Правове регулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Problems of Attracting to Administrative Responsibility for Violation of Legislation Requirements, Construction Norms, Standards and Regulations for Construction
  (2019) Марченко, О. Л.; Marchenko, О.
  Метою статті є аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 96 КУпАП, а саме за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Проаналізовано статистичні дані, а також судову практику стосовно вирішення досліджуваної категорії адміністративних правопорушень. Виокремлено ключові форми об’єктивної сторони, надано пропозиції щодо класифікації найпоширеніших порушень, яких припускаються під час винесення та оскарження постанов про адміністративні правопорушення. The purpose of the article is to analyze the current practice of resolving administrative proceedings concerning the prosecution of offenses under Article 96 of the Code of Administrative Offenses of Ukraine, namely for violations of the requirements of legislation, building codes, standards and rules during construction. The statistical data and the case law concerning the investigation of the category of administrative offenses are analyzed, the key forms of the objective side are highlighted, the classification of the most common types of violations occurring during the issuance and appeal of administrative offenses are proposed.
 • Item
  Засади державної політики у сфері безпеки.Principles of Public Security Policy
  (2019) Тихомиров, Д. О.; Tykhomyrov, D.
  Мета статті – схарактеризувати теоретико-правові засади державної політики у сфері безпеки. Методологічною основою стало використання комплексу методів, що були необхідні для реалізації наукової мети й виконання поставлених завдань, а саме: метод герменевтики, що надав можливість опрацювати тексти нормативних і доктринальних джерел, з’ясувати сутність окремих наукових позицій сучасних авторів; метод абстрагування, використання якого сприяло осмисленню засад державної політики у сфері безпеки.The purpose of the article is to characterize the theoretical and legal foundations of public security policy. The methodological basis was the use of a set of methods, which were necessary for the realization of the scientific goal and the fulfillment of the set tasks, consisting of: a method of hermeneutics, which allowed to elaborate the texts of normative and doctrinal sources, to reveal the essence of individual scientific positions of modern authors; a method of abstraction, the use of which made it possible to understand the principles of public policy in the field of security.
 • Item
  Антиконкурентні аспекти концепції державного регулювання господарської діяльності. Anticompetition Aspects of the Concept of the Government Regulation of Business
  (2019) Петрина, В. Н.; Petryna, V.
  Мета статті – дослідити проблеми застосування норм українського конкурентного права, через які Україна за міжнародними індексами належить до країн із найслабшою державною антимонопольною політикою. Методологія. Під час написання статті використано низку методів правового дослідження, що ґрунтуються на загальнонауковому діалектико-матеріалістичному методі. Цей метод дав змогу розглянути окреслену проблему з позицій об’єктивного стану розвитку українського суспільства загалом і конкурентних відносин зокрема. Важливе значення також мав функціонально-правовий метод, який надав можливість зорієнтуватися в масиві норм господарського права й особливостях практики їх застосування та сприяв розробленню науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення законодавства в цій сфері. The purpose of this paper is to discuss the problems of enforcement of the norms of Ukrainian competition law due to which problems Ukraine in respective international indexes is positioned as one of the countries with the worst antimonopoly policy effectiveness.