#12/1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОРЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RULES AS A TOOL OF SELFREGULATION IN AGRICULTURE
  (2019) ЛОМАКІНА Ірина Юріївна; LOMAKINA Iryna Yuriivna
  У статті визначено особливості правил корпоративної соціальної відповідальності як інструменту саморегулювання сільського господарства. Під цим поняттям розуміють, систему добровільно прийнятих зобов’язань суб’єктами господарювання на селі відносно забезпечення економічних та соціальних потреб як працівників, так й інших учасників суспільства на основі концепції сталого розвитку сільських територій. The issues of the formation and development of corporate social responsibility in agriculture is undeniably relevant for a large agrarian country of Ukraine o in view of the European integration processes. The rules of corporate social responsibility, on the basis of which the codes of ethics of the company are worked out, are the tools for of self-regulation of the economic entity, since the economic entities engaged in agriculture are interested in their working out and implementation.
 • Item
  СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. CURRENT METHODS OF THE ENTERPRISE’S CREDITABILITY ASSESSMENT
  (2019) СОЛОВЕЙ Надія Василівна; SOLOVEI Nadiia Vasylivna; ТУРОВА Лариса Леонідівна; TUROVA Larysa Leonidivna; ПИРОЖЕНКО Юлія Володимирівна; PYROZHENKO Yuliia Volodymyrivna
  Статтю присвячено тлумаченню, аналізу та систематизації методів оцінки кредитоспроможності підприємств. У ході написання статті авторами зазначено, що проблемою є визначення кількісних нормативів для порівняння в аналізі, оскільки немає єдиного чіткого значення показників. The article is devoted to the interpretation, analysis and systematization of the methods of credit assessment of enterprises. Taking into account the current state of the economy of Ukraine, as well as the financial state of most domestic enterprises, a considerable number of non-performing loans, Ukrainian banks are trying to develop, refine and improve the process of lending to customers.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ. STRATEGIC APPROACHES TO BUSINESS DIVERSIFICATION
  (2019) ОЛЕЙНИКОВА Олена Олексіївна; OLEINYKOVA Olena Oleksiivna; ПАНЧЕНКО Марія Олександрівна; PANCHENKO Mariia Oleksandrivna; ТИМКО Юрій Володимирович; TYMKO Yurii Volodymyrovych
  Обґрунтовано сучасні підходи та практичні рекомендації, спрямовані на визначення сутності стратегії диверсифікації діяльності підприємства. Визначено аспекти розвитку ринку та визначено можливі шляхи його диверсифікації. Question of scientific ground of i creation of original, adapted to the home terms of menage, control system by strategies of diversification of activity taking into account the state of i tendencies of роз to the coil of market environment, and also strategic potential of enterprise remain decided not enough.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛ. CHARACTERISTICS OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND ITS SOURCES
  (2019) КОСТАКОВА Ліна Дмитрівна; KOSTAKOVA Lina Dmytrivna
  У статті висвітлено проблеми української економіки, що пов’язані з низьким рівнем інвестиційної активності та акцентовано увагу на ефективність залучення інвестиційних ресурсів у процеси пов’язані із відтворенням інвестиційного потенціалу господарюючих суб’єктів. Висвітлено внесок світової науки у дослідження питань пов’язаних із розробкою теорії формування, оцінки та управління інвестиційним потенціалом. The article reflects the problems of the Ukrainian economy, which are associated with a low level of investment activity and focuses on the effectiveness of attracting investment resources in the processes associated with the reproduction of investment potential, as a component of the overall potential of economic entities. It has been determined that investments are precisely that source for business entities that allow them to constantly support the vital activities of their business, and a shortage of investment resources can lead to a crisis.
