Б.А.; Ostudimov, B.
  Метою статті є наукове обґрунтування енергетичної незалежності держави на підставі комплексного аналізу, міждисциплінарного та міжгалузевого підходів і різноманітних методів дослідження, що передбачає виконання низки таких завдань, як: доктринальне вивчення природи та сутності енергетичної незалежності держави, інших пов’язаних категорій, особливостей забезпечення енергетичної незалежності держави в сучасних умовах, взаємообумовленості механізмів забезпечення конституційних прав людини й енергетичної незалежності, суверенітету й безпеки держави. The purpose of this article is the scientific justification of the energy independence of the state based on a comprehensive analysis, interdisciplinary and interdisciplinary approaches, various research methods. This involves solving a number of tasks, namely: the doctrinal study of the nature and essence of the energy independence of the state, as well as other related categories, the peculiarities of ensuring the energy independence of the state in modern conditions, the interdependence of mechanisms for ensuring constitutional human rights and energy independence, sovereignty and security of the state. Research methodology. Given the variety of methodological tools of modern jurisprudence, in order to achieve the set goal, first of all, the use of interdisciplinary and interdisciplinary approaches, along with many others, became expedient.
 • Item
  Правові та методологічні проблеми обстеження пошкоджених і знищених унаслідок збройної агресії житлових об’єктів та оцінки збитків. Legal and Methodological Problems of Examining Damaged and Destroyed Housing Objects as a Result of Military Aggression and Damage Assessment
  (2022) Комнатний, С.О.; Komnatnyi, S.
  Дослідження полягає у внесенні пропозицій щодо вжиття низки невідкладних заходів на національному та місцевих рівнях задля забезпечення методологічних інструментів для збору даних щодо обсягів зруйнованого та пошкодженого житла, встановлення методів і методологічних засад визначення оцінки збитків, завданих унаслідок широкомасштабної агресії РФ проти України. Тhe study is to provide proposals for taking several urgent measures at the national and local levels to provide methodological tools for collecting data regarding destroyed and damaged housing and establishing methods and methodological bases to assess damages caused by russia’s large-scale military aggression against Ukraine
 • Item
  Логіка формування доказової бази в кримінальному провадженні. The Logic of Forming the Evidence Base in Criminal Proceedings
  (2022) Гвоздік, О.І.; Hvozdik, O.; Старенький, О. С.; Starenkyi, O.
  Удосконалення правозастосовної діяльності є одним з пріоритетних напрямів реформування правової системи України. Зокрема, досить актуальною є проблема методів формування, оцінювання та раціонального використання доказових матеріалів у межах слідчо-процесуальних дій, яку досліджують у сучасній науковій літературі здебільшого в суто юридичній площині, тоді як об’єктивно-логічні підвалини цих методів наразі є недостатньо вивченими. Нагальною є потреба в дослідженні логіки формування доказової бази в кримінальних провадженнях, оскільки останні вирізняються найбільшою складністю в контексті їхніх завдань, засобів і процесуальної форми. Відповідно, мета цієї статті полягає у виявленні, формулюванні та систематизації тих принципових засад, на яких ґрунтується логіка раціональної організації процедур щодо отримання й аналізу доказів у кримінальному провадженні. Improving law enforcement activities is one of the priority areas of reforming the legal system of Ukraine. In particular, the problem of methods of formation, evaluation and rational use of evidentiary materials in the course of investigative and procedural actions, which is studied in modern scientific literature mostly in a purely legal plane, is quite relevant, while the objective and logical foundations of such methods are currently insufficiently studied. Special attention needs to be paid to the research of the logic of the formation of the evidence base in criminal proceedings, since the latter are characterized by the greatest complexity in terms of their tasks, means and procedural form. Accordingly, the purpose of this article is to identify, formulate, and systematize the fundamental principles on which the logic of the rational organization of procedures for obtaining and analyzing evidence in criminal proceedings is based.
 • Item
  Методологія дослідження принципів професійної діяльності прокурора. Research Methodology of Principles of the Prosecutor's Professional Activity
  (2022) Войтенко, А.Б.; Voіtenko, A.
  Мета статті – дібрати найефективніші у вивченні принципів професійної діяльності прокурора методи й методологічні підходи, а також здійснити їх детальний функціональний аналіз. Методологія. З метою дослідження принципів професійної діяльності прокурора за відсутності порушень дослідницьких законів, обрано найпоширенішу методологічну структуру, яка становить три рівні: 1) філософсько-світоглядний; 2) загальнонауковий; 3) спеціально-науковий методи. The purpose of the article is to select methods and methodological approaches that are the most optimal and effective in studying the principles of the prosecutor's professional activity, as well as to carry out their detailed functional analysis. Without violating the laws of the research, the most common methodological structure was chosen for the study of the basics of the prosecutor's professional activity, which consists of three levels: 1) philosophical and worldview, 2) general scientific, 3) special scientific methods.
 • Item
  Філософсько-правові погляди давньогрецьких «семи мудреців» та їх вплив на сучасну українську юриспруденцію . Philosophical and Legal Views of the Ancient Greek Seven Sages and their Influence on Modern Ukrainian Jurisprudence
  (2022) Ванджурак, Р.В.; Vandzhurak, R.
  . Джерела сучасного права сягають сивої давнини, коли всі суспільні процеси люди почали усвідомлювати як такі, що мають не лише міфологічний, а й раціональний характер. Саме в Давній Греції в VII–VI століттях до нашої ери з’явилися мислителі, яких не задовольняли наявні тоді пояснення створення всесвіту й космосу суто міфами про їх створення богами та ключовою їх роллю в тогочасних процесах і явищах. Ці люди намагалися відшукати в природних процесах раціональне пояснення, будуючи на його підґрунті власний проєкт створення всесвіту, космосу та всього сущого. Наукові відкриття, культурні здобутки чи управлінські рішення цих людей стали передумовою того, що їх почали називати мудрецями. Їх вінець становили так звані «сім мудреців», життя яких огорнуте легендами, їх оспівували у своїх творах поети, а їхня мудрість передавалася з покоління в покоління до сьогоднішніх днів. Оскільки мудрість дотична до справедливості й ототожнюється з нею, коло зацікавленості мудреців не оминуло й державу, право, закон і систему управління, і, як наслідок, – практично кожен з них залишив по собі свої міркування щодо згаданих понять. Ці міркування варті нашої уваги, тому метою зазначеної статті є комплексне дослідження наукової спадщини давньогрецьких «семи мудреців», вплив їхніх міркувань на подальше становлення права й пряме відображення їхньої мудрості в сучасній українській юриспруденції. Попри це, рівень дослідження філософськоправової спадщини «семи мудреців» украй мізерний і здебільшого полягає в поспішній згадці про них дослідниками давньогрецької філософії, без детального аналізу їхніх міркувань.Just as it is difficult to imagine a river without a source, so without a study of the origins of law, we will not realize its spirit, justice and value. The origins of modern law date back to ancient times, arising from the realization by some people of that time that the processes taking place around them have not only a mythological, but also a rational character. It was in Ancient Greece in the 7th–6th centuries BC that people appeared who were not satisfied with the current explanations of the creation of the universe and the cosmos, only with myths about their creation by the gods and the key role of the latter over the processes existing in the universe. These people tried to find a rational explanation in natural phenomena, building on it their project of creating the universe, the cosmos and everything that surrounded them in their everyday life. Due to scientific discoveries, cultural achievements or management decisions, such people were called sages. Their crown was made by the so-called seven sages, whose lives are shrouded in legends, they were praised by poets in their works, and their wisdom was passed down from generation to generation, until today. Since wisdom is related to justice and is identified with it, the circle of interest of the sages did not bypass the state, law, law and the management system, and as a result – practically each of them left behind their own thoughts on the mentioned concepts. Such considerations could not leave us aside, and therefore the purpose of this article is a comprehensive study of the scientific heritage of the ancient Greek seven sages, the influence of their reasoning on the further development of law and the direct reflection of their wisdom in modern Ukrainian jurisprudence. Despite this, the level of research into the philosophical and legal heritage of the seven sages is extremely meager and is mostly reduced to a hasty mention of them by researchers of ancient Greek philosophy, without a detailed study of their reasoning.