Науковий вісник НАВС. Т.28 №2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Features of exercising the right to education for persons granted temporary protection in European Union member states. Особливості реалізації права на освіту особами, які отримали тимчасовий захист у країнах – членах Європейського Союзу
  (НАВС, 2023) Vasechko Volodymyr; Васечко Володимир
  The Council of the European Union, by an implementing decision on March 4, 2022, put into effect Directive No. 2001/55/EU of July 20, 2001, on minimum standards for the provision of temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and measures promoting the balancing of efforts between member states to receive such persons and solving the consequences thereof. The problems of exercising the right to education as a natural human right by persons granted temporary protection in the European Union are urgent. In view of the above, the purpose of the study was to address the unique aspects of exercising of the right to education by persons who were granted temporary protection in the member states of the European Union. Рада Європейського Союзу імплементаційним рішенням 4 березня 2022 року ввела в дію Директиву № 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку масового припливу переміщених осіб і заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та вирішення наслідків цього. Актуальними є проблеми реалізації особами, які отримали тимчасовий захист в Європейському Союзі, права на освіту як природного права людини. З огляду на зазначене, мета статті полягала в розгляді унікальних аспектів здійснення права на освіту особами, які отримали тимчасовий захист у країнах – членах Європейського Союзу.
 • Item
  Aspects of legal regulation of national-level medical research. Аспекти правового регулювання медичних досліджень національного рівня
  (НАВС, 2023) Karpushyna Mariia; Капрушина Марія; Veresha Roman; Вереша Роман
  The relevance of the study is conditioned by the rapid development of the social and state system. Considering the development of political, economic, and social levels of life, and the issues of considering public opinion and raising the level of legal awareness of the public in the medical industry arise. Актуальність статті зумовлена стрімким розвитком суспільного й державного ладу. З огляду на розвиток політичного, економічного й суспільного рівнів буття, постає питання врахування суспільної думки та підвищення рівня правової обізнаності громадськості в медичній галузі.
 • Item
  Extraction of information from a cellular phone (mobile communication device) during investigative (search) actions. Вилучення інформації зі стільникового радіотелефону (засобу мобільного зв’язку) під час слідчих (розшукових) дій
  (НАВС, 2023) Kobets Mykola; Кобець Микола
  The relevance of the study is substantiated by the need to develop a system for procedural registration of information (statements) withdrawn from a mobile phone using hardware and software complexes, the content of which proves the involvement of a person in the commission of a criminal offence, since such a documentation mechanism has not been developed in practice. Актуальність статті обґрунтована необхідністю розроблення порядку процесуального оформлення інформації (відомостей), вилученої зі стільникового радіотелефону за допомогою апаратно-програмних комплексів, зміст якої доводить причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, оскільки на практиці такий механізм документування не відпрацьовано.
 • Item
  Critical infrastructure as an object of criminal encroachment: General characteristics and features of the investigation organisation. Критична інфраструктура як об’єкт злочинного посягання: загальна характеристика й особливості організації розслідування
  (НАВС, 2023) Yefimenko Ihor; Єфіменко Ігор; Slipchenko Volodymyr; Сліпченко Володимир; Vaško Adrián; Вашко Адріан
  New technologies used in infrastructure systems add complexity to the management and protection of these systems, and therefore, the consideration of issues related to criminal attacks on critical infrastructure and the organisation of investigations are becoming increasingly important. The main goal was to identify the problematic aspects and unique features of organising pre-trial investigation of crimes committed at critical infrastructure facilities. Нові технології, які використовують в інфраструктурних системах, додають складності управлінню та захисту цих систем, а тому розгляд питань, пов’язаних зі злочинними посяганнями на критичну інфраструктуру, й організація розслідувань набувають важливого значення. Основною метою було дослідження проблемних аспектів та унікальних рис організації досудового розслідування злочинів, які вчинено на об’єктах критичної інфраструктури.
 • Item
  Energy market manipulation: Criminal law analysis and signs.
  (НАВС, 2023) Botnarenko Iryna; Ботнаренко Ірина; Kryzhna Valentyna; Крижна Валентина
  Article 42 of the Constitution of Ukraine establishes the principles of preventing abuse of a monopoly position in the market and unfair competition in economic activity. Manipulation of the Energy Market – an act that violates the procedure for state regulation of the electric energy market and the natural gas market approved by the current legislation – poses an increased public danger. У статті 42 Конституції України закріплено принципи недопущення зловживання монопольним становищем на ринку й недобросовісної конкуренції в економічній діяльності. Підвищену суспільну небезпеку становить маніпулювання на енергетичному ринку – діяння, що порушує утверджений чинним законодавством порядок державного регулювання ринку електричної енергії та ринку природного газу.
 • Item
  Perception and understanding of information as determinants of the investigator’s professional competence. Сприймання та розуміння інформації як детермінанти професійної компетентності слідчого
  (НАВС, 2023) Androsiuk Viacheslav; Андросюк Вячеслав; Voloshyna Oksana; Волошина Оксана; Svoboda Ivo; Свобода Іво
  The experimental study is devoted to solving the problem of perception and understanding by investigators of the National Police of Ukraine of forensic information about offences presented in the form of texts. The expediency of forming the personality of a specialist investigator based on the competence approach is declared, due to which the contradiction between the professionalism of the individual and the professionalism of the activity is eliminated in the educational process. Експериментальне дослідження присвячено розв’язанню проблеми сприймання та розуміння слідчими Національної поліції України криміналістичної інформації про правопорушення, поданої у формі текстів. Декларовано доцільність формування особистості фахівця-слідчого на засадах компетентнісного підходу, завдяки якому в освітньому процесі усувається суперечність між професіоналізмом особистості та професіоналізмом діяльності.
 • Item
  Topical issues of forensic medical examination in the investigation of war crimes. Актуальні питання судово-медичної експертизи під час розслідування воєнних злочинів
  (НАВС, 2023) Vozniuk Аndrii; Вознюк Андрій; Hryha Mariia; Грига Марія
  The relevance of the study is conditioned by the importance of expert investigations into war crimes committed on the territory of Ukraine. Since many of these crimes result in the death or injury of victims, forensic examinations play a key role in investigations under the Criminal Procedure Code. Актуальність дослідження зумовлена важливістю експертних досліджень у воєнних злочинах, які вчиняють на території України. Оскільки чимало з таких злочинів призводять до смерті або тілесних ушкоджень потерпілих, судово-медичні експертизи відіграють ключову роль у розслідуванні відповідно до Кримінального процесуального кодексу.