 • Item
  РОЗВИТОК STARTUP ПРОЕКТІВ. STARTUP PROJECTS DEVELOPMENT
  (2019) ГАНАС Любов Миколаївна; HANAS Liubov Mykolaivna; ДОРОШ Олег Ігорович; DOROSH Oleh Ihorovych; ПРИВЕДА Роксана Борисівна; PRYVEDA Roksana Borysivna; ПЛІШ Ірина Віталіївна; PLISH Iryna Vitaliivna
  Статтю присвячено аналізуванню розвитку стартапів в Україні,виокремленню основні причини закриття стартапів як в Україні, так і за кордоном з окресленням можливих напрямків їх подолання, а також визначенню топ успішних проекти, що відомі у всьому світі. У статті ґрунтовно досліджено діяльність низки провальних стартапів, що зароджувались в Україні і закордоном, але в результаті виникнення проблемних аспектів ліквідовані. На основі ретельного аналізу стартап-діяльності виокремлено топ десять проектів, що гучно заявили про себе на світовому ринку. Визначено, що даний напрям ведення бізнесу лише набирає обертів в Україні. A significant trend of modern business has become the rapid spread of startups - a special organizational structure aimed at developing and implementing high-tech and innovative products.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ. FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT AS A DETERMINANT OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN FORMATIONS
  (2019) ГРИЩУК Надія Вікторівна; HRYSHCHUK Nadiia Viktorivna
  У статті досліджено фінансову стійкість як якісну характеристику функціонування аграрних підприємств у сучасних умовах, проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства та визначення її типу, а також ефективності прогнозування фінансової стійкості агропідприємств. The article investigates financial stability as a qualitative characteristic of functioning of agricultural enterprises in modern conditions, the analysis of indicators of financial stability of the enterprise and determination of its type, as well as the effectiveness of forecasting the financial stability of agricultural enterprises.
 • Item
  КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES
  (2019) ФУРСОВА Вікторія Анатоліївна; FURSOVA Viktoriia Anatoliivna; КАРАЦЕВА Неля Захарівна; KARATSEVA Nelia Zakharivna; РУБАН Марина Миколаївна; RUBAN Maryna Mykolaivna
  В умовах глобалізації та інтеграції України на зовнішні ринки виникає питання про визначення видів факторів, які впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення видів факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність, окреслено їх переваги та недоліки. За результатами проведеного дослідження запропоновано класифікацію факторів впливу на зовнішньоекономічну діяльність, яка містить 5 критеріїв. Узагальнення та систематизація теоретичних засад із цієї проблематики має практичну цінність та сприятиме окресленню основних шляхів формування ефективної стратегії розвитку підприємства на зовнішніх ринках. While providing foreign economic activity, enterprises have many problems, which can lead to loss of their financial stability and even bankruptcy. That is why, especially in periods of crisis it is very important to identify factors that affect the efficiency of foreign economic activity of companies.
 • Item
  ЗРАЗКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕМПІРИК (ДАНИХ). OPTIMIZATION OF PERSONNEL ACTIVITY OF TECHNICAL AND ECONOMIC DATA (INDICATORS) ANALYTICAL PROCESSING
  (2019) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; TKACHENKO Serhii Anatoliiovych; ТКАЧЕНКО В’ячеслав Анатолійович; TKACHENKO Viacheslav Anatoliiovych; ТКАЧЕНКО Світлана Вікторівна; TKACHENKO Svitlana Viktorivna
  Увесь спектр проблем стосовно всебічного забезпечення у функціонально розвинутих системах стратегічної квестури (менеджменту) спеціального призначення виробничими об`єднаннями, підприємствами промисловості економічно продуктивної діяльності персоналу підсистеми аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик має вирішуватися систематизовано на основі інтегрованого підходу. Changing the qualification structure of contractors for the subsystem (function) of analytical processing of technical and economic information data (systematic economic analysis, evaluation) at industrial enterprises and scientific and industrial associations, should also strive to ensure that the economic efficiency of economic and analytical work in the sense of its scientific level, results achieved, reliability and timing was highest, and the use of potential staff capabilities was greatest.