Діяльність міліції

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТА ПОДОЛАННЯ ЛАТЕНТНОСТІ СЛУЖБОВИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.WAYS OF REDUCING LEVEL AND OVERCOMING LATENCY OFFICIAL CRIMES COMMITTED BY EMPLOYEES BODY OF INTERNAL AFFAIRS
  (2014) Заблоцький, Юрій Павлович; Zablockуi, Yuriу
  Здійснено аналіз підходів до визначення поняття латентності злочинів. Охарактеризовано латентність службових злочинів серед органів внутрішніх справ. Визначено чинники, що призводять до латентності злочинів, а також пропоновано шляхи зниження рівня та подолання латентності злочинів, що вчиняють працівники органів внутрішніх справ. Розкрито головні фактори, що зумовлюють існування природної латентності злочинності серед органів внутрішніх справ.Проанализированы подходы к определению понятия латентности преступлений. Охарактеризирована латентность служебных преступлений среди органов внутренних дел. Определены факторы, способствующие существованиюлатентности преступлений, а также предложены пути снижения и преодоления латентности преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Раскрыты основные факторы, обусловливающие существование естественной латентности преступности среди органов внутренних дел.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.HARNESSING THE POSSIBILITIES OF THE UKRAINIAN INTERPOL BUREAU TO COUNTERACTION CRIMES RELATED TRAFFICKING
  (2014) Дубина, Владислав Іванович; Dubina, Vladislav
  Розкрито особливості діяльності оперативних підрозділів щодо використання можливостей Укрбюро Інтерполу під час протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми.Раскрыты особенности деятельности оперативных подразделений относительно использования возможностей Укрбюро Интерпола в противодействии преступлениям, связанным с торговлей людьми.