Міжнародний досвід

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Організація функціонування поліцейських систем Великої Британії та Франції: порівняльний аналіз. Police activities’ management in Great Britain and France: comparative analysis.
  (2016) Капітонова, Н. В.; Kapitonova, N.
  Проаналізовано специфіку організації поліцейських систем Великої Британії та Франції, а також форми і методи роботи правоохоронних органів (муніципальної поліції) щодо захисту прав і свобод людини. Визначено, що в цих країнах нагальними є проблеми оптимального поєднання компетенції державної влади і громадськості та забезпечення інтересів різних соціальних груп і політичних сил. Проанализирована специфика организации полицейских системы Великобритании и Франции, а также формы и методы работы правоохранительных органов (муниципальной полиции) по защите прав и свобод человека. Определено, что в данных странах неотложными являются проблемы оптимального сочетания компетенции государственной власти и общественности, а также обеспечения интересов различных социальных групп и политических сил. Article provides analysis of police activities’ management in Great Britain and France along with best police (municipal police) practices regarding protection of human rights and freedoms. The abovementioned analysis allowed to conclude that one of the challenges faced by British and French police is to keep the optimal balance of state power competences and civil society with due attention to interests of different social groups and political actors.
 • Item
  Особливі методи розслідування та інші правові механізми збирання доказів у провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, за законодавством зарубіжних країн. Special Investigative Techniques and other Legal Mechanisms for Gathering Evidence in Proceedings on Crimes Related to Terrorist Activity under the Laws of Certain Foreign Countries.
  (2016) Цюприк, І. В.; Tsupryk, І.
  Розглянуто положення кримінального, кримінального процесуального законодавства окремих країн, а також міжнародних нормативно-правових актів щодо особливостей збирання доказів у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, і відповідальності за ці злочини. Рассмотрены положения уголовного, уголовного процессуального законодательства некоторых стран, а также международных нормативно-правовых актов относительно особенностей собирания доказательств в уголовных производствах о преступлениях, связанных с террористической деятельностью, и ответственности за данные преступления. Pressing issues countering and combating crimes related to terrorist activities to the international community and each country is the further development of national legislation, unification of international law, bilateral and multilateral agreements on cooperation, developments of an international legal assessment of the crimes floor related to terrorist activities, international exchange of experiences on proof in proceedings on crimes related to terrorist activities.
 • Item
  Запобігання наркозлочинності: досвід Нідерландів. Prevention of Drug Crime: Experience of the Netherlands.
  (2016) Стрільців, О. М.; Striltsiv, О.
  Розглянуто заходи із запобігання наркозлочинності, які було реалізовано в Нідерландах у зв’язку зі складною криміногенною ситуацією наприкінці минулого століття. Увагу акцентовано на тому, що антинаркотичні профілактичні програми було спрямовано на реалізацію трьох напрямів: зниження рівня попиту на наркотики; зменшення обсягу пропозицій на наркотики; зменшення ступеня шкоди від немедичного вживання наркотиків. Зазначено, що поліція широко залучала до профілактичних програм громадськість, установи, які надають медичні та соціальні послуги наркозалежним особам. Констатовано, що тривалі інвестиції в забезпечення правопорядку реалізували себе в Королівстві Нідерланди, столиця якого нині є одним із найбезпечніших міст у Європі. Рассмотрены меры по предотвращению наркопреступности, которые были реализованы в Нидерландах в связи со сложной криминогенной ситуацией в конце прошлого века. Внимание акцентировано на том, что антинаркотические профилактические программы были направлены на реализацию трех направлений: снижение уровня спроса на наркотики; уменьшение объема предложений на наркотики; уменьшение степени вреда от немедицинского употребления наркотиков. Отмечено, что полиция широко привлекала к профилактическим программам общественность, учреждения, предоставляющие медицинские и социальные услуги наркозависимым лицам. Констатировано, что длительные инвестиции в правопорядок реализовали себя в Королевстве Нидерланды, столица которого сегодня считается одним из наиболее безопасных городов Европы. Article examines drug crime prevention measures taken in the Netherlands due to the danger of criminal environment within the country at the end of previous century. These measures were implemented in three directions: reduction of drugs’ demand, reduction of drugs’ offer, reduction of harm from non-medical drug use. In terms of drug crime prevention, the emphasis was placed on the wide involvement of public organizations and establishments in social and healthcare provision which are considered as the main centers where drug addicted people and people responsible for minor offences have been redirected by policemen.
 • Item
  Концептуальні підходи до формування фіскальної політики держави: міжнародний досвід. Conceptual Approaches to the State Fiscal Policy Formation in Developed Western Countries.
  (2016) Ракул, О. В.; Rakul, О.
  Проаналізовано основні підходи розвинутих країн до формування фіскальної політики держави. Окреслено їх переваги і недоліки в контексті сучасних умов розвитку України. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення фіскальної політики нашої держави. Проанализированы основные подходы развитых стран к формированию фискальной политики государства. Обозначены их преимущества и недостатки в контексте современных условий развития Украины. Определены приоритетные направления совершенствования фискальной политики нашего государства. This article analyzes the main approaches that exist in developed countries to the formation of fiscal policy. It is noted that in the world there are four main approaches to the formation of fiscal policy: the German model – focused on equalization of tax potential of the federal lands as a major factor of smoothing horizontal fiscal imbalances, the amount of land tax and of their share in the revenues of the federal taxes – from personal income and corporate (share of VAT revenues not included); the Canadian model, which is based on the use of equalization (unconditional) transfers and trust (determined) transfers.