Теорія та історія права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Теоретичні та практичні аспекти процесуальної діяльності сторони обвинувачення під час складання письмового повідомлення про підозру. Theoretical and Practical Aspects of Procedural Activity of Parties to the Prosecution in Writing a Written Notice of Suspicion
  (2019) Атаманов, О. М.; Atamanov, A.
  Метою статті є аналіз кримінального процесуального законодавства України щодо процесуальної діяльності сторони обвинувачення під час складання письмового повідомлення про підозру для визначення актуальних теоретичних і практичних проблем законодавства й надання пропозицій щодо шляхів їх розв’язання. The purpose of the article is to analyze the criminal procedural legislation of Ukraine regarding the procedural activities of the prosecution party in writing a written notice of suspicion in order to identify current theoretical and practical problems of the legislation and to provide suggestions on ways to solve them.
 • Item
  Зміст поняття «право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування»: постановка проблеми. The Content of the Concept «Everyone’s Right to Health Care, Medical Aid and Health Insurance»: Problem Statement
  (2019) Жеглінська, Т. О.; Zhehlinska, T.
  На підставі довідкової літератури, чинного законодавства та законопроектів з питань охорони здоров’я проаналізовано судження про такі соціальні явища, як життя людини, здоров’я людини, охорона здоров’я, медична допомога, медичне страхування, право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу й медичне страхування. Метою статті є порушення проблеми наукової доцільності та методологічної коректності висвітлення змісту поняття права кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу й медичне страхування як комплексної, проте, водночас, єдиної та обґрунтованої на цій підставі пропозиції щодо необхідності зміни нормативно-правового припису, закріпленого в ч. 1 ст. 49 Конституції України. Based on reference literature, current legislation and draft laws on health care the author has analyzed judgments about such social phenomena as human life, human health, health care, medical aid, health insurance, everyone’s right to health care, medical aid and health insurance. The article’s purpose is to formulate the problem of scientific expediency and methodological correctness of disclosing the content of the concept of the everyone’s right to health care, medical aid and health insurance as a comprehensive, but at the same time, unified and substantiation on this basis of the proposal on the necessity to change the legal regulation stipulated in Part 1 of Art. 49 of the Constitution of Ukraine.
 • Item
  Конституційне право людини на життя в Україні: сучасний підхід.The Constitutional Human Right to Life in Ukraine: a Modern Approach to Understanding
  (2019) Джуська, А. В.; Палюх, А. Я.; Dzhuska, A.; Paliukh, А.
  Мета статті – висвітлити сутність поняття «конституційне право людини на життя», проаналізувати його складові; розглянути проблемні питання, пов’язані з правом людини на життя (самогубство, евтаназія, аборт), а також можливість охоплення цим правом обов’язку держави підтримувати та розвивати умови для гідного життя людини.The purpose of the article is to reveal the essence of the concept of «constitutional human right to life», to analyze its constituent elements; to consider issues related to the human right to life (suicide, euthanasia, abortion), as well as the possibility to include in this right the duty of the state to maintain and develop general conditions for a worthy life.
 • Item
  Періодизація процесу формування державної політики протидії торгівлі людьми. Periodization of the Pocess of Formation of State Policy against Trafficking in Human Beings
  (2019) Левченко, К. Б.; Levchenko, K.
  Протидія торгівлі людьми є викликом для держави й становить окремий напрям державної політики, який повсякчас змінюється у зв’язку з трансформаціями явища торгівлі людьми (видів і способів експлуатації та вербування, географічних регіонів поширення, соціально-демографічних особливостей осіб, втягнутих у торгівлю людьми, тощо). Combating trafficking in human beings is a task and challenge for the Ukrainian state and constitutes a separate direction of the state policy, which undergone serious development connected with changes in the phenomenon of human trafficking (the types and methods of exploitation and recruitment, geographical regions, the socio-demographic characteristics of persons involved in human trafficking etc.